Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 3587 v Chomutově

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova č.p. 3587 v Chomutově

 

Správce nemovitosti: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, příspěvková organizace

 Kontakt: Ing. Václav Sailer, telefon: 602 403 551, e-mail: sailer@tgacv.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  5.780.000,- Kč

Dražební jistota: 578.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 4.476.300,- Kč

                                  

Termín dražby:  26. 9. 2017 v 8,30 hod. (budova "A" Krajského úřadu Ústeckého kraje, 4. patro, č. dv. 460)


Prohlídky: 24. 8. 2017 a 12. 9. 2017 vždy od 8,30 hod.

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.p.č. 2445/1 o výměře 595 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

Chomutov, č.p. 3587, bydlení, umístěna na p.p.č. 2445/1

pozemek: p.p.č. 2443/2 o výměře 339 m2, druh pozemku: ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha

pozemek: p.p.č. 2445/3 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha

pozemek: p.p.č. 2448/1 o výměře 1442 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha

zapsané na listu vlastnictví č. 2148 pro k.ú. Chomutov I, obec Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:

Dražená nemovitost je objekt z 50. let minulého století využíván jako škola, učebny k teoretickému vyučování a odbornému výcviku Střední školy technické, gastronomické a automobilní. V současné době je budova bez využití. Dalšími součástmi nemovitosti jsou pozemky p.p.č. 2445/1, 2443/2, 2445/3 a 2448/1, vše k. ú. Chomutov I, obec Chomutov, tvořící s budovou jednotný celek.

Budova čp. 3587. Jedná se o čtyřpodlažní objekt obdélníhového půdorysu. Konstrukční systém je stěnový podélný. Je plně podsklepen, 3. nadzemní podlaží. Objekt je v dobrém technickém stavu.

Je orientován štítem na severovýchod. Na této straně je dvoupodlažní přístavba, která se od hlavní části budovy konstrukčně liší. S hlavní částí objektu je propojen běžnými jednokřídlými dveřmi v 1. i v 2. nadzemním podlaží. Kolmo na severozápadní stěně je přistavěn propojovací „krček“, který propojuje objekt se sousední stavbou. Do tohoto „krčku“ je umístěn hlavní vchod do objektu i vchod do sousedního objektu jiného majitele. Základy jsou pasy z prostého betonu. Obvodové i vnitřní nosné zdivo je cihelné na maltu vápenocementovou. Příčky jsou částečně nosné cihelné na maltu vápenocementovou. Stropy jsou železobetonové monolitické s příčnými průvlaky. Na kraji hlavního objektu je jediný schodišťový prostor osvětlený prosvětlovací plochou členěnou železným roštem s mnoha ocelovými tabulkami. Schodiště je dvouramenné levotočivé s mezipodestami a vede z 1. podzemního podlaží do 3. nadzemního podlaží. Jeho nosná konstrukce je železobetonová monolitická schodišťová deska. Je osazená teracovými schodišťovými stupni. Zrdcadlo je úzké chráněné zábradlím z železného žbrlení. Střecha je sedlová mírného spádu s plechovou krytinou na prkenném bednění. Nosná konstrukce jsou dřevěné vazníky.

Hlavní vchod je jak výše zmíněno umístěn do propojovacího průchodu. Vstupní dveře jsou ocelové dvoukřídlé prosklené opatřené mříží. Okna jsou povětšinou dvojitá trojkřídlá prosklená na jihovýchodní stěně, na severozápadní stěně jsou okna dřevěná jednokřídlá sklopná. V 1. nadzemním podlaží jsou opatřena bezpečnostními mřížemi. Ze severozápadního bloku je vedlejší vchod, je zapuštěný do obvodového zdiva, vedou do něj 3 schodišťové stupně. Severovýchodní přístavek je dvoupodlažní. Na jihovýchodní straně je terasa podepřená železobetonovými sloupy. Okapové žlaby na této části budovy jsou poškozené neodstraněnými náletovými dřevinami.

Vnější omítka je stříkaný břízolit opatřený novým nátěrem. Klempířské prvky – žlaby, svody, parapety – funkční.

Pozemek je z větší části oplocený. Plot má betonovou podezdívku, sloupy jsou ocelové, pole trubková nebo pletivová. Hlavní vchod je tvořen brankou a železnými vraty. Příjezdová komunikace je asfaltová. Parkovací plochy jsou tvořeny betonovými děrovanými tvárnicemi. Kolem objektu je travnatá plocha včetně několika trvalých porostů – modříny, lípy, břízy a smrky.

Inženýrské sítě – kanalizace na řad, vodovod, elektroinstalace, dálkové topení s rozvody po celém objektu včetně radiátorů, plyn, telefonní rozvody, internet, hromosvod – vše funkční.

 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 3587 v Chomutově

Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 23.2.2017 / 23.2.2017 | Zveřejnit od-do: 6.10.2017-8.10.2017
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém