Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná - Lužická nemocnice Rumburk - Poliklinika

 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: Lužická nemocnice Rumburk - Poliklinika

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  9.500.000,- Kč

Dražební jistota: 950.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 9.500.000,- Kč

                                  

Termín dražby:  7. 12. 2021 ve 12,00 hod.

budova "A" Krajského úřadu Ústeckého kraje, 4. patro, č. dv. 460


Prohlídky: 19. 11. 2021 a 26. 11. 2021 vždy od 11,00 - 12,00 hod.


Více informací naleznete na           www.postaonline.cz/cadrvd/             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov:

pozemek: p. č. 587 o výměře 1143 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: Rumburk 1, č. p. 1378, obč. vyb., umístěna na pozemku p. č. 587

pozemek: p. č. 588 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

pozemek: p. č. 595 o výměře 115 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 3868 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk

Nemovitý majetek – nezapisovaný do KN

studna na p. č. 587

přípojka vody DN 50 mm na p. č. 587

přípojka kanalizace DN 250 mm na p. č. 587

přípojka elektro kabel AL 50 mm2 zemní kabel na p. č. 587

plynová přípojka do DN 40 na p. č. 587

plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky na p. č. 587

podezdívka z cihel tl. 30 cm, výšky do 60 cm na p. č. 588

opěrné zdi cihelné 1 na p. č. 587

opěrné zdi cihelné 2 na p. č. 587

schodiště – žulové stupně, lože z písku na p. č. 587


Popis a foto nemovitosti:

Budova polikliniky č. p. 1378 na st. p. č. 587

Jedná se o samostatně stojící budovu, která je podsklepená se čtyřmi nadzemními podlažími včetně podkroví o pravidelném půdorysu do tvaru protáhlého obdélníka s uspořádáním trojtrakt (místnost, chodba, místnost). Základové konstrukce jsou pravděpodobně základové pasy s částečnými izolacemi proti zemní vlhkosti, hlavní konstrukce je kombinovaná -  hlavní nosné stěny jsou zděné masivní, zděné z plných cihel, v centrálních částech jsou konstrukce železobetonové, příčky jsou původní zděné, někde montované. Stropní konstrukce železobetonové monolitické s průvlaky – 1. PP, v nadzemních podlažích jsou stropy s keramických vložek do ocelových nosníků s dobetonováním. Střecha je sklonitá valbová členitá s arkýři. Krov je dřevěný, vázaný, střešní krytina z měděného plechu. Schodiště je centrální středové železobetonové s povrchovou úpravou teraca s původním masivním kovovým zábradlím opatřeným dřevěným madlem a pro pacienty se sníženou pohyblivostí je na schodišťovém rameni od hlavního vchodu do 1. NP umístěna pohyblivá plošina tzv. „schodišťový výtah.“ Výtahy se v budově nevyskytují. Okna z větší části původní, dřevěná špaletová okna s dvojitým zasklením, v zanedbatelné části plastová s termo izolačním zasklením, v části bezpečnostní mříže. Dveře jsou většinou původní dřevěné, v části při prováděných opravách jsou osazeny náplňové do ocelových zárubní.  Podkroví bylo částečně upraven  pro archív. Krytiny podlah jsou částečně provedeny – chodby většinou původní dlažba, v čekárnách a vyšetřovnách bezešvé PVC, někde s antistatickou úpravou. Povrchy stěn štukové omítky v části keramické obklady. V objektu jsou z hlediska vnitřních instalací provedeny rozvody teplé (v kombinaci s ÚT - zásobník) a studené vody, kanalizace, plynu, elektro, datových sítí a informačních systémů. Původní komínové těleso s více průduchy je využíváno pro dva plynové kotle (výkon 108kW se střídavým provozem) umístěné v suterénu budovy. Vytápění je ústřední s plynovými kotly, radiátory litinové s regulačními hlavicemi. Vedení ústředního vytápění je vedeno v ně zdiva. Vybavení: splachovací WC, sprchy, umyvadla, požární zabezpečení, schodišťová plošina, v části lékárny klimatizace, odvětrávání, záložní energetický systém

Z hlediska dispozice objekt obsahuje:

1. PP – suterén - chodba se schodištěm, chodba, sklady, kotelna, pomocné prostory

1. NP – vstup, chodba se schodištěm, chodby, lékárna s přísl. ordinace s přísl., pomocné prostory

2. NP – chodba se schodištěm, chodby, ordinace s přísl., pomocné prostory 

ortopedická ambulance, lékárna, soc. zařízení

3. NP – chodba se schodištěm, chodby, ředitelna + sekretariát, ekonom. úsek, hlavní sestra, kancelář vedení, kancelář personalisty, kancelář mzdové účetní, příruční spisovna, mzdové účetní, kancelář ekonomky, tři kancelář – účetní,  soc. zařízení

4. NP – podkroví - zdravotní dokumentace, centrální spisovna, soc. zařízení

Stáří stavby je podle odhadu znalce od roku 1930. Celkově lze hodnotit technický stav objektu jako částečně podprůměrný s částečně prováděnou stavební údržbou. Během trvání stavby neproběhla žádná zásadní rekonstrukce či modernizace objektu, byly prováděny pouze modernizační a udržovací práce v některých částech nemovitosti. Opravy, výměny některých konstrukcí PSV byly prováděny průběžně, dle informací a dle provedené prohlídky se dá konstatovat, že v posledních několika letech se vzhledem k celkovému omezení zdravotní péče nebyly provedeny žádné modernizace a opravy až na několik ordinací (malby, PVC, zař. předměty).  K datu ocenění je prováděná stavební údržba pouze v rozsahu, která zajišťuje utlumený provoz zařízení.

Závady zjištění při místním šetření: částečně nedokončené úpravy povrchů v suterénu, vnější stavební konstrukce PSV (fasáda, střešní krytina, klempířské prvky, okna) jsou ve zhoršeném technickém stavu – prakticky před koncem životnosti, vnitřní instalace, podlahy, prakticky všechny konstrukce PSV jsou ve zhoršeném technickém stavu.


Příslušenství tvoří – venkovní úpravy, inženýrské sítě.


Základní popis oceňovaných pozemků

Jedná se o pozemky, stavební parcela č. 587 zast. plocha a nádvoří – obč. vybavenost o výměře 1148 m2,  parcela č. 588 a č. 595 ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 563 m2.  Pozemky jsou rovinné v části mírně sklonité, tvoří funkční celek, stavební parcela č. 587 je cca ˝ zastavěná předmětnou nemovitostí a jsou napojeny na inženýrské sítě:


Vodovodní přípojka - veřejný vodovodní řád z ulice Jirákova, vlastní zdroj – kopaná původní studna s čerpadlem v suterénu objektu 

Kanalizační přípojka splašková – septik (dle informací 1x měsíčně vývoz)

Kanalizační přípojka dešťová – napojena přes sousední pozemek jiného vlastníka na obecní kanalizaci v ulici Hálkova, znalci nebyly předloženy dokumenty z hlediska právní vztahů (věcné břemeno)

Elektro přípojka - hlavní přípojka z distribuční trafostanice ČEZ, záložní energetický zdroj je instalován v suterénu budovy.

Plynová přípojka - z hlavního vedení v ulici Jiráskova. Pozemky se nacházejí přímo u zpevněné průjezdové komunikace ulice Jiráskova cca 1,5-2m pod úrovní terénu. Jedná se o dobrou polohu z hlediska dopravní obslužnosti i využití ve městě.

Podle platné územního plánu města Rumburk se pozemky nacházejí v zastavitelném území „Polyfunkční plochy v centrální zóně“. 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 22.6.2021 / 22.6.2021 | Zveřejnit od: 22.6.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém