Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná - pozemek v Dubí u Teplic

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: pozemek v Dubí u Teplic

 

Správce nemovitosti: Podkrušnohorské domovy sociální služeb, Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Kontakt: PhDr. Jaroslav Zeman, ředitel organizace, telefon: 417 571 102, e-mail: reditel@pdss.cz


Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  567.750,-

Dražební jistota: 57.000,- Kč

Oceněno znaleckým posudkem: 558.670,- Kč

                                  

Termín dražby: 17. 4. 2019 - NEVYDRAŽENO, nový termín nebyl dosud stanoven


Prohlídky: 

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Specifikace pozemku:

pozemek: p.č. 874/6 o výměře 2271 m2, druh pozemku: ostatní plocha (oddělen z pozemku p.č. 874/2 geometrickým plánem č. 1220-1408/2014 ze dne 3.11.2014)

zapsaný na listu vlastnictví č. 1959 pro k.ú. Dubí u Teplic, obec Dubí, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:

Pozemek se nachází na severozápadním okraji města Dubí, poblíž domova "Výšina" Podkrušnohorského domova sociálních služeb Dubí-Teplice.

Je nezastavěný a mírně svažitý na jihovýchod. Přístup k pozemku je po úzké, strmé, zpevněné, veřejné komunikace z Ruské ulice v Dubí a dále po nezpevněné polní cestě, která je v majetku města Dubí. V územním plánu města Dubí je pozemek veden v zastavitelných plochách občanského vybavení. Přípojky inženýrských sítí však nejsou k pozemku přivedeny. Na části pozemku se nacházejí vzrostlé trvalé porosty. Jedná se o souvislý vzrostlý porost listnatých stromů rostoucích v plném zápoji s převahou náletových dřevin. Z hlediska ceny se jedná o málo významné porosty.


Dubí u Teplic

 

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 3.8.2016 / 3.8.2016 | Zveřejnit do: 27.8.2019
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém