Orientační nabídka


 

Ústecký kraj je zase o krok blíže k transformaci regionu

RSK ÚK
Vize transformace Ústeckého kraje se pomalu stává skutečností. Regionální stálá konference Ústeckého kraje (RSK ÚK) ve středu 30. června schválila krajský plán transformace a z celkem 49 projektů vybrala 11 strategických, které budou doporučeny k financování z Operačního programu Spravedlivá transformace.
Tisková zpráva ze dne 1. července 2021
 

 
 

Na 30. zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje byl završen proces výběru strategických projektů na území Ústeckého kraje k financování z Fondu spravedlivé transformace. V rámci tohoto fondu poskytne Evropská unie České republice celkem 41 miliard korun na podporu tzv. uhelných regionů, pro které je přechod na klimaticky neutrální ekonomiku nejnáročnější. „Ústecký kraj patří mezi tři české regiony, jejichž hospodářství je závislé na těžbě uhlí. Odklon od uhlí proto pro nás má řadu negativních dopadů, a to jak ekonomických, tak i sociálních. Chceme docílit toho, aby zde byl dostatek pracovních míst i po ukončení těžby uhlí. Zároveň ale také usilujeme o co nejhodnotnější revitalizaci a rekultivaci krajiny,“ sdělil hejtman Ústeckého kraje a předseda Regionální stálé konference Ústeckého kraje Jan Schiller a dodal, že vláda Ústeckému kraji pro tyto účely vyčlenila z celkové alokace 38,6 %, což činí cca 15,8 miliard korun.

V rámci výzvy vyhlášené Ústeckým krajem k předkládání potenciálně strategických projektů bylo předloženo celkem 49 projektů za 135 miliard korun. Projekty hodnotili zkušení externí odborníci z celé České republiky podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí. V další fázi je posoudili členové pracovních skupin RSK ÚK složených ze zástupců regionu. Za strategický se považuje projekt, který je svým zaměřením, rozsahem, či jinými charakteristikami unikátní.

„Regionální stálá konference Ústeckého kraje  schválila 11 strategických projektů, které budou zařazeny do Plánu transformace Ústeckého kraje  a doporučeny k zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace.  Vnímám velmi pozitivně různorodost aktérů zapojených do procesu transformace našeho kraje. Přínosná bude spolupráce kraje s univerzitou, obdobně bude užitečná například spolupráce Úřadu práce s našimi středními školami,“ uvedla radní pro oblast strategie přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková a dodala, že další projekty by mohly být financovány v rámci různých tematických výzev a z dalších fondů Evropské unie. Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje a Krajským sdružením Národní sítě Místních akčních skupin bude kraj informovat veřejnost o přípravách tematických výzev a grantů určených například pro obce či malé a střední podnikatele.

Seznam strategických projektových záměrů schválila RSK ÚK konsensuálně, stejně tak nastavení parametrů pro jejich podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace. Výše podpory na jeden projekt by měla být limitována na max. 50 milionů EUR, na strategické projekty pak půjde max. 50 % z celkové alokace určené pro Ústecký kraj (7,9 miliard korun).

Jako téma významné pro region vnímá RSK ÚK rozvoj vodíkových technologií a bude usilovat o vyhlášení tematické výzvy pro tuto oblast, stejně tak pro oblasti cirkulární ekonomiky, rozvoje podnikání na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí a dalších specifických brownfieldech v kraji. Grantová schémata pak podpoří začínající podnikatele i existující malé a střední podnikatele a nové inovativní firmy (tzv. startupy).

RSK ÚK současně schválila aktualizaci Plánu transformace Ústeckého kraje, který představuje základní koncepční dokument pro využití prostředků Fondu pro spravedlivou transformaci. Je založen na čtyřech základních pilířích: Podnikání, výzkum, inovace; Kompetentní lidé a Smart region; Nová energetika a efektivně využívané zdroje; Revitalizovaná území 21. století. Schválené strategické projekty protínají všechny tyto čtyři pilíře, cílí na celé území Ústeckého kraje a zapojují do procesu transformace široké spektrum žadatelů od samosprávy až po podnikatelskou sféru.

Regionální stálá konference Ústeckého kraje je sestavena z odborníků zastupujících klíčové instituce a významné zástupce regionální politiky v oblasti konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje. Regionální stálá konference poskytuje podněty a návrhy vycházející z partnerského přístupu v regionu k nastavení a realizaci územní dimenze v rámci jednotlivých operačních programů. Členy jsou zástupci kraje, měst a obcí, ale i zástupce akademického sektoru, neziskových organizací, krajské pobočky Úřadu práce ČR či Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Více informací najdete na stránkách: https://rskuk.cz/.

Fond pro spravedlivou transformaci je nový fond Evropské unie určený pro tři české uhelné regiony, tj. Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj, které si mohou v následujících sedmi letech rozdělit cca 41 miliard korun. Jeho hlavním smyslem je podpořit území, která se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku Evropské unie do roku 2050 potýkají se závažnými sociálněekonomickými problémy. Těmito územími jsou především regiony, kde dochází k útlumu těžby uhlí.

Operační program Spravedlivá transformace je v období 2021–2027 zcela novým programem Ministerstva životního prostředí zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se to týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Cílem podpory je především zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu. Neméně důležité je i zabezpečit obnovu krajiny, jež byla těžbou uhlí zasažena. Prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci budou poskytovány právě prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace.

Fond spravedlivé transformace ÚK

 

NOVÝ START ÚK

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 1.7.2021 / 1.7.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém