Orientační nabídka


 

Ústecký kraj ukončil projekt pro rozvoj služeb eGovernmentu

eg
Po více než čtyřech letech se završil dne 31.7.2014 projekt, jehož hlavním cílem bylo vytvořit Technologické centrum Ústeckého kraje k posílení krajské infrastruktury pro bezpečné zpracování, uchování a přenášení dat.
 

 
 

Díky projektu dochází k zefektivnění a zkvalitnění interních i externích procesů, zvýší se transparentnost výkonu veřejné správy a zmodernizuje se její chod. Projekt se skládá ze dvou větších celků: z digitální mapy veřejné správy a samotného Technologického centra Ústeckého kraje. V rámci digitální mapy byl spuštěn Geoportál ÚAP (geoportal.kr-ustecky.cz/gs), který obsahuje mapové projekty pro různá témata, například povodňové plány, krizové řízení, dopravu, životní prostředí a cestovní ruch, a zejména nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů. Již v rámci realizace Geoportálu navázal Ústecký kraj spolupráci s Plzeňským krajem, se kterým se podílel na tvorbě vzhledu a funkčnosti webových stránek. Na testování Geoportálu se podílely i obce s rozšířenou působností.

Část druhá se týká Technologického centra. Skládá se z několika prvků: samotné Technologické centrum zahrnuje výstavbu primárního a sekundárního datového centra, dalšími prvky jsou Integrace úřadu a Elektronická spisová služba. Posledním z prvků je Digitalizace a ukládání, tvořený segmenty Krajská digitalizační jednotka, Krajský digitální repozitář a Krajská digitální spisovna.

Nejprve byl pořízen hardware a systémový software pro výstavbu hlavního a záložního datového centra včetně Identity managementu. V rámci zkušebního provozu se simulovaly možné stavy technologického centra vzniklé výpadky jednotlivých komponent.

Na vybudovaném datovém centru byla implementována a do ostrého provozu spuštěna hostovaná spisová služba e-Spis LITE pro 138 organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Její nasazení včetně napojení na ověřovací systém Active directory a Identity management bylo organizačně náročné. Na testování těchto napojení se podílely i samotné příspěvkové organizace.

V další etapě byl pořízen hardware a software pro část Digitalizace a ukládání. Po úpravách místnosti pro Krajskou digitalizační jednotku, byl postupně dodán knižní skener, 3D skener, velkoplošný skener a instalovány pracovní stanice pro postprocesing. Krajskou digitalizační jednotku využívá především Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem k digitalizaci knižního fondu, jejíž pracovníci naskenované knihy opatřují potřebnými metadaty a obsluha skenovacího pracoviště je přenáší do repozitáře a do zobrazovacího systému Kramerius. 3D skener si v první fázi zapůjčil Ústav archeologické a památkové péče Severozápadních Čech pro naskenování trojrozměrných objektů.

Současně s vybudováním Krajské digitalizační jednotky byl pořízen software k vytvoření Krajského digitálního repozitáře a Krajské digitální spisovny. V obou případech jde o garantovaná úložiště dat pořízených především v rámci digitalizačního pracoviště a spisových služeb.

V poslední etapě vstoupily do zkušebního provozu veškeré integrace nově pořízených i stávajících informačních systémů. Především se jedná se o integraci Identity managementu s personálně mzdovým systém FLUX, spisovou službou úřadu EZOP, hostovanou spisovou službou e-Spis LITE a ekonomickým systémem MS Navision. Dále jde o synchronizaci agend a činnostních rolí z Registru práv a povinností a synchronizaci uživatelů do jednotného identitního prostoru. Došlo k integraci Krajské digitalizační jednotky s Krajským digitálním repozitářem. Uskutečnila se integrace hostované spisové služby e-Spis LITE a spisové služby EZOP s Krajskou digitální spisovnou.

Zkušební provoz systémové integrace všech subsystémů technologického centra skončil v  polovině července a nyní již probíhá plně produkční provoz.

Implementace projektu splnila očekávání: posílila infrastrukturu a zrychlila související interní a externí procesy. Do projektu byly podle Studie proveditelnosti zapojeny plánované cílové skupiny, především Ústecký kraj, Krajský úřad včetně jeho organizačních složek, krajem zřizované a zakládané organizace, obce Ústeckého kraje, úřady územního plánování, poskytovatelé údajů o území a stát. Výstupy projektu jsou přístupné veřejnosti na webových stránkách Ústeckého kraje.

Zdroj: Ing. Hana Frýdová je vedoucí oddělení projektů a geografických informačních systémů Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Webové stránky projektu http://www.kr-ustecky.cz/rozvoj-sluzeb-egovernmentu-v-usteckem-kraji-cz-1-06-2-1-00-08-07230/ds-99231/archiv=0

lo

w

ww
Serverovna

www

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 1.8.2014 / 1.8.2014
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies