Orientační nabídka


International


Hledat
 

Elektronická veřejná dražba dobrovolná - Administrativní budova č.p. 48 s pozemky v Mostě-Velebudicích

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Elektronická veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: Administrativní budova č.p. 48 s pozemky v Mostě - Velebudicích


 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz


Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  18.750.000,- Kč + DPH

Dražební jistota: 1.875.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 18.445.290,- Kč

                                  

Termín dražby:  1. 3. 2022 od 13,00 hod. na portálu http://www.okdrazby.cz      VYDRAŽENO


Prohlídky: 8. 2. 2022 a 15. 2. 2022 vždy od 11,00 - 11,30 hod.


Více informací naleznete na           www.postaonline.cz/cadrvd             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov:

pozemek: st. 78/18 o výměře 713 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: Velebudice, č. p. 48, administrativa, stavba stojí na pozemku: st. 78/18
pozemek: p.č. 395/6 o výměře 7811 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
pozemek: p.č. 395/7 o výměře 6968 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
obec Most, k. ú. Skyřice, zapsaných na LV č. 3772 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:

Administrativní budova č.p.48

Budova má obdélníkový půdorys. V podélné ose má severojižní směr. Je železobetonová montovaná. Jedná se o sloupový konstrukční systém. Má 10 podlaží. 1 podzemní a 9 nadzemních. Základy jsou železobetonové. Výplňové zdivo je cihelné na maltu vápenocementovou. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé štukové. Stropy jsou železobetonové. Boky budovy jsou obloženy vápencovými deskami. Čela budovy jsou obložena skleněnými panely tzv. „boleťáky“ usazenými na kovovém rastru. Přízemí je obloženo břidlicovými obkladačkami. Okna jsou dřevěná jednokřídlá zdvojená sklopná. Jsou v problematickém stavu. Často jsou zkřížená a nejdou otevřít. Střecha je plochá. Nosná konstrukce je železobetonová, krytina je ze střešních asfaltových pásů. Atika oplechována. Na střeše je postavený domeček pro strojovnu výtahu. Na střeše jsou vyústěny 2 vývody vzduchotechniky. Budova má 2 schodiště. Hlavní schodiště je v centru budovy. Propojuje všechna podlaží. Je kolmé na podélnou osu objektu, je dvouramenné pravotočivé s jednou mezipodestou. Nosná konstrukce je schodišťová deska monoliticky spojená s vnější schodnicí a jednostranně vetknutá do obvodové schodišťové zdi. Stupně jsou obloženy teracovými obkladovými dekami.  Nášlapnou vrstvou podest je dlažba. Zrcadlo je úzké. Zábradlí je kovové konstrukce se skleněnou výplní. Madla jsou dřevěná. Celý schodišťový prostor je opatřen přirozeným osvětlením. Od chodby v každém nadzemním podlaží je oddělen protipožárními dvoukřídlými dveřmi s nadsvětlíkem se statickými bočními křídly. Dveře mají kovový rám a jsou prosklené. 2. schodiště je nouzové a je na severní straně objektu. Propojuje všechna podlaží. Je rovnoběžné s podélnou osou objektu, je dvouramenné pravotočivé, technicky je řešeno obdobně jako schodiště hlavní, je užší. Schodišťový prostor je od chodeb oddělen prosklenými protipožárními dveřmi. Nalevo od hlavního schodišťového prostoru jsou dvě výtahové šachty, jedna šachta pro sítě, propojují veškerá podlaží. Voda. Dálkové topení (rozvody, radiátory). Elektro – dominují zářivková svítidla. Dešťovka je svedena vnitřními svody.

1. P. P.

Betonové stěny jsou omítnuty dvouvrstvou štukovou omítkou. Do výše 1,50 m je ochranný nátěr. Podlahy jsou betonové na dlažbu. 1 řada obkladu tvoří na stěně těsně nad podlahou soklík. Dveře jsou v ocelových zárubních s dřevěnými výplněmi, některé jsou částečně prosklené. V tomto podlaží se nacházejí četné technické místnosti včetně výměníkové stanice, pod stropem jsou na lávkách vedeny sítě.

1. N. P. (přízemí)

Hlavní vchod je ze západní strany. Jedná se o prosklené vstupní dveře s ocelovou zárubní, které jsou součástí prosklené stěny v ocelovém rámu. Západní líc přízemí je předsazen a sokl je ukončen obložením gabrem. Za skleněnými dveřmi je recepce. Za recepcí na jižní straně je posuzovaný objekt navázán spojovací chodbou na sousední objekt. Centrální část přízemí je vstupní hala s vápencovým obkladem a s nástěnnou dekorací. Ve zbytku podlaží jsou místnosti. Ve středu podlaží je krátká příčná chodba, do které ústí výtahové dveře. Jsou tam sociální zařízení pro obě pohlaví. Na dámských jsou 2 mísy a 2 umyvadla. Na pánských jsou 2 mísy, 2 pisoáry, 2 umyvadla. Mezi toaletami je kuchyňka s linkou. Úpravy povrchů je dlažba a obklady do 1,80 m. Nášlapná vrstva podlahy dlažba.

2. - 9. N. P

Všechna tato podlaží jsou víceméně totožná. Středem půdorysu vede chodba. V některých podlažích je chodba přepažená skleněnými příčkami s prosklenými dveřmi. Na západní straně je 9 místností – učeben a kanceláří. Na východní straně je 5 učeben a kanceláří. Místnosti jsou většinou propojené. Dveře jsou v ocelových zárubních. Jsou dřevěné, někdy polstrované, plné, částečně prosklené. Navíc je tam výše zmiňovaný schodišťový prostor, výtahové šachty a rozvodná šachta. Vedle rozvodné šachty jsou 2 technické místnůstky. Ve středu podlaží je krátká příčná chodba, do které ústí výtahové dveře. Jsou tam sociální zařízení pro obě pohlaví. Na dámských jsou 2 mísy a 2 umyvadla. Na pánských jsou 2 mísy, 2 pisoáry, 2 umyvadla. Mezi toaletami je kuchyňka s linkou. Úpravy povrchů je dlažba a obklady do 1,80 m. Nášlapná vrstva podlahy je linoleum, v některých místnostech je zátěžový koberec.


Pozemek p.č. 395/6 kompletně se zpevněným povrchem - okolí budovy + parkoviště s cca 200 parkovacími místy a výjezdem ke komunikaci.

Pozemek p. č.  395/7 je v podstatě travní porost doplněný 5 ks běžných listnatých stromů.

Pozemky oceněny dle cenové mapy Mostu.

 

Veřejná dražba dobrovolná - Administrativní budova č.p. 48 s pozemky v Mostě-Velebudicích

Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 14.8.2020 / 28.1.2021 | Zveřejnit od-do: 22.6.2021-28.3.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies