Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 2767 v Chomutově

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: bytový dům č.p. 2767 v Chomutově

 

Správce nemovitosti: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Kontakt: Ing. Václav Sailer, ředitel školy, telefon: 602 403 551, e-mail: tgacv@tgacv.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

                 

Nejnižší podání:  1.990.000,- Kč

Dražební jistota: 199.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 2 530 000,- Kč

                                  

Termín dražby: 6. 10. 2016 ve 12,30 hod. v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje, sál č. 460 - VYDRAŽENO

Prohlídky: 20.9.2016 a 27.9.2016 vždy od 8,00 hod.

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.p.č. 2465/1 o výměře 477 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří (oddělen geometrickým plánem z pozemku p.č. 2465), jehož součástí je stavba:

Chomutov, č.p. 2767, bydlení, umístěna na pozemku p.č. 2465/1

pozemek: p.p.č. 2468/2 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

bez čp/če, garáž, umístěna na p.p.č. 2468/2

pozemek: p.p.č. 2461 o výměře 418 m2, druh pozemku: zahrada 

pozemek: p.p.č. 2464/1 o výměře 864 m2, druh pozemku: zahrada (oddělen geometrickým plánem z pozemku p.č. 2464)

pozemek: p.p.č. 2466/4 o výměře 474 m2, druh pozemku: zahrada (oddělen geometrickým plánem z pozemku p.č. 2466/1)

pozemek: p.p.č. 2468/3 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha (oddělen geometrickým plánem z pozemku p.č. 2468/1)

zapsané na listu vlastnictví č. 1844 pro k.ú. Chomutov II, obec Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:

Dražený celek tvořený pozemky a stavbami je mírně svažitý k jihu, přístupný ze zpevněné komunikace (Sokolská ulice), ohraničený na severu, východě a jihu ploty, západní hranice není v terénu patrná, je dána pouze geometrickým plánem a do budoucna bude nutné její oplocení. Uvnitř celku jsou výrazné terénní vlny oddělující parcelu č. 2461 a parcelu č. 2464/1, výškové rozdíly jsou vyrovnány venkovními schody a opěrnými zídkami. Nezastavěné plochy jsou silně zarostlé náletovými křovinami.

Budova č.p. 2767 postavená kolem roku 1920 naposledy využívaná pro ubytování a stravování učňů je v převážné části zastavěné plochy podsklepená, má v původní provozní části dvě nadzemní podlaží, v části původně obytné tři nadzemní podlaží, plochou střechu. Nosnou konstrukci tvoří betonový tyčový skelet s dozdívkami, v obytné části klasické zdivo. Plochá střecha je pokrytá svařovanými živičnými pásy, klempířské konstrukce úplné, bleskosvod osazen. Vnější plochy převážně stříkané, okna dřevěná zdvojená v přízemí opatřená mřížemi, dveře vstupní dvoukřídlé náplňové, vnitřní hladké plné do ocelových zárubní. Podlahy keramické a lepené (PVC), stropy rovné s omítanými podhledy, schodiště betonová monolitická s PVC povrchem. Vnitřní omítky vápenné štukové, v prostoru kuchyně a hygienických zařízení keramické obklady stěn. Vytápění centrální teplovodní, kotlem na plyn a ocelovými radiátory, příprava teplé užitkové vody elektrickými bojlery. V budově je proveden rozvod světelné a motorové elektřiny, studené a teplé vody, zemního plynu, kanalizace je zaústěna do veřejného řádu. V budově je osazen nákladní kuchyňský výtah o nosnosti 100 kg. Veškeré vnitřní vybavení je poškozené a nefunkční.

Garáž postavená v roce 1994 na parcele č. 2468/2 v jihozápadní části celku má nosné konstrukce vyzdívané z cihel v tl. 30 cm, plochou střechu s minimálním spádem pokrytou živicí, klempířské konstrukce úplné, bleskosvod není osazen. Vnější povrchy stříkané, vrata plechová, okna nejsou osazena (jen luxfery a větrací mřížky). Podlaha je betonová, stropní konstrukce ze železobetonových prefabrikátů, vnitřní omítky hladké vápenné. V garáži je proveden rozvod motorového a světelného proudu.


Dražba Chomutov

 

Dražba Chomutov

 

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 3.1.2014 / 3.1.2014 | Zveřejnit od-do: 6.2.2017-7.2.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém