Orientační nabídka


 

Slovenská republika, Žilinský samosprávný kraj

 

 
 

 

Slovenská republika

 

 

 

 

Stát: Slovenská republika
Název partnerského regionu: Žilinský samosprávný kraj
Centrum regionu: Žilina
Podepsaná smlouva: 11. 1. 2011
Oblasti spolupráce: vzdělávání, regionální rozvoj, výzkum, zdravotní péče

 

 

Vývoj spolupráce se Žilinským samosprávným krajem:

     Na počátku června 2009 RSDr. Jaroslav Horák, člen Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva ÚK, předjednal s PhDr. Pavolom Holeštiakom PhD., ředitelem úřadu žilinského samosprávného kraje, možnosti navázání partnerských styků mezi Ústeckým krajem a Žilinským samosprávným krajem s cílem pozdějšího uzavření Dohody o spolupráci.

     Zástupci Ústeckého kraje a Žilinského samosprávného kraje se poprvé oficiálně setkali v Žilině v listopadu 2009, kde společně diskutovali o otázkách zdravotnictví, školství, regionálního rozvoje a cestovního ruchu a o oblasti projektových aktivit jako o oblastech možné budoucí spolupráce.

     Navazující jednání se uskutečnilo v březnu 2010 na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Jednání se zúčastnili vedoucí pracovníci odborů školství, zdravotnictví, regionálního rozvoje, zahraničních vztahů, kteří představili své odbory včetně kompetencí a aktivit. Poté hovořili o vzájemné spolupráci a podpisu memoranda mezi Ústeckým kraje a Žilinským samosprávným krajem.

     V polovině ledna 2011 byla Dohoda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Žilinským samosprávným krajem v Žilině podepsána. Obsahem dohody je především navázání spolupráce v oblastech zdravotnictví, školství, regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

     Na podepsání dohody o vzájemné spolupráci navázalo vytvoření pracovních skupin regionálního rozvoje a školství. V oblasti školství se již zabývali pracovníci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK a Výboru pro zahraniční vztahy ZÚK kooperací při účasti žáků Gymnázia Teplice na mezinárodní soutěži "Župná kalokagatia". Ústecký kraj podpořil účast žáků této školy na zmiňované sportovně-vědomostní soutěži.

     Ve 2. polovině roku 2011 se Výbor pro zahraniční vztahy ZÚK soustředil především na realizaci několika dalších projektů v oblasti školství. Výbor pro zahraniční vztahy se usnesl, aby byli žáci středních škol ŽSK zapojeni do soutěže organizované městem Děčín "Děčínská kotva 2012". Zástupci pracovní skupiny pro oblast školtví také navrhli několik projektů, které by bylo možné v rámci zahraniční spolupráce realizovat. Všechny navrhované projekty byly projednány na 19. zasedání VZV dne 7. 11. 2011. Projekt navrhovaný pracovní skupinou byl sice doporučen k financování z Fondu ÚK, ale nakonec byla jeho realizace odložena na školní rok 2012/2013. V roce 2012 byly doporučeny k realizaci Výborem pro zahraniční vztahy ZÚK 3 projekty v rámci akce "Děčínská kotva 2012" - 41. Mistrovství floristů ČR, 13. ročník Mezinárodního hudebního festivalu - soutěže Big bandů a 1. ročník Soutěže mladých fotografů. Za ŽSK byly pro všechny 3 kategorie nalezeny partnerské školy.

     První projekt, který byl v rámci spolupráce realizován, bylo zapojení škol ŽSK do 41. ročníku Mistrovství floristů Čr. Na základě pozvání se zúčastnili průběhu této soutěže zástupci Hotelové akadémie, Liptovský Mikuláš, Stredné odborné školy podnikania Žilina a Strednej odbornej školy polnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. Slavnostní vyhlášení výsledků hlavní soutěže proběhlo dne 17. 5. 2012 v prostorách děčínského zámku a pozvání paní hejtmanky na tuto významnou událost přijala také delegace Žilinského samosprávnézho kraje včetně předsedy ŽSK Ing. Juraje Blanára. Na tuto slavnostní událost navazovalao dne 18. 5. 2012 pracovní jednání představitelů obou krajů se zástupci Krajské hospodářské komory ÚK, společnosti Czech Invest a Žilinskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

     Dalším projektem, který Ústecký kraj podpořil z Fondu Ústeckého kraje, byla účast žáků střední školy Žilinského samosprávného kraje na 13. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu - soutěž Big bandů. Konkrétně zde náš partnerský region reprezentovali žáci Konzervatória J. M. Hurbana v Žilině. Více o jejich úspěchu na soutěži v tiskové zprávě Ústeckého kraje ze dne 25. 6. 2012.

     V říjnu 2012 se opět středoškoláci obou regionů sešli při soutěžním klání sportovně-vědomostní "Župné kalokagatie". Tentokrát Ústecký kraj reprezentovali žáci Podkrušnohorského gymnázia, Most. Ti se v soutěži umístili na skvělém 2. místě, o čemž jsme informovali v tiskové zprávě ze dne 8. 10. 2012.

     V červnu 2013 zaznamenal další společný projekt velkého úspěchu. Po předchozích zkušenostech se opět zapojili žáci Konzervatória J. M. Hurbana Žilina do XIV. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice 2013 a stali se absolutním vítězem soutěže do 25 let! Program probíhal nejen v České Kamenici, ale také v Děčíně, Krásné Lípě, Rumburku a německém Bad Schandau. Více inforamcí o průběhu festivalu bylo zveřejněno v tiskové zprávě ze dne 24. 6. 2013.

     Dne 11. září 2013 byl završen projekt, na jehož přípravě se již od roku 2012 podílel Výbor pro zahraniční vztahy ZÚK. Za účasti zástupců Úřadu Žilinského samosprávného kraje proběhlo v Oblastním muzeu v Děčíně slavnostní vyhlášení vítězů soutěže mladých fotografů základních a středních škol spojené s výstavou přihlášených fotografií. I do této soutěže byly přizvány střední školy Žilinského samosprávného kraje za finanční podpory Ústeckého kraje. Zájemci se mohli do soutěže přihlásit v rozmezí září 2012 - duben 2013. Slovenskou republiku zde reperezentovaly 3 subjekty - Centrum volného času Čadca, Školský internát Ružomberok a jednolivkyně z města Svitu (Prešovský kraj). Celkem bylo přihlášeno do soutěže 440 fotografií.

     V říjnu 2013 se studenti z Ústeckého kraje zúčastnili tradiční soutěže "Župná kalokagatia", tentokrát soutěžili studenti chomutovského gymnázia.

     Na začátku listopadu proběhly v ŽSK volby do krajských zastupitelstev a Juraj Blanár svůj post predsedy ŽSK obhájil.

     První osobní setkání mezi panem hejtmanem Bubeníčkem a panem předsedou Blanárem se uskutečnilo v lednu 2014, kdy navštívila delegace Ústeckého kraje Žilinský samosprávný kraj. Předmětem společného setkání s představiteli ŽSK bylo především shrnutí dosavadní spolupráce a plánování dalších možných společných aktivit v oblasti školství, kultury, cestovního ruchu a zdravotnictví. Delegace Ústeckého kraje kromě Úřadu ŽSK navštívila také několik příspěvkových organizací ŽSK.

    Dne 24. února 2014 byla vyhlášena pro studenty z Ústeckého a Žilinského samosprávného kraje výtvarná soutěž na téma Slovenské národní povstání u příležitosti 70. výročí SNP. Organizací byla pověřena ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem. Soutěže se zúčastnilo šest škol Ústeckého kraje (SLŠ a SOŠS Šluknov, Gymnázium Jateční Ústí nad Labem, VOŠ a SŠ Varnsdorf, Základní umělecká škola Žatec, VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, Gymnázium J. Jungmana Litoměřice). Soutěž hodnotila 3 členná komise ve složení:

Mgr. Iva Munduchová – předsedkyně poroty – odbornice pro výtvarnou stránku prací,

Bc. Long Do – odborník pro komiks a příbuzné disciplíny,

Mgr. Regina Gerberová – odbornice pro historicky obsahovou správnost prací.

     Porota dne 3. 6. 2014 hodnotila celkem 30 prací, z toho 16 storyboard, 11 komiks a 3 fotostory. 10 prací bylo vybráno k výstavě na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Z každé disciplíny byla vybrána jedna nejlepší práce a z těchto tří prací pak byla vybrána nejlepší práce celé soutěže. Slavnostní vyhlášení této soutěže v Ústeckém kraji proběhlo dne 9. června 2014 ve foyer Krajského úřadu Ústeckého kraje. Absolutní vítězky soutěže, 2 studentky Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem Elizaveta Gvozdevová a Barbora Koudelková, obdržely kromě věcných darů také poukázku na výjezd do Žilinského samosprávného kraje. Tento výjezd se uskutečnil na konci června 2014.

    Na podzim 2014 se zúčastnili žáci Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem, příspěvková organizace, sportovně-vědomostní soutěže Župná kalokagatia. Do této soutěže se Ústecký kraj zapojil již počtvrté.

    Dalším úspěšným partnerstvím mezi školami, které se podařilo navázat, je spolupráce Střední zdravotnické školy Děčín a Střední zdravotnické školy z Dolného Kubína. Žáci SZŠ Dolný Kubín se tak každoročně účastní regionální soutěže první pomoci s mezinárodní účastí, která proběhla dne 25. 3. 2015 v Obchodním centru Pivovar v Děčíně, tentokrát u příležitosti 15. výročí vzniku krajů v ČR.

     Na konci září 2015 delegace Ústeckého kraje navštívila Žilinský samosprávný kraj s cílem zhodnotit vzájemnou spolupráci.

     lednu 2016 uplynulo 5 let od uzavření Dohody o spolupráci mezi Žilinským samosprávným krajem a Ústeckým krajem a bylo tedy nutné, aby Zastupitelstvo Ústeckého kraje posoudilo dosavadní spolupráci. Během pěti let platnosti Dohody byla uskutečněna řada vzájemných návštěv a akcí. Dohoda byla od počátku naplňována, proto Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o neodstoupení od Dohody a tedy pokračovat i nadále ve spolupráci. V tomto roce také naváže Ústecký kraj na vynikající zkušenost z let minulých a vyšle žáky vybrané střední školy do Žilinského samosprávného kraje, aby zde reprezentovali Ústecký kraj na sportovně-vědomostní soutěži Župná kalokagathia. V letošním roce bude Ústecký kraj reprezentovat Gymnázium Václava Hlavatého, příspěvková organizace, Louny.

     Na podzim 2016 reprezentovalo Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, příspěvková organizace, Ústecký kraj na sportovně-vědomostí soutěži Župná kalokagathia. Přestože skončili žáci lounského gymnázia na poslední příčce, odnesli si ze soutěže mnoho zkušeností a sportovních zážitků a byli za tuto možnost srovnání svých dovedností se zahraniční konkurencí vděční.

     V roce 2017 se opět podařilo rozšířit vzájemnou spolupráci v oblasti školství, a to tehdy, když došlo k podpisu memoranda o spolupráci mezi Střední školou zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda a Strednou odbornou školou poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. Memorandum bylo podepsáno řediteli dotčených škol před slavnostní večerem Mistrovství floristů v Děčíně.

     Na základě výsledků voleb z prosince 2017 byla jmenována do funkce nová předsedkyně ŽSK Erika Jurinová. Hejtman Ústeckého kraje ji odeslal gratulační dopis s návrhem na obnovení aktivní spolupráce na úrovni vedení obou krajů, zapojení zájmových organizací typu Krajská hospodářská komora, Krajská agrární komora, Hospodářská a sociální rada, Krajská rada seniorů apod. do této spolupráce, dále také připomenul 100. výročí vzniku ČSR v roce 2018 a nabídl aktivní zapojení ŽSK do přípravy oslav tohoto významného výročí ve spolupráci s Ústeckým krajem.

     Ve spolupráci Ústeckého kraje a Žilinského samosprávného kraje proběhla ve dnech 12. 7. - 23. 9. 2018 v Jízdárně teplického zámku výstava "Nomádi Evropy - příběh slovenského drátenictví". Výstava byla rozdělena na dvě části. První prezentovala historické exponáty ze sbírek Považského muzea v Žilině, jediné instituce na světě, která se drátenictví věnuje, a byly v ní k vidění například první výrobky vandrovních dráteníků - pasti na myši, podložky pod žehličky, poličky, koše a mísy, šparáky do dýmek ad., ale i pracovní nástroje a tradiční oděv dráteníků a ukázky drátenických oprav poškozených nádob. Ve druhé polovině výstavy byla zastoupena díla současných výtvarníků, kteří tvoří z drátu nejen užitkové předměty, ale i interiérové doplňky, šperky, plastiky, reliéfy či malby, a v komorních uměleckých dílech často kombinují drát se sklem, keramikou nebo kamenem.  

     V říjnu 2019 se uskutečnila návštěva delegace Ústeckého kraje v Žilinském samosprávném kraji. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se poprvé osobně setkal s předsedkyní Žilinského samosprávného kraje Erikou Jurinovou. Cesty na Slovensko se zúčastnili také ředitelé kulturních příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Ti se v Žilině setkali se slovenskými kolegy a diskutovali o vedení a správě kulturních organizací, především o problematice financování investičních akcí a o možnostech  spolupráce na mezinárodních projektech.


 
Zodpovídá: Ing. Jitka Zimová
Vytvořeno / změněno: 18.10.2010 / 11.11.2019
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies