Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná - bývalý DOZP Hliňany - Řehlovice

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: souboru nemovitých věcí (bývalý DOZP Hliňany) v Řehlovicích

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  5.865.860,- Kč

Dražební jistota: 586.586,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 5.865.8600,- Kč

                                  

Termín dražby:  12. 8. 2021 - VYDRAŽENO


Prohlídky: úterý 20. 7. 2021 a úterý 27. 7. 2021 vždy od 9,00 do 10,00 hod.

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

- pozemek: st. 201 o výměře 25 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam.
součástí je stavba: bez čp/če, zemědělské stavení, umístěna na pozemku st. 201
- pozemek: st. 202 o výměře 3468 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam.
součástí je stavba: Hliňany, č.p. 1, občanská vybavenost, umístěna na pozemku st. 202
- pozemek: st. 462 o výměře 81 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam.
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěna na pozemku st. 462
- pozemek: p.č. 1277 o výměře 1391 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam.
- pozemek: p.č. 1313 o výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam.
- pozemek: p.č. 1494 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam.
obec Řehlovice, k. ú. Řehlovice, zapsaných na LV č. 315 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Ústecký kraj.


Popis a foto nemovitostí:

Jedná se o samostatně stojící objekt bývalého zámku v Hliňanech, naposledy využíván jako speciální internátní ubytování a výuku. V současné době bez využití. Vlastní oceňované nemovitosti tvoří jednotný oplocený celek. Vedle hlavní budovy jsou oceněny pozemky, vedlejší stavby včetně garáže, porosty a venkovní úpravy. Hlavní budova ztratila svůj původní účel, oceněna je dle současného stavu jako budova bez ohledu a vlivu na památkovou hodnotu.

Budova č.p. 1

Jedná se o původní barokní zámek z konce 17. století ve své základní konstrukci nenarušený, V moderní době v exteriéru a hlavně v interiéru maximálně upravený a přizpůsobený aktuálnímu účelu a tím byl do nedávna ústav sociální péče. Zámek Hliňany je v zásadě protáhlý obdélníkový jednopatrový objekt směrem k západu tvořící obrácené "L" se šikmou valbovou střechou klasické nosné konstrukce dřevěného valbového krovu s příslušným pozemkem, kde se nachází další pomocné objekty. Má 4 podlaží, dvě podzemní, dvě nadzemní a půdu. Objekt je v dobrém technickém stavu a je částečně podsklepen.

Půdorys je protáhlý směrem západovýchodním, na západní straně s ozubem. Na východní straně je přistavěna jednopodlažní kotelna s plochou střechou minimálního spádu opatřenou krytinou s asfaltových pásů. Ze severní strany je na ní zabudován požární žebřík. Je z ní vyveden mohutný komín přimknutý k čelní stěně původní budovy. Na severní straně je jednopodlažní přístavba s plochou střechou mírného spádu opatřenou krytinou s asfaltových pásů. V pohledu zvenku nalevo je do přístavby zhotoven vchod. Dveře jsou ocelové dvoukřídlé prosklené s nadsvětlíkem. Přístup je ze sousední komunikace brankou v oplocení po chodníku s betonovou dlažbou ohraničeném železným trubkovým zábradlím. Z branky na přístupový chodníček je zhotovena bezbariérová rampička. Obě přístavby díky omítce tvoří kompaktní celek s hlavní stavbou.

Obvodové zdivo je kamenné z pískovcových bloků, místy je proložené cihlou. Severní obvodová zeď je typickou slepou arkádou. Zastavěné archivolty jsou opatřené nadsvětlíky vyzděné luxfery, v ostatních jsou okna. Omítka je dvouvrstvá vápenocementová štuková hlazená. Rohy budovy jsou zdobené štukovou imitací bosovaného nároží. Podlaží jsou oddělená štukovým vystouplým páskem. Okapová hrana je zdobena štukovým sedmipáskovým fabionem na třech místech narušeným dešťovou vodou. Početná okna jsou dřevěná dvojitá dvoukřídlá s dvojitými dvoukřídlými nadsvětlíky, všechna jsou opatřena železnými mřížemi. Klempířské prvky - parapety, žlaby, svody jsou v dobrém stavu. Střešní krytina na valbové střeše je skládaná z asfaltových šablon. Při okapu i při hřebeni je provedeno střešní odvětrání. Je prostoupena dvěma odvětráními ze sociálních zařízení a čtyřmi nevyužívanými komíny. Na levé straně z jižního pohledu je z přízemní místnosti (kuchyně) vyvedeno vzduchotechnické potrubí až nad okap.

Popis interiéru:

Vnitřní podélná zeď oddělující lichou arkádu od ostatních prostor z kamenného a smíšeného zdiva omítnutá je nosná. V 1.NP jsou i příčné nosné zdi nebo spíše pilíře odlehčené valenými oblouky. Příčky ve všech podlažích jsou cihelné a částečně nosné. Nosná konstrukce stropů je z dřevěných trámů. Podhledy jsou zaklopené dřevěným bedněním a povrchově upravené rákosovými rohožemi omítnuté vápennou štukovou omítkou. Podlahy jsou dřevěné z fošen s dřevěným bedněním.

1. PP je soustava sklepních místností vyzděným kamenným pískovcovým zdivem. Vede do ní jednoramenné schodiště tvořené prostě uloženými kamennými schodišťovými stupni. Místnosti jsou zaklenuté valenou klenbou. Povrchy stěn jsou natřené vápenným pačokem. Podlahy jsou z betonové mazaniny, která je zároveň nášlapnou vrstvou. Místnosti jsou zčásti volně průchozí, zčásti jsou vstupy opatřené ocelovými zárubněmi s jednokřídlými dřevěnými dveřmi. Rozvody elektřiny jsou vedeny po povrchu stěn. Ventilace je umožněna díky sklepním okénkům vyvedených těsně nad terén.

2. PP je jediná místnost propojená s 1. PP schodištěm, místnost je v celém půdorysu překlenuta valenou klenbou, čela místností jsou svislá. Sklepní okenní otvory nejsou.

1. NP - chodba následující z jižního vchodu je opatřena dlažbou a obkladem do výše 1,2 m. Ústí do hlavní chodby, která vede lichou arkádou při severním okraji budovy. Každé její pole je zastropeno klasickou klášterní klenbou. Nášlapná vrstva podlahy hlavní chodby je funkční dlažba. Sokly a radiátory jsou chráněny dřevěným prkenným mořeným lakovaným obkladem. Jídelní sál a pokoje jsou obloženy sololitem. Podlahová krytina je linoleum. Sociální místnosti a kuchyň jsou dlážděné s obklady. Zdravotechnika je funkční. Kuchyň je vybavena velkou digestoří napojenou na odsávání. Je zde zbudován výtah na dopravu jídel do patra. Jednotlivé chodby jsou odděleny ocelovými dvoukřídlými prosklenými dveřmi. Do místností jsou dveře jednokřídlé dřevěné v ocelových zárubních. Vnitřní omítky jsou štukové. Svítidla jsou převážně zářivková. Dvě schodiště, hlavní uprostřed, čtyřramenné levotočivé s třemi mezipodestami. Schodišťové stupně jsou chráněny linem a gumovými hranami. Vedlejší schodiště je přímé dvouramenné levotočivé s jednou mezipodestou. Stupně jsou pískovcové oboustranně vetknuté do schodišťových zdí.

2. NP - stěna z luxferů odděluje chodbu od centrálního schodišťového prostoru. Četné pokoje mají nášlapnou vrstvu podlah linoleum. Jsou obložené sololitovými deskami do výše 1,20 m. Jejich počet je cca 8 v závislosti na jednoduchých příčkách. Podlaha chodby je linoleum, dřevěný obklad do výše 1,20 m. Sociální místnosti s obkladem a dlažbou oddělené od chodby stěnou z luxferů. Veškeré zbývající povrchy stěn a stropů jsou upraveny dvouvrstvou vápennou omítkou štukovou. Na půdu vede schodiště navazující na vedlejší schodiště z 1. NP.

Půda - podlaha je dlážděná kameninovými dlaždicemi. Krov je dřevěný hambálkový valbový. Spodní vrstva krytina je tvořena dřevěným bedněním. Četné vikýře.

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 22.7.2019 / 28.1.2021 | Zveřejnit od-do: 22.6.2021-8.9.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém