Orientační nabídka


 

Německá spolková republika, spolková země Svobodný stát Sasko

 

 
 

 

Německá spolková republika

 

 

Stát: Spolková republika Německo
Název partnerského regionu: Svobodný stát Sasko
Centrum regionu: Drážďany
Podepsaná smlouva: 20. 2. 2013
Oblasti spolupráce: přeshraniční spolupráce v oblasti dopravy, energetiky, ochrany životního prostředí, zdraví, kultury a školství, turistiky apod.

 

 

Vývoj spolupráce se Svobodným státem Sasko:


Spolupráce mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko probíhá na různých úrovních (obce, euroregiony, svazky, atd.) v rámci jednotlivých projektů. Na koordinaci a realizaci projektů přeshraniční spolupráce dohlíží Česko-saská pracovní skupina pro územní rozvoj. Jejími členy jsou i zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

Na úrovni krajů byla spolupráce formalizována poprvé Společným prohlášením o spolupráci, které bylo podepsáno v Ústí nad Labem v únoru 2007 mezi Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje, Hermannem Winklerem, vedoucím Saské státní kanceláře, Henry Hasenpflugem, prezidentem Vládního prezídia Drážďany, a Karlem Noltzem, prezidentem Vládního prezídia Chemnitz.

roce 2007 byl Evropskou komisí schválen program s názvem Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v letech 2007 – 2013. Zpracovávat projekty a žádat o dotace z programu mohly subjekty z Ústeckého, Libereckého či Karlovarského kraje spolu s partnery ze sousedního Svobodného státu Sasko a některých dalších příhraničních okresů na německé straně hranic. Na program byla vyčleněna částka 207 milionů eur.

Ústecký kraj byl v rámci Cíle3 zainteresovaný v těchto projektech:

Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací - Cílem projektu bylo vytvořit internetový portál pro složky krizového managementu i laickou veřejnost, který soustředí detailní informace o možných rizicích a aktuálních krizových situacích v Ústeckém kraji a Sasku. Součástí projektu byla i společná cvičení záchranných složek, školení a odborné semináře. Portál je již plně v provozu: https://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/.

Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge – cesta ke světovému dědictví UNESCOV rámci tohoto projektu byly během dvou let vybrány a zdokumentovány krušnohorské památky související s historickou těžbou drahých kovů a nerostů a byla připravena podkladová dokumentace pro zápis sítě těchto památek do kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Projekt byl financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Sláva krušnohorského hornictví navazuje na úspěšný dvouletý projekt Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge – cesta ke světovému dědictví UNESCO, který byl ukončen v září 2012 a během kterého bylo dosaženo oficiální podpory České republiky a Svobodného státu Sasko pro společnou německo-českou nominaci Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge do Seznamu světového dědictví UNESCO. V roce 2012 bylo rovněž zahájeno zpracování společné česko-německé nominační dokumentace.

VODAMIN (Doba trvání projektu: 12/2010-11/2013)

Česko-saský turistický region - NOVÁ KVALITA (Doba trvání projektu: 1/2011-12/2012) - Záměrem projektu bylo prezentovat česko-saský turistický region jako jeden celek a jako turistiky zajímavou destinaci, která má co nabídnout a přilákat tak nejen hosty z obou euroregionů a ostatních míst ČR a SRN, ale také hosty z ostatních evropských zemí. 

Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – 1. etapa (do 1. pol. 2012) a realizační fáze (2. pol. 2012 a 2013)

CROSS-DATA - Přeshraniční datový management pro územní plánování (Doba trvání projektu: 3/2010-2/2013)

Turistika bez hranic/Tourismus ohne Grenzen (období realizace projektu 16. 12. 2011 – 31. 12. 2014) Přeshraniční region Českosaského Švýcarska, kterému dominuje kaňon Labského údolí, je jedinečným přírodním územím s vysokým turistickým potenciálem. Předpokladem pro jeho využití je úzká spolupráce všech relevantních aktérů a hlavně vysoká kvalita turistických nabídek. Projekt Turistika bez hranic podporuje vývoj ke společné přeshraniční turistické destinaci, která bude v evropském měřítku konkurence schopná a bude z ní profitovat i hospodářství v pohraniční oblasti. Obsahem i cílem projektu Turistika bez hranic je zvýšení kvality turistické infrastruktury a nabídek v celém území projektu a zvýšení známosti regionu v tuzemsku a v zahraničí prostřednictvím reklamních opatření zdůrazňujících atraktivitu přírody i kvalitu infrastruktury a služeb.

Propojení VaV pro MSP v saskočeském příhraničí

Ultrajemné částice zdraví

Vzájemná spolupráce se rozvíjela také prostřednictvím regionálních kanceláří v Bruselu. V listopadu 2009 Ústecký kraj a Svobodný stát Sasko společně s Dolním Slezskem, Libereckým a Karlovarským krajem organizovaly akci Krušnohorské vánoční trhy v Bruselu. Ústecký kraj se znovu do úspěšné akce zapojil v roce 2010 a v roce 2012.

Z důvodu ekonomických úspor a odstranění duplicitních struktur vzniká dne 1. března 2012 sloučením samostatných zemských ředitelství Chemnitz, Dresden a Leipzig Zemské ředitelství Sachsen, které má sídlo v Chemnitz. V současné době je prezidentem Zemského ředitelství Saska pan Dietrich Gökelmann.

1. polovině roku 2012 došlo k obnovení dialogu mezi ÚK a Zemským ředitelstvím Saska o podpisu "nového" Společného prohlášení o spolupráci. Návrh společného prohlášení byl předložen ke schválení nejprve Radě ÚK a poté Zastupitelstvu ÚK. Dokument byl podepsán dne 20. února 2013 během společného pracovního jednání zástupců Zemského ředitelství Saska, Ústeckého kraje a Krajského úřadu Ústeckého kraje v Chemnitz. Předmětem pracovního jednání byly oblasti zdravotnictví, sociálních věcí a dopravy.

září 2013 proběhla návštěva delegace Svobodného státu Sasko v čele s prezidentem zemského ředitelství Dietrichem Gökelmannem. Návštěva byla součástí plnění uzavřené dohody o přeshraniční spolupráci. Obě strany vyhodnotily předávání informací při mimořádných krizových událostech a prodiskutovaly další oblasti spolupráce. Dále se hovořilo o plánovaném podpisu smlouvy umožňující zásahy zdravotnické záchranné služby ze sousedního státu v oblastech se špatnou dostupností. Úspěchem obou stran je aktuálně budované železniční propojení Dolní Poustevny a Sebnitz.

listopadu 2013 proběhlo setkání zástupců Odboru kancelář hejtmana s pověřencem Svobodného státu Sasko Dr. Davidem Michelem. Obě strany prodiskutovaly možnosti případné budoucí spolupráce nejen na projektech, ale i v rámci různých konferencí, seminářů, workshopů atd.  

Dne 7. 4. 2014 proběhlo jednání hejtmana ÚK s Generální konzulkou ČR v Drážďanech.

Dne 11. 7. 2014 hejtman ÚK navštívil generální konzulku v Drážďanech paní Krejčíkovou a dne 18. 7. se zúčastnil recepce k ukončení působení v její funkci.

Dne 15. 7. 2014 setkání zástupce Saské státní ministerstvo pro sociální záležitosti a na ochranu spotřebitelů a Svazu seniorů Saska s vedením KRS ÚK a zástupci ÚK pro sociální záležitosti za účelem rozvoje příhraniční spolupráce seniorských klubů.

Dne 11. 9. 2014 proběhlo zasedání Česko-saské mezivládní pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci v Ústí nad Labem.

Dne 14. 10. 2014 navštívil hejtman prezidenta Zemského ředitelství Drážďany.

Dne 23. 10. 2014 se zástupce ÚK zúčastnil slavnostního zahájení Dnů česko-německé kultury v Drážďanech a v Ústí nad Labem.

Dne 12. 11. 2014 navštívili Ing. Dagmar Waicová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Ústeckého kraje a PaedDr. Mgr. Jan Kobliha, zástupce odboru SMT Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně. Cílem návštěvy byla příprava průběhu přijímacích zkoušek českých žáků do binacionálního projektu vzdělávání v této škole.

Dne 23. 4. 2015 proběhlo jednání mezi zástupci Zemského ředitelství Sasko a krajského úřadu ohledně navazujícího programu v rámci Cíle 3 na ochranu před katastrofami.

Dne 15. 5. 2015 navštívil hejtmana ÚK generální konzul ČR v Drážďanech.

Dne 19. 5. 2015 navštívil hejtmana ÚK velvyslanec SRN v ČR.

červenci 2015 se hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček zúčastnil zasedání světového výboru UNESCO v Bonnu na podporu nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.

Dne 29. 10. 2015 proběhlo zahájení Dnů česko-německé kultury v Drážďanech. 

Dne 25. 11. 2015 se hejtman Ústeckého kraje zúčastnil slavnostního podpisu společného ujednání ZZS Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje se Svobodným státem Sasko.

Dne 31. 3. 2016 proběhlo setkání hejtmana Ústeckého kraje s Klausem Brähmigem, poslancem Bundestagu a předsedou představenstva Turistického svazu Saské Švýcarsko.

Dne 20. 4. 2016 na pozvání hejtmana Ústeckého kraje navštívila německá delegace v čele se prezidentem Zemského ředitelství Sasko Dietrichem Gökelmannem Ústecký kraj.

Dne 12. 5. 2016 proběhlo setkání hejtmana Ústeckého kraje s prezidentkou Průmyslové a obchodní komory v Halle-Dessau paní Carolou Schaar.

Dne 31. 8. 2016 na pozvání prezidenta Zemského ředitelství Sasko pana Dietricha Gökelmanna navštívila delegace Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Ústeckého kraje Sasko.

Ve dnech 27. 10. – 13. 11. 2016 proběhly Dny česko-německé kultury v Ústí nad Labem a Drážďanech za účasti zástupců Ústeckého kraje.

Dne 29. 11. 2016 se hejtman ÚK společně s generálním konzulem ČR v Drážďanech a ředitelem ZZS ÚK Iljou Deylem aktivně zúčastnili zahajovací konference k mezinárodnímu projektu Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb.

Více informací o projektu - Letak DE_CZ_Preshranicni spoluprace ZZS

Dne 29. 3. 2017  se hejtman ÚK zúčastnil setkání k Celkovému konceptu Labe za účasti českého velvyslance v Berlíně T. Podivínského, poslanců Spolkového sněmu a senátora PČR.

Dne 19. 6. 2017 proběhla návštěva prezidenta Zemského ředitelství Sasko pana Dietricha Gökelmanna v Ústeckém kraji.

Dne 31. 8. 2017 proběhlo jednání hejtmana ÚK s ředitelem Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, p. o. (ESOZ) a partnerské školy Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen.

Dne 17. 10. 2017 navštívil hejtmana ÚK velvyslanec Německé spolkové republiky v ČR.

Dne 18. 6. 2018 se delegace Ústeckého kraje vedená hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem setkala se saskou delegací v čele s prezidentem Zemského ředitelství Sasko panem Dietrichem Gökelmannem v prostorách zámku Proschwitz.  

Dne 23. 10. 2018 navštívil hejtman UK starostu obce Neustadt. Společně jednali o přeshraničním silničním spojení z Lobendavy do Neustadtu. Celá akce je dlouhodobě projekčně připravená, ale v posledních letech narážela její realizace na odpor ze strany německých obyvatel.

Dne 25. 10. 2018 se hejtman ÚK zúčastnil recepce u příležitosti stoletého výročí vzniku Československa na pozvání Tomáše Jana Podivínského, velvyslance ČR v Berlíně.

Dne 8. listopadu 2018  proběhlo první oficiální setkání hejtmana ÚK s novou generální konzulkou v Drážďanech JUDr. Markétou Meissnerovou, která byla do své funkce jmenována k 6. srpnu 2018. První cesta nové konzulky do Ústeckého kraje se však uskutečnila již v srpnu, když přijala pozvání na Hipodrom Most na Velkou letní cenu Ústeckého kraje

Dne 14. 11. 2018 se hejtman ÚK sešel se zástupci akademické sféry, s profesorem Michaelem Beckmannem z Technické univerzity Drážďany, proděkanem Fakulty strojního inženýrství UJEP profesorem Liborem Benešem a profesorkou Dagmar Juchelkovou z Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava. Tématem jejich setkání bylo nastavení a rozvoj spolupráce mezi univerzitami a Ústeckým krajem v oblasti strojírenského a energetického vzdělávání.

Dne 17. 11. 2018 se hejtman ÚK zúčastnil závěrečné části projektu ohledně spolupráce hasičů v příhraničním regionu Erzgebirge / Krušnohoří. Projekt přispěl ke zlepšení komunikace mezi hasičskými sbory z obou stran hranice a zároveň byla z projektu zakoupena hasičská technika, díky které se zlepšila akceschopnost hasičských sborů. Projekt byl realizován díky podpoře Evropské unie - Fondu pro regionální rozvoj. Akce se zúčastnili starostové 6 partnerských měst (Osek, Nová Ves v Horách, Hora sv. Kateřiny, Olbernhau a Deutschneudorf) a další hosté. Závěrem jednání byla podepsána dohoda mezi výše zmíněnými šesti partnery.

březnu 2019 se v Oberholzhau uskutečnila 2. konference zájmových skupin k dobudování přeshraničního železničního spojení na Moldavské a Freiberské dráze. Výstupem jednání byl podpis společné deklarace starostů, která požaduje projednání znovupropojení tratí na úrovni ministerstev dopravy obou zemí. Svůj podpis připojil i hejtman Oldřich Bubeníček.

dubnu 2019 proběhlo pravidelné setkání vedení obou regionů, hejtmana Oldřicha Bubeníčka a prezidenta Zemského ředitelství Sasko Dietricha Gökelmanna. V rámci setkání bylo projednáno společné zemské cvičení složek integrovaného záchranného systému na obou stranách hranice na ochranu před katastrofami, přípravy na výstavbu vysokorychlostní trať Praha – Drážďany, výstavba přeshraničního silničního spojení, aj.

Avizované společné cvičení českých a německých složek IZS proběhlo v srpnu 2019 a celkem se do něj zapojilo dvanáct set záchranářů a dalších spolupracujících organizací.

Na konci srpna hejtman Oldřich Bubeníček přivítal na jednání v Ústí nad Labem starosty měst Olbernhau a Deutschneudorf. Jednání se týkalo přípravy přeshraničních projektů na nové programovací období. Konkrétně se projednával záměr proškolit a vybavit hasiče v krušnohorských obcích a též rekonstrukce hraničního mostu v Brandově.

listopadu 2019 se krajská delegace v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem setkala v Bad Schandau s prezidentem Zemského ředitelství Sasko Ditrichem Gökelmannem. Projednávalo se téma Labské stezky, výstavba trati Praha – Drážďany či ropovod Litvínov – Spergau.

Dne 3. srpna 2020 se hejtman ÚK setkal s nově jmenovanou prezidentkou Zemského ředitelství Sasko paní Reginou Kraushaar. Na společném jednání se řešily především otázky přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví či dopravy. Diskutovalo se také o momentální situaci koronavirové pandemie na obou stranách Krušných hor, a také o pendlerech.


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Zimová
Vytvořeno / změněno: 18.10.2010 / 16.12.2020
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém