Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná - Lužická nemocnice Rumburk - Poliklinika

 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: Lužická nemocnice Rumburk - Poliklinika

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  9.500.000,- Kč

Dražební jistota: 950.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 9.500.000,- Kč

                                  

Termín dražby:  17. 8. 2021 - NEVYDRAŽENO, nový termín nebyl dosud stanoven


Prohlídky:


Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov:

- pozemek: p. č. 587 o výměře 1143 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

  součástí je stavba: Rumburk 1, č. p. 1378, obč. vyb., umístěna na pozemku p. č. 587

- pozemek: p. č. 588 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

- pozemek: p. č. 595 o výměře 115 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 3868 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk

Nemovitý majetek – nezapisovaný do KN

- studna na p. č. 587

- přípojka vody DN 50 mm na p. č. 587

- přípojka kanalizace DN 250 mm na p. č. 587

- přípojka elektro kabel AL 50 mm2 zemní kabel na p. č. 587

- plynová přípojka do DN 40 na p. č. 587

- plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky na p. č. 587

- podezdívka z cihel tl. 30 cm, výšky do 60 cm na p. č. 588

- opěrné zdi cihelné 1 na p. č. 587

- opěrné zdi cihelné 2 na p. č. 587

- schodiště – žulové stupně, lože z písku na p. č. 587


Popis a foto nemovitosti:

Budova polikliniky č. p. 1378 na st. p. č. 587

Jedná se o samostatně stojící budovu, která je podsklepená se čtyřmi nadzemními podlažími včetně podkroví o pravidelném půdorysu do tvaru protáhlého obdélníka s uspořádáním trojtrakt (místnost, chodba, místnost). Základové konstrukce jsou pravděpodobně základové pasy s částečnými izolacemi proti zemní vlhkosti, hlavní konstrukce je kombinovaná -  hlavní nosné stěny jsou zděné masivní, zděné z plných cihel, v centrálních částech jsou konstrukce železobetonové, příčky jsou původní zděné, někde montované. Stropní konstrukce železobetonové monolitické s průvlaky – 1. PP, v nadzemních podlažích jsou stropy s keramických vložek do ocelových nosníků s dobetonováním. Střecha je sklonitá valbová členitá s arkýři. Krov je dřevěný, vázaný, střešní krytina z měděného plechu. Schodiště je centrální středové železobetonové s povrchovou úpravou teraca s původním masivním kovovým zábradlím opatřeným dřevěným madlem a pro pacienty se sníženou pohyblivostí je na schodišťovém rameni od hlavního vchodu do 1. NP umístěna pohyblivá plošina tzv. „schodišťový výtah.“ Výtahy se v budově nevyskytují. Okna z větší části původní, dřevěná špaletová okna s dvojitým zasklením, v zanedbatelné části plastová s termo izolačním zasklením, v části bezpečnostní mříže. Dveře jsou většinou původní dřevěné, v části při prováděných opravách jsou osazeny náplňové do ocelových zárubní.  Podkroví bylo částečně upraven  pro archív. Krytiny podlah jsou částečně provedeny – chodby většinou původní dlažba, v čekárnách a vyšetřovnách bezešvé PVC, někde s antistatickou úpravou. Povrchy stěn štukové omítky v části keramické obklady. V objektu jsou z hlediska vnitřních instalací provedeny rozvody teplé (v kombinaci s ÚT - zásobník) a studené vody, kanalizace, plynu, elektro, datových sítí a informačních systémů. Původní komínové těleso s více průduchy je využíváno pro dva plynové kotle (výkon 108kW se střídavým provozem) umístěné v suterénu budovy. Vytápění je ústřední s plynovými kotly, radiátory litinové s regulačními hlavicemi. Vedení ústředního vytápění je vedeno v ně zdiva. Vybavení: splachovací WC, sprchy, umyvadla, požární zabezpečení, schodišťová plošina, v části lékárny klimatizace, odvětrávání, záložní energetický systém

Z hlediska dispozice objekt obsahuje:

1. PP – suterén - chodba se schodištěm, chodba, sklady, kotelna, pomocné prostory

1. NP – vstup, chodba se schodištěm, chodby, lékárna s přísl. ordinace s přísl., pomocné prostory

2. NP – chodba se schodištěm, chodby, ordinace s přísl., pomocné prostory 

ortopedická ambulance, lékárna, soc. zařízení

3. NP – chodba se schodištěm, chodby, ředitelna + sekretariát, ekonom. úsek, hlavní sestra, kancelář vedení, kancelář personalisty, kancelář mzdové účetní, příruční spisovna, mzdové účetní, kancelář ekonomky, tři kancelář – účetní,  soc. zařízení

4. NP – podkroví - zdravotní dokumentace, centrální spisovna, soc. zařízení

Stáří stavby je podle odhadu znalce od roku 1930. Celkově lze hodnotit technický stav objektu jako částečně podprůměrný s částečně prováděnou stavební údržbou. Během trvání stavby neproběhla žádná zásadní rekonstrukce či modernizace objektu, byly prováděny pouze modernizační a udržovací práce v některých částech nemovitosti. Opravy, výměny některých konstrukcí PSV byly prováděny průběžně, dle informací a dle provedené prohlídky se dá konstatovat, že v posledních několika letech se vzhledem k celkovému omezení zdravotní péče nebyly provedeny žádné modernizace a opravy až na několik ordinací (malby, PVC, zař. předměty).  K datu ocenění je prováděná stavební údržba pouze v rozsahu, která zajišťuje utlumený provoz zařízení.

Závady zjištění při místním šetření: částečně nedokončené úpravy povrchů v suterénu, vnější stavební konstrukce PSV (fasáda, střešní krytina, klempířské prvky, okna) jsou ve zhoršeném technickém stavu – prakticky před koncem životnosti, vnitřní instalace, podlahy, prakticky všechny konstrukce PSV jsou ve zhoršeném technickém stavu.


Příslušenství tvoří – venkovní úpravy, inženýrské sítě.


Základní popis oceňovaných pozemků

Jedná se o pozemky, stavební parcela č. 587 zast. plocha a nádvoří – obč. vybavenost o výměře 1148 m2,  parcela č. 588 a č. 595 ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 563 m2.  Pozemky jsou rovinné v části mírně sklonité, tvoří funkční celek, stavební parcela č. 587 je cca ˝ zastavěná předmětnou nemovitostí a jsou napojeny na inženýrské sítě:


Vodovodní přípojka - veřejný vodovodní řád z ulice Jirákova, vlastní zdroj – kopaná původní studna s čerpadlem v suterénu objektu 

Kanalizační přípojka splašková – septik (dle informací 1x měsíčně vývoz)

Kanalizační přípojka dešťová – napojena přes sousední pozemek jiného vlastníka na obecní kanalizaci v ulici Hálkova, znalci nebyly předloženy dokumenty z hlediska právní vztahů (věcné břemeno)

Elektro přípojka - hlavní přípojka z distribuční trafostanice ČEZ, záložní energetický zdroj je instalován v suterénu budovy.

Plynová přípojka - z hlavního vedení v ulici Jiráskova. Pozemky se nacházejí přímo u zpevněné průjezdové komunikace ulice Jiráskova cca 1,5-2m pod úrovní terénu. Jedná se o dobrou polohu z hlediska dopravní obslužnosti i využití ve městě.

Podle platné územního plánu města Rumburk se pozemky nacházejí v zastavitelném území „Polyfunkční plochy v centrální zóně“. 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 22.6.2021 / 22.6.2021 | Zveřejnit od: 22.6.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém