Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná - Lužická nemocnice Rumburk - Pavilon II

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: Lužická nemocnice Rumburk - Pavilon II - V Podhájí


Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  15.500.000,- Kč

Dražební jistota: 1.550.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 15.500.000,- Kč

                                  

Termín dražby:  7. 12. 2021 ve 14,00 hod. - VYDRAŽENO

budova "A" Krajského úřadu Ústeckého kraje, 4. patro, č. dv. 460


Prohlídky: 19. 11. 2021 a 26. 11. 2021 vždy od 10,00 - 11,00 hod.


Více informací naleznete na           www.postaonline.cz/cadrvd            30 dní před konáním dražby


Soupis pozemků a budov:

pozemek: p. č. 1982 o výměře 424 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: Rumburk 1, č. p. 1122, obč. vyb., umístěna na pozemku p. č. 1982

pozemek: p. č. 1984 o výměře 1880 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: Rumburk 1, č. p. 1062, obč. vyb., umístěna na pozemku p. č. 1984

pozemek: p. č. 1985/1 o výměře 14534 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň

pozemek: p. č. 1985/2 o výměře 64 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, umístěna na pozemku p. č. 1985/2

pozemek: p. č. 1985/3 o výměře 38 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, umístěna na pozemku p. č. 1985/3

pozemek: p. č. 1986/3 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěna na pozemku p. č. 1986/3

pozemek: p. č. 1986/6 o výměře 30 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěna na pozemku p. č. 1986/6

pozemek: p. č. 1986/7 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěna na pozemku p. č. 1986/7

pozemek: p. č. 1987/1 o výměře 567 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

pozemek: p. č. 1987/2 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

pozemek: p. č. 1987/3 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

pozemek: p. č. 1987/6 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 3868 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk

Nemovitý majetek – nezapisovaný do KN

plynová stanice na p. č. 1985/1

generátor na p. č. 1985/1

přípojka vody DN 50 mm na p. č. 1985/1

přípojka kanalizace DN 250 mm na p. č. 1985/1

přípojka kanalizace dešťová na p. č. 1985/1

přípojka elektro kabel AL 50 mm2 zemní kabel na p. č. 1985/1

plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky na p. č. 1985/1

schodiště – žulové stupně, lože z písku na p. č. 1985/1

vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupků na p. č. 1985/1

plocha s litým asfaltem tl. 30 mm, podklad štěrkopísek na p. č. 1985/1

ČOV stavební část na p. č. 1985/1

ČOV technologická část na p. č. 1985/1


Popis a foto nemovitosti:

Předmětem ocenění je soubor staveb a pozemků včetně příslušenství samostatné části  „Lužické nemocnice“ areálu  "V Podhájí", Areál se skládá ze dvou hlavních staveb  - budova býv. neurologie s č. p. 1122 na pozemku st. p. č.  1982, budova s č. p. 1062 na pozemku
st. p. č.   1984, sklad technických plynů na pozemku st. p. č. 1985/2, záložní zdroj
na pozemku st. p. č.   1985/3,  garáž 1 na pozemku st. p. č.   1986/3, garáž 2, 3 na pozemku st. p. č.   1986/6 a 1986/7, venkovních  úprav a vedlejších jednoduchých  staveb a pozemků.

Budova býv. neurologie s č. p. 1122 na pozemku p. č. 1982

Jedná se o samostatně stojící budovu, která je částečně podsklepená se dvěma nadzemními podlažími o nepravidelném členitém půdorysu. Základové konstrukce jsou pravděpodobně ze smíšeného zdiva, podezdívka vystupující nad úroveň terénu je z lomového kamene, hlavní nosné konstrukce a příčky jsou zděné. Stropní konstrukce jsou dřevěné trámové se zásypem a s omítaným podhledem. Střecha valbová s dřevěným vázaným krovem, střešní krytina plechová, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Schodiště je v domě železobetonové s úpravou PVC se zábradlím. Výtahy se v budově nevyskytují. Okna z větší části původní, dřevěná špaletová. Dveře jsou většinou původní dřevěné, v části při prováděných opravách jsou osazeny náplňové do ocelových zárubní.  Krytiny podlah jsou částečně provedeny – keramické dlažby, PVC. Povrchy stěn štukové omítky v části keramické obklady. V objektu jsou z hlediska vnitřních instalací provedeny rozvody teplé (v kombinaci s ÚT - zásobník) a studené vody, kanalizace, elektro. Vytápění je ústřední, radiátory plechové. Vybavení: splachovací WC, sprchy, umyvadla.

Z hlediska dispozice objekt obsahuje:

1. PP – chodba se schodištěm, pravděpodobně sklad, výměník

1. NP – vstup do chodby se schodištěm, chodby, prostory bývalých ordinací s přísl., soc. zařízení

2. NP – chodba se schodištěm, chodby, prostory bývalých ordinací s přísl., soc. zařízení, pokoje

Půdní prostor

Stáří stavby je podle odhadu znalce a z poskytnutých podkladů pravděpodobně od roku 1901. K datu ocenění není objekt využíván a je odpojen od IS. Celkově lze hodnotit technický stav objektu jako podprůměrný s neprováděnou stavební údržbou. Během trvání stavby neproběhla žádná zásadní rekonstrukce či modernizace objektu, byly prováděny pouze částečně modernizační a udržovací práce v některých částech nemovitosti. V posledních několika letech bez údržby. Závady zjištění při místním šetření: vnější stavební konstrukce PSV (fasáda, střešní krytina, klempířské prvky, okna) jsou ve zhoršeném technickém stavu – prakticky před koncem životnosti, vnitřní instalace, podlahy, prakticky všechny konstrukce PSV jsou ve zhoršeném technickém stavu prakticky před koncem životnosti.


Hlavní budova s č. p. 1062 na pozemku p. č. 1984

Jedná se o samostatně stojící budovu, která je podsklepená v části se dvěma v části se třemi nadzemními podlažími a v  části podkroví o pravidelném půdorysu do tvaru L. Základové konstrukce jsou pravděpodobně základové pasy s částečnými izolacemi proti zemní vlhkosti, hlavní konstrukce je kombinovaná -  hlavní nosné stěny jsou zděné masivní, zděné z plných cihel, v centrálních částech jsou konstrukce železobetonové, příčky jsou původní zděné, někde montované. Na severozápadní části objektu byla na stávající nosné konstrukce kolem roku 1980 provedena nástavba kanceláří. Nástavba je provedena z ocelového skeletu s lehkým obvodovým pláštěm s izolacemi. Nástavba je absolutně nevhodná vzhledem ke stávajícímu provedení původní stavby. Stropy jsou železobetonové monolitické u větších rozponů (schodiště, chodba) s integrovanými průvlaky, někde jsou stropy dřevěné trámové. Střecha je sklonitá valbová členitá s arkýři, v části sedlová, pultová. Krov je dřevěný, vázaný, střešní krytina různorodá - z měděného plechu, tašková, živičná svařovaná vícevrstvá. Klempířské konstrukce jsou z titanzinkovaného i pozinkované plechu. Schodiště je centrální středové železobetonové s povrchovou úpravou PVC s původním masivním kovovým zábradlím opatřeným dřevěným madlem. Výtah o nosnosti 500kg je instalován do schodišťového meziprostoru. Okna z větší části původní, dřevěná špaletová okna s dvojitým zasklením, v části dřevěná zdvojená, zanedbatelné části luxfery, plastová s termo izolačním zasklením, v části bezpečnostní mříže. Dveře jsou většinou původní dřevěné, v části při prováděných opravách jsou osazeny náplňové do ocelových zárubní.  V přízemí jídelny je zachován původní dřevěný podhled, zdobené obklady soklů a stěn i atypická svítidla. Krytiny podlah jsou částečně provedeny – chodby většinou původní dlažba, v čekárnách a vyšetřovnách bezešvé PVC, někde s antistatickou úpravou. Povrchy stěn štukové omítky v části keramické obklady. V objektu jsou z hlediska vnitřních instalací provedeny rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektro, datových sítí a informačních systémů. Vytápění je ústřední dálkové s výměníkem, radiátory litinové, plechové s regulačními hlavicemi. Vedení ústředního vytápění je vedeno v ně zdiva. Vybavení: splachovací WC, sprchy, umyvadla, požární zabezpečení, výtah, v části klimatizace, odvětrávání, záložní energetický systém.

Z hlediska dispozice objekt obsahuje:

1. PP – suterén - chodba se schodištěm, chodby, sklady, dílny, výměník, kuchyně, příslušenství

1. NP – několik vstupů, vrátnice, ambulance, RTG, gastro, kardio, ultrazvuk, OKBH, rehabilitace, jídelna, pohotovost, chodby se schodištěm, hala, chodby

2. NP – chodba se schodištěm, chodby, JIP, interna, ECHO, ergonomie, soc. zařízení, kanceláře

3. NP – chodba se schodištěm, chodby, lůžková část, soc. zařízení

4. NP – podkroví – kanceláře s přísl., soc. zařízení

Stáří stavby je podle odhadu znalce a z poskytnutých podkladů pravděpodobně od roku 1901. Celkově lze hodnotit technický stav objektu jako částečně podprůměrný s částečně prováděnou stavební údržbou. Během trvání stavby neproběhla žádná zásadní rekonstrukce či modernizace objektu, byly prováděny pouze modernizační a udržovací práce v některých částech nemovitosti. Opravy, výměny některých konstrukcí PSV byly prováděny průběžně, dle informací a dle provedené prohlídky se dá konstatovat, že v posledních několika letech se vzhledem k celkovému omezení zdravotní péče nebyly provedeny žádné modernizace a opravy.  K datu ocenění je prováděná stavební údržba, která zajišťuje utlumený provoz zařízení.

Závady zjištění při místním šetření: vnější stavební konstrukce PSV (fasáda, střešní krytina, klempířské prvky, okna) jsou ve zhoršeném technickém stavu – prakticky před koncem životnosti, vnitřní instalace, podlahy, prakticky všechny konstrukce PSV jsou ve zhoršeném technickém stavu prakticky před koncem životnosti.


Sklad technických plynů na pozemku p. č. 1985/2

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepenou přízemní zděnou stavbu, která se nachází za hlavním objektem. Objekt byl využíván pro skladování a manipulaci tlakových lahví technických plynů pro lékařské účely. Odvodové a vnitřní konstrukce zděné, střecha pultová s trámovým krovem a plechovou střešní krytinou. Dveře plechové. Na objekt navazuje rampa, stavba se postavena na vyvýšeném soklu cca 1m nad úrovní okolního terénu, vstup t rampy po venkovním ocelovém schodišti. Z hlediska rozvodů je objekt propojen s hlavní budovou rozvodem technických plynů a el. přípojkou s vlastním rozvaděčem. Jiné přípojky instalovány nejsou. K datu ocenění není budova využívána, je v průměrném stavu, el. vedení i koncová zařízení jsou funkční a úplná.

Stáří stavby je podle odhadu znalce a z poskytnutých podkladů pravděpodobně od roku 1970. Celkově lze hodnotit technický stav objektu jako průměrný s částečně prováděnou stavební údržbou.  K datu ocenění není stavba využívána.


Záložní zdroj na pozemku p. č. 1985/3

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepenou přízemní zděnou stavbu. Odvodové a vnitřní konstrukce zděné, střecha pultová s trámovým krovem a plechovou střešní krytinou. Dveře plechové. Okna luxfery. V objektu se  nachází záložní zdroj el. energie. Jedná se o dieselový motor se synchronním alternátorem o výkonu 28,8 kW. Dále byly v budově umístěny rozvody čerpané vody do rehabilitačních zařízení v hlavní budově. Ty jsou k datu ocenění nefunkční. Budova byla postavena odhadem před 50 lety a je v dobrém technickém stavu. Z technického vybavení je budova kromě propojení s hlavní budovou el. kabelem pro přenos generovaného proudu vybavena také el. přípojkou s vlastním rozvaděčem a původním trubním propojením čerpané vody pro rehabilitaci. Jiné přípojky instalovány nejsou. K datu ocenění je budova využívána, generátor je funkční, ovšem technicky zastaralý.

Stáří stavby je podle odhadu znalce a z poskytnutých podkladů pravděpodobně od roku 1970. Celkově lze hodnotit technický stav objektu jako dobrý s částečně prováděnou stavební údržbou.  K datu ocenění je stavba využívána.


Garáž 1 na pozemku p. č. 1986/3

Zděná řadová přízemní garáž se vstupem do suterénu – sklepa ze dvou místností umístěných pod sousední garáží. Garáž má šířku pouze 2,2 m nemůže sloužit pro parkování automobilu. Obvodová konstrukce je zděná, střecha pultová s dřevěným krovem se střešní krytinou živičnou svařovanou. Vstupní dveře plechové, okenní otvor - luxfery. Schody do sklepa jsou kamenné, omítky štukované, fasáda je břízolitová. Ve sklepě - studna bez čerpadla. Podlaha v garáži betonová, ve sklepě je cihelná dlažba. Elektroinstalace 230V. Stáří stavby je podle odhadu znalce a z poskytnutých podkladů pravděpodobně od roku 1970. Celkově lze hodnotit technický stav objektu jako dobrý s částečně prováděnou stavební údržbou.  K datu ocenění je stavba využívána.


Garáž 2, 3 na pozemku p. č. 1986/6 a 1986/7

Zděná řadová koncová přízemní garáž, která se nachází na dvou parcelách. Obvodová konstrukce je zděná, střecha pultová s dřevěným krovem se střešní krytinou živičnou svařovanou. Vata plechová, okenní otvor – luxfery a odvětrací mřížky.

Na západní stěně budovy jsou vestavěná okna ze sklobetonu, omítky štukované, fasáda je břízolitová. Podlaha betonová, ve sklepě je cihelná dlažba. Elektroinstalace 230+380V. Stáří stavby je podle odhadu znalce a z poskytnutých podkladů pravděpodobně od roku 1970. Celkově lze hodnotit technický stav objektu jako dobrý s částečně prováděnou stavební údržbou.  K datu ocenění je stavba využívána.


Příslušenství tvoří – venkovní úpravy, inženýrské sítě, zpevněné plochy, v části pozemku vzrostlé jehličnaté a listnaté stromy.


Základní popis oceňovaných pozemků

Jedná se o pozemky, stavební parcela č. 1982 zast. plocha a nádvoří – obč. vybavenost o výměře 424 m2,  stavební parcela č. 1984 zast. plocha a nádvoří – obč. vybavenost o výměře 1880 m2, stavební parcela č. 1985/2 zast. plocha a nádvoří – jiná stavba o výměře 64 m2,  stavební parcela č. 1985/3 zast. plocha a nádvoří – jiná stavba o výměře 38 m2,  stavební parcela č. 1986/3 zast. plocha a nádvoří – garáž o výměře 20 m2, stavební parcela č. 1986/6 zast. plocha a nádvoří – garáž o výměře 30 m2, stavební parcela č. 1986/7 zast. plocha a nádvoří – garáž o výměře 21 m2, parcela č. 1985/1 ostatní plocha zeleň o výměře 14.534 m2, parcela č. 1987/1, č. 1987/2, č. 1987/3 a č. 1987/6 ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 596 m2.  Pozemky jsou rovinné v části mírně sklonité, tvoří funkční celek, stavební parcely jsou zastavěné předmětnými objekty, pozemky jsou částečně zpevněné a oplocené. Podle platné územního plánu města Rumburk se pozemky nacházejí v zastavitelném území „Plochy občanské vybavenosti“.

Napojení na IS:

Vodovodní přípojka - veřejný vodovodní řád z ulice Lesní 

Kanalizační přípojka splašková – ČOV - septik (dle informací vývoz dle potřeby)

Přípojka dálkového teplovody – městský teplovod

Elektro přípojka - hlavní přípojka z distribuční trafostanice ČEZ, záložní energetický zdroj - starší generátor pro případ výpadku dodávek el. energie, umístění v areálu.

Plynová přípojka - z hlavního vedení v ulici Lesní

 

Veřejná dražba dobrovolná - Lužická nemocnice Rumburk - Pavilon II

Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 22.6.2021 / 22.6.2021 | Zveřejnit od-do: 22.6.2021-28.1.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies