Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná - bývalý Kojenecký ústav v Teplicích (podíl 1/2)

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: soubor nemovitých věcí (bývalý kojenecký ústav) v Teplicích (podíl 1/2)

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  5.102.900,- Kč

Dražební jistota: 510.290,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 4.767.121,- Kč

                                  

Termín dražby:  6. 5. 2021 - VYDRAŹENO


Prohlídky: úterý 13. 4. 2021 a úterý 20. 4. 2021 vždy od 09,00 hod. do 10,00 hod.


Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: podíl 1/2 p.č. 1425 o výměře 337 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

pozemek: podíl 1/2 p.č. 1426/1 o výměře 801 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: Teplice, č.p. 1241, bydlení, umístěna na p.č. 1426/1

pozemek: podíl 1/2 p.č. 1426/2 o výměře 135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

pozemek: podíl 1/2 p.č. 1427/1 o výměře 241 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

pozemek: podíl 1/2 p.č. 1427/2 o výměře 175 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, umístěna na p.č. 1427/2

pozemek: podíl 1/2 p.č. 1427/3 o výměře 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

zapsané na listu vlastnictví č. 10118 pro k.ú. Teplice, obec Teplice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj.


Popis a foto nemovitostí:

Celý areál je tvořen domem č. p. 1241, stojící dle výpisu z katastru nemovitostí na několika parcelách, stavebních (2 ks) a druhu ostatní plocha (4 ks).

Areál je ohraničen plotem s podezdívkou a s osazenými vraty a vrátky na jižní straně plotu. Vnitřní plocha za vraty je zpevněná živičným povrchem a dlažbou z kostek a tvoří vnitřní komunikaci kolem domu. Výškový rozdíl mezi přízemím domu a přízemím jiné stavby a sousedních parcel řešen novelizováním a s opěrnou zdí z lomového kamene (výšky 3,2 m a venkovním kamenným schodištěm (2 * vnější jednoramenné schodiště, umožňující přístup do vedlejší stavby tvaru T, jedná se o doplňující přístup k přístupu spojovací chodbou z hlavní budovy). Vedlejší stavba sloužila pro odpočinek, část jako umyvárna s umyvadlem, vše stojící na parcele č. st. 1427/2.

Nezastavěné a nezpevněné plochy a i plochy stavební, jsou upraveny jako plochy zahrady a předzahrádky (zeleň, trvalé okrasné porosty - 6 ks tújí dlouhodobě neošetřované).

Budova na parcele č.1426/1, s přiděleným číslem popisným č. p. 1241, je evidována jako objekt k bydlení a budova bez č.p/č.e., stojící na parcele st. č. 1427/2 je evidována jako jiná stavba. Uvedené budovy jsou vzájemně propojeny z provozních důvodů spojovací uzavřenou chodbou.

Rozdělení areálu č.p. 1241 do několika částí

Dům k bydlení

Jedná se o volně stojící dům, vyzdívaná budova tří podlažní, celopodsklepená s půdou, dříve užívána k bydlení, po roce 1948 byl převeden do majetku státu a do roku 2008 užíván jako Kojenecký ústav. Střecha mansardová složitého tvaru, krytina asfaltové šindele, oplechování a žlaby a svody úplné, ale místy jíž poškozené, též vnější omítky jsou již místy odpadlé i z důvodu zatékání. Podlahy PVC, vnitřní omítky vápenné štukové, okna převážně dřevěné dvojité s deštěním dřevěným, vitráže v oknech jsou místy poškozené, v prádelně, sušárně, mandlovně a v prostorách s hygienickým vybavením jsou keramické obklady stěn, podlahy z dlaždic, schodiště je kamenné i betonové. V budově jsou provedeny elektro rozvody, je proveden rozvod telefonu a elektronické zabezpečení, vytápění radiátory centrální teplovodní, ale nyní bez zdroje tepla. Budova je napojena na venkovní kanalizaci, na venkovní rozvod vody, plynu a venkovní prostory s chodníky a místní komunikací. Je sice zabudován venkovní bleskosvod. V prostorách suterénu je prádelna, sušárna, mandlovna, umývárna personálu a sklady. V přízemí je vstupní hala, kanceláře, společenské prostory. V I. a v II. patře byly převážně prostory pro kojence a sklady. V prostorách půdy jsou tři podkrovní místnosti užívané jako sklady a archiv.

Budova bez čp/če byla užívána jako letní pavilon, odpočívárna pro děti a s hlavní budovou je spojena spojovacím krčkem - chodbou v úrovni I. patra. Jedná se o vedlejší stavbu k hlavnímu objektu a stojí na parcele č. st. 1427/2 o výměře 175 m2. Přestože i tato budova není užívána téměř 15 let, je v relativně vyhovujícímu technickému stavu, v budově je proveden rozvod vody a elektro.

Silné stránky oceňované nemovitosti  

Statutární město Teplice má 49 731 obyvatel a je důležitým střediskem i městem Ústeckého kraje, s bohatou historií, zejména na úseku lázeňství. Ve městě má sídlo několik důležitých úřadů, včetně Finančního, Katastrálního, Státního pozemkového pro Ústecký kraj a jiné, několik poboček Bank, úplná síť obchodů a služeb, zařízení zdravotní, kulturní, rekreační, sídlo Policie městské i republikové, městská hromadná doprava i doprava silniční i železniční vždy s příslušným nádražím, výhodné dálniční napojení s krajským městem Ústí nad Labem i s hlavním městě ČR, s Prahou. Výhodná je i poloha přístupem nejen do Krušných hor, ale i do Českého středohoří. Lokalita oceňované nemovitosti je klidová, blízká centru města a je situována nedaleko lázeňských domů ve městě Teplice. Dům je vybaven vnitřním výtahem pro svislou dopravu jídla a prádla a vnitřním schodištěm.

Slabé stránky oceňované nemovitosti

Jedná se o nemovitou věc, která byla nejdříve užívána k bytovým účelům a od doby přechodu do majetku státu byla po potřebných úpravách užívána jako Kojenecký ústav. Po skončení užívání Kojeneckým ústavem cca v roce 2008 není dům nikým užíván, do domu místy zatéká, dochází k opadávání vnější omítky, klempířské prvky neplní z důvodu poškození svoji funkci, dům je odpojen od centrálního zdroje vytápění, některé prvky budovy, zejména vnitřní vybavení včetně podlah jsou již v nevyhovujícím technickém stavu. S ohledem na lokalitu, velikost budovy a stavebního provedení znalec doporučuje obnovit vhodný způsob užívání.


 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 25.3.2021 / 25.3.2021 | Zveřejnit do: 26.5.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém