Orientační nabídka


International


Hledat
 

Elektronická veřejná dražba dobrovolná - bývalý zámek v Liběšicích u Litoměřic

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Elektronická veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: soubor nemovitých věcí (bývalý zámek) v Liběšicích u LitoměřicSprávce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  19.900.000,- Kč

Dražební jistota: 1.990.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 21.410.710,- Kč

                                  

Termín dražby:  1. 3. 2022 od 10,45 hod. na portálu http://www.okdrazby.cz    VYDRAŽENO


Prohlídky: 9. 2. 2022 a 16. 2. 2022 vždy od 11,00 - 12,00 hod.


Více informací naleznete na           www.postaonline.cz/cadrvd             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: st. 51 o výměře 25 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka, rozsáhlé chráněné území

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, umístěna na pozemku st. 51

pozemek: st. 63/1 o výměře 493 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka, rozsáhlé chráněné území

součástí je stavba: bez čp/če, občanská vybavenost, umístěna na pozemku st. 63/1

pozemek: st. 67/1 o výměře 1308 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, umístěna na pozemku st. 67/1

pozemek: st. 69/1 o výměře 884 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území

součástí je stavba: Liběšice, č.p. 97, rodinný dům, umístěna na pozemku st. 69/1

pozemek: st. 69/2 o výměře 227 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území

součástí je stavba: Liběšice, č.p. 96, rodinný dům, umístěna na pozemku st. 69/2

pozemek: st. 71 o výměře 3592 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka, rozsáhlé chráněné území

součástí je stavba: Liběšice, č.p. 1, občanská vybavenost, umístěna na pozemku st. 71

pozemek: st. 200 o výměře 3393 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území

součástí je stavba: bez čp/če, občanská vybavenost, umístěna na pozemku st. 200

pozemek: st. 352 o výměře 100 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, umístěna na pozemku st. 352

pozemek: p.č. 107 o výměře 1274 m2, druh pozemku: zahrada, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

pozemek: p.č. 109/1 o výměře 40254 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, nemovitá kulturní památka, rozsáhlé chráněné území

pozemek: p.č. 109/22 o výměře 224 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, rozsáhlé chráněné území

pozemek: p.č. 110/1 o výměře 567 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, nemovitá kulturní památka, rozsáhlé chráněné území

pozemek: p.č. 110/2 o výměře 393 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zeleň,

pozemek: p.č. 116 o výměře 1111 m2, druh pozemku: zahrada, nemovitá kulturní památka, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

pozemek: p.č. 117 o výměře 2144 m2, druh pozemku: zahrada, nemovitá kulturní památka, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond 

pozemek: p.č. 1170/2 o výměře 256 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, rozsáhlé chráněné území

pozemek: p.č. 1189 o výměře 223 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, nemovitá kulturní památka, rozsáhlé chráněné území

zapsané na listu vlastnictví č. 250 pro k.ú. Liběšice u Litoměřic, obec Liběšice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.


Popis a foto nemovitosti:

Soubor dražených budov vznikal postupně, s časem se vyvíjelo i jeho využití. Hlavní budovou je bývalý barokní zámek, který je významnou památkou obce Liběšice na Litoměřicku v Ústeckém kraji. Jezuité nechali v letech 1738-1752 vybudovat barokní zámecké sídlo, které vzniklo zřejmě podle projektu K.I.Dienzenhorefa. Po zrušení řádu v roce 1773 vlastnil zámek náboženský a studijní fond. V roce 1838 koupil panství Ferdinand Lobkovic a v roce 1871 textilní velkoprůmyslník Josef Schroll, který upravil rezidenci na pohodlný zámek.

Budova č.p. 1

Jedná se o hlavní budovu, kterou je původně barokní zámek z 1. poloviny 18. století ve své základní konstrukci nenarušený. V moderní době v exteriéru a hlavně interiéru maximálně upravený a přizpůsobený aktuálnímu účelu a tím byl donedávna ústav pro mentálně postižené.

Objekt je v zásadě trojkřídlý objekt tvaru „U“, střední křídlo je na severu, východní křídlo je poloviční délky, nádvoří je tak pootevřené. Na jihu je stavba uzavřená patrovým křídlem s věží a hodinami. Má pět podlaží, jedno podzemní, čtyři nadzemní a nízkou půdu. Čtvrté nadzemní podlaží, podkroví, je mansardové. Základy jsou kamenné, nosné zdivo obvodové i vnitřní je kamenné a smíšené. Nosný systém celé budovy je však z moderního pohledu docela specifický, jedná se spíše o sloupový či pilířový nosný systém. Jednotlivé pilíře jsou svázány obloukovými (valenými) klenbami. Zastropení místností je provedeno klenbami kulovými, chodby, které vedou při vnitřním obvodu objektu, jakési ambity, a schodišťové prostory jsou zastropeny povětšinou klenbami křížovými. Střecha je mansardová nosné konstrukce dřevěného krovu. Podkroví (mansarda) je opatřena okenními vikýři po vnějším i vnitřním obvodu. Krytina je skládaná z keramických tašek na laťování. Vnější fasáda (po vnějším obvodu budovy) je poškozena. Je opatřena mnoha štukovými prvky: podlaží jsou členěna římsami, okna jsou opatřena šambránami, některá frontony a nadokenními římsičkami. Klempířské prvky jsou funkční (žlaby, svody, parapety, oplechování střechy a říms). Skrz západní křídlo je vjezd či spíš průjezd na nádvoří. Tato brána je zvnějšku lemována klasicisujícími sloupy na úrovni okapové hrany ukončené tympanonem. Z průjezdu vedou vchody (levý a pravý) do západního křídla potažmo do celého objektu. Vstupní vrata jsou masivní dřevěná letitá dvoukřídlá opatřená vstupní brankou s nadsvětlíkem. Vrata na opačném konci průjezdu jsou obdobná. Vnitřní fasáda (fasáda na nádvoří) je obecně poškozena více než vnější. Dobrý stav je na západním křídle. Severní křídlo je přibližně ve stejném stavu jako fasáda obvodová. Štukatérské prvky jsou poškozeny zvětráváním a lze je plnohodnotně vyspravit. Nyní jsou žlaby a svody funkční a k přímému kontaktu s vodou již nedochází. Parapety jsou staré a nevzhledné, avšak funkční. V západním koutě nádvoří je vybudována výtahová šachta. Výtah je plně funkční. Schodiště jsou dvě, hlavní je ve východním rohu objektu, druhé je v západním křídle na jeho konci. Jižní křídlo, které půdorys částečně uzavírá je jednopodlažní. Uprostřed tohoto křídla je průjezd na nádvoří. Vnější i vnitřní vrata jsou obdobná jako u západního průjezdu. Do jižního křídla vedou doleva i doprava vstupy se schodištěm. Fasáda tohoto křídla je plně renovována včetně štukatérských i klempířských prvků. Střecha tohoto křídla je terasou ohraničenou balustrádou. Terasa je dlážděná. Uprostřed z ní vystupuje věž s hodinami a s cibulovou střechou s měděnou krytinou. Objekt je v dobrém technickém stavu.

Budova č.p. 96 na st. 69/2

Tento objekt je patrový užitný dům protáhlého obdélníkového půdorysu umístěný ve středu pomocných objektů. Garáže. Technické místnosti. V zásadě se jedná o tři trakty. K hlavní budově byla přistavěna z východu nejprve  část se dvěma garážemi, dále bylo navázáno jednou garáží. Štíty jsou orientovány západ-východ. Stavba je v dobrém technickém stavu.

Budova č.p. 97 na st. 69/1

Tento objekt je obdélníkového půdorysu s dvěma částmi tento půdorys přesahující. Na severní delší straně je při západním rohu obdélníková loď. Na východní stěně je přistavěna zadní loď, jedná se totiž o bývalou renesanční kapli. Přední a zadní štít je opatřen barokními štíty s barokizujícími ozdobnými prvky. Slouží jako obytná stavba s několika byty. Je dvoupodlažní. Půda je přestavěna na mansardu s bytovou jednotkou. Schodiště je v západní části objektu. Je pravotočivé dvouramenné s mezipodestou. Hlavní vchody jsou dva, první je ze západní strany, druhý je z jižní strany, vede k němu krátké schodiště. Objekt je v dobrém technickém stavu.

Jiná stavba bez čp/če na st. 51

Jedná se o zděný objekt obdélníkového půdorysu. Nachází se u hlavního vjezdu do areálu a slouží jako příbytek bezpečnostní službě. Objekt je ve velmi dobrém technickém stavu.

Stavba bez čp/če na st. 63/1

Severní přístavek skleníku je renovovaný a slouží jako zahradnický sklad.

Jiná stavba bez čp/če na st. 67/1

Tento objekt je přízemní jednobytový rodinný dům téměř čtvercového půdorysu umístěný ve středu mimoparkové části areálu.

Stavba bez čp/če na st. 200

Tento objekt je přízemní dřevěný montovaný dům protáhlého obdélníkového půdorysu umístěný v severozápadní části areálu. Sloužil jako škola. Stavba je v dobrém technickém stavu.

Jiná stavba bez čp/če na st. 352

Obdélníková jednopodlažní zděná budova v severní části areálu. Účel objektu je sklad. Stavba je zdánlivě v dobrém stavu. Jihovýchodní roh budovy je utržený od obvodového zdiva a částečně zhroucený.

Skleník

Objekt je památkově chráněný secesní skleník. Stavba je v dezolátním stavu.


Dražené nemovitosti tvoří jednotný oplocený celek. Vedle hlavní budovy jde především o sedm dalších objektů včetně garáží a zázemí skleníku, pozemky, porosty a venkovní úpravy. 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 23.2.2017 / 28.1.2021 | Zveřejnit od-do: 2.7.2021-28.3.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies