Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dvě žádosti podané povinnému subjektu dne 16. 5. 2019.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„1) Průřezový a odvětvový rozpočet povinného subjektu na rok 2019, kapitálové výdaje a plánované investice (název činnosti, popis, objem finančních prostředků, doba realizace, finanční spoluúčast cizích subjektů).

2) Organizační a pracovní řád v aktuálním znění včetně organizační struktury povinného subjektu.

3) Předpisy BOZP v aktuálním znění.

4) Předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a elektronické evidence s dosahem na novou právní úpravu komunitárního práva, úplné znění v aktuálním stavu.

5) Právní, technická a organizační opatření pro přístup osob se zdravotním postižením k činnosti povinného subjektu (Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižení).

6) Jmenovitý aktuální seznam nemovitého majetku ve vlastnictví nebo správě povinného subjektu se uvedením typu stavby nebo pozemku, parc. číslo, popisné číslo, stručný popis a způsob užívání (administrativa, obchody apod.)

7) Působnost odborných organizací i spolků u povinného subjektu (název, IČO, sídlo, typ a zaměření, působnost, statut) včetně aktuálního znění kolektivní smlouvy nebo jiného zakladatelského dokumentu.

 

1) Jmenný seznam funkcionářů kraje včetně jmenného seznamu členů orgánů kraje v aktuálním znění (jméno, příjmení, funkce, datum vzniku, politická příslušnost, rok narození).

2) Jmenný seznam zaměstnanců kraje do úrovně vedoucího oddělení v aktuálním znění (jméno, příjmení, funkce, vznik pracovního poměru, rok narození).

3) Celkový počet zaměstnanců povinného subjektu ke dni 1.5.2019, platové podmínky managementu povinného subjektu (hejtman, náměstci, ředitel kanceláře hejtmana), průměrná měsíční mzda brutto zaměstnanců povinného subjektu k 1.5.2019.

4) Jmenný seznam externích pracovníků povinného subjektu z řad advokátů, soudních exekutorů a bezpečnostní služby k 1.5.2019 (název, IČO, sídlo, odpovědní zástupce, druh externí spolupráce, způsob odměňování, stanovený limit objemu finančních prostředků na rok 2018, datum ukončení smluvního vztahu, opce, pověřený zástupce za povinný subjekt).

5) Počet stížností, podaných na zaměstnance nebo funkcionáře povinného subjektu za rok 2018 (druh stížnosti, způsob vyřízení, rozlišení na oprávněné, částečně oprávněné, nedůvodné).

6) V kolika případech podával zástupce povinného subjektu trestní oznámení na osoby, jejichž činnost souvisela s plněním úkolů povinného subjektu za rok 2015, 2016, 2017 a k 1. 7. 2018 /oznamovatel, podezřelá osoba, druh činnosti, výsledek šetření, postavení povinného subjektu v adhezním řízení, aktuální stav).

7) Jmenný seznam zřizovaných subjektů povinným subjektem s rozlišením podle typu činnosti (název, IČO, adresa, statutární zástupce, kontakt) v aktuálním stavu.

8) Popis součinnosti s orgány Vězeňské služby ČR pro zaměstnávání vězněných osob v rámci působnosti povinného subjektu (název projektu nebo aktivity, odpovědná osoba, popis činnosti, zástupce Vězeňské služby ČR, objem finančních prostředků, termíny realizace.

9) Připravenost povinného subjektu pro zřizování vězeňských zařízení pro výkon vazby i trestu v rámci kraje.

10) Jmenný seznam zařízení, která poskytují vězněným osobám materiální, poradenskou i technickou pomoc v gesci povinného subjektu nebo s jeho pomocí v aktuálním stavu (název, IČO, sídlo, odpovědná osoba, popis činnosti, kapacita osob, počet zaměstnanců i externích spolupracovníků, srovnávací tabulka žadatelů a klientů za rok 2018 a k 1. 5. 2019).“.

 

Odpověď:

Povinný subjekt Vám částečně poskytl informace dne 23. 5. 2019 pod JID: 85109/2019/KUUK, č. j. KUUK/69697/2019/LP. Poskytl informace k 1. žádosti pod bodem 1) a informace ke 2. žádosti pod bodem 1). Současně povinný subjekt Vás vyzval k upřesnění požadovaných informací v 1. žádosti pod bodem 7).

 

I.

K 1. žádosti povinný subjekt poskytuje k bodům 2 – 5 dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ tyto informace.

 

2) Organizační a pracovní řád v aktuálním znění včetně organizační struktury povinného subjektu.

 

Povinný subjekt poskytuje v příloze organizační řád Krajského úřadu Ústeckého kraje včetně jeho příloh, Pracovní řád Krajského úřadu Ústeckého kraje a organizační strukturu. (viz příloha č. 1)

 

3) Předpisy BOZP v aktuálním znění.

 

Povinný subjekt poskytuje v příloze Směrnici pro organizování a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (viz příloha č. 2)

 

4) Předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a elektronické evidence s dosahem na novou právní úpravu komunitárního práva, úplné znění v aktuálním stavu.

 

Povinný subjekt poskytuje v příloze Směrnici Politika zpracování a ochrany osobních údajů. (viz příloha č. 3)

 

5) Právní, technická a organizační opatření pro přístup osob se zdravotním postižením k činnosti povinného subjektu (Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením).

 

Všechny čtyři objekty Krajského úřadu Ústeckého kraje mají bezbariérový přístup do budovy. U budov A, B a C je parkovací místo pro invalidy, u budovy D je možno invalidu zaparkovat po předchozí dohodě.

Pro přesun invalidních osob po všech budovách je možno využít výtahy, u budovy A jsou navíc 2 plošiny pro vozíčkáře (konferenční sál, odbor dopravy). V objektech A, B, C jsou toalety pro invalidy.

 

6) Jmenovitý aktuální seznam nemovitého majetku ve vlastnictví nebo správě povinného subjektu se uvedením typu stavby nebo pozemku, parc. číslo, popisné číslo, stručný popis a způsob užívání (administrativa, obchody apod.)

 

Povinný subjekt za poskytnutí informací v bodě 6) v 1. žádosti požaduje úhradu dle § 17 odst. 1 a 3 InfZ a zasílá žadateli oznámení o požadované úhradě, které je evidováno pod JID: 89714/2019/KUUK, č. j. KUUK/73559/2019/LP.

 

II.

Ke 2. žádosti povinný subjekt poskytuje k bodům 2 – 10 dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ tyto informace.

 

2) Jmenný seznam zaměstnanců kraje do úrovně vedoucího oddělení v aktuálním znění (jméno, příjmení, funkce, vznik pracovního poměru, rok narození).

 

Povinný subjekt poskytuje v příloze jmenný seznam zaměstnanců do úrovně vedoucího oddělení ve členění jméno, příjmení, funkce. (viz příloha č. 4)

 

Povinný subjekt částečně odmítá poskytnout informaci v rozsahu „vznik pracovního poměru, rok narození“ rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 InfZ.

 

3) Celkový počet zaměstnanců povinného subjektu ke dni 1.5.2019, platové podmínky managementu povinného subjektu (hejtman, náměstci, ředitel kanceláře hejtmana), průměrná měsíční mzda brutto zaměstnanců povinného subjektu k 1.5.2019.

 

Celkový počet zaměstnanců Ústeckého kraje zařazených do krajského úřadu činil k 1. 5. 2019 celkem 582 zaměstnanců.

 

Platové podmínky se řídí u všech zaměstnanců zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Odměňování hejtmana, náměstků hejtmana se řídí nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Průměrná hrubá měsíční mzda, resp. plat zaměstnanců k 1. 5. 2019 činila 37 252 Kč.

 

Povinný subjekt částečně odmítá poskytnout informaci v rozsahu „platové podmínky ředitele kanceláře hejtmana“ rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 InfZ.

 

4) Jmenný seznam externích pracovníků povinného subjektu z řad advokátů, soudních exekutorů a bezpečnostní služby k 1.5.2019 (název, IČO, sídlo, odpovědní zástupce, druh externí spolupráce, způsob odměňování, stanovený limit objemu finančních prostředků na rok 2018, datum ukončení smluvního vztahu, opce, pověřený zástupce za povinný subjekt).

 

Povinný subjekt poskytuje v příloze tabulkový přehled externích pracovníků z řad advokátů a advokátních kanceláří. (viz příloha č. 5)

 

Povinný subjekt soudní exekutory nemá jako externí pracovníky.

 

Bezpečnostní službu zajišťuje firma Ondřej Holubek, IČO 12038873, sídlo Velká Hradební 3118/48, 400 01  Ústí nad Labem,  odpovědný zástupce Ondřej Holubek. Externí spolupráce je prováděna na základě obchodní smlouvy -  platby jsou realizovány na základě měsíční fakturace za provedené služby. Skutečně vyplacený objem finančních prostředků za tuto službu za rok 2018 byl 3 463 tis. vč.  DPH. Tento objem  je zahrnut v rámci rozpočtované položky 5169 rozpočtu odboru KŘ, která zahrnuje i další služby (např. úklidové služby apod.).

 

5) Počet stížností, podaných na zaměstnance nebo funkcionáře povinného subjektu za rok 2018 (druh stížnosti, způsob vyřízení, rozlišení na oprávněné, částečně oprávněné, nedůvodné).

 

Ústecký kraj (údaje z centrální evidence stížností vedené odborem kontroly)

 

Počet stížností, podaných na zaměstnance nebo funkcionáře povinného subjektu za rok 2018 (druh stížnosti, způsob vyřízení, rozlišení na oprávněné, částečně oprávněné, nedůvodné).

 

Druh podle zákona

Počet

Prošetřeno

Postoupeno nadřízenému

orgánu

Odloženo

(nezpůsobilé k šetření)

Důvodné

Částečně důvodné

Nedůvodné

Správní řád

30

24

3

3

1

1

22

Zákon o krajích

6

5

0

1

0

0

5

Celkem

36

29

3

4

1

1

27

 

 

6) V kolika případech podával zástupce povinného subjektu trestní oznámení na osoby, jejichž činnost souvisela s plněním úkolů povinného subjektu za rok 2015, 2016, 2017 a k 1. 7. 2018 /oznamovatel, podezřelá osoba, druh činnosti, výsledek šetření, postavení povinného subjektu v adhezním řízení, aktuální stav).

 

V souvislosti s plněním úkolů podával povinný subjekt za uvedené roky celkem 3 trestní oznámení, a to:

 

  1. Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu dle § 212 tr. zákoníku, kterého se mohla dopustit Q PRO 7 a.s., IČO: 24781258, podáno dne 11. 10. 2016.  Povinný subjekt se se svým nárokem na náhradu škody přihlásil již v rámci podaného tr. oznámení. Dne 19. 3. 2019 zahájeno tr. stíhání osob Jan Babák * 1981 (člen představenstva Q PRO 7 a.s.) a Evy Klímové * 1980 (člen realizačního týmu – manažer projektu) pro spáchání přečinu dotačního podvodu ve smyslu § 212 odst. 1, odst. 4 tr. zákoníku v jednočinném souběhu s přečinem poškození finančních zájmů Evropské unie dle § 260 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, spáchaných ve formě spolupachatelství dle ust. § 23 tr. zákoníku. E-mailem ze dne 20. 5. 2019 se na kraj obrátil obhájce obv. Babáka s tím, že jeho klient hodlá škodu vzniklou povinnému subjektu uhradit. Tento návrh bude předložen na schůzi RÚK dne 19. 6. 2019.

     

  2. Oznámení o podezření ze spáchání blíže nespecifikovaného tr. činu, kterého se mohla dopustit společnost Florian tepelná technika, s.r.o., IČO: 29268842, podáno dne 7. 10. 2016. Vzhledem k tomu, že povinnému subjektu v tomto případě nevznikla škoda, není v postavení poškozeného a o tomto řízení není dále vyrozumíván.

     

  3. Oznámení o podezření ze spáchání tr. činu dotačního podvodu dle § 212 tr. zákoníku, kterého se mohla dopustit Okresní agrární komora Děčín pro okresy Děčín a Ústí nad Labem v likvidaci, IČO: 49096761, podáno dne 29. 6. 2018. Povinný subjekt vyčíslil nárok na náhradu škody již v rámci podaného tr. oznámení. Dne 22. 11. 2018 zahájeno tr. stíhání osob Ing. František Loudát * 1932, v postavení předsedy obviněn ze spáchání přečinu dotačního podvodu dle 212 odst. 1, odst. 4 tr. zákoníku, a Ing. Vladimír Cita *1946, v postavení administrátora obviněn ze spáchání přečinu dotačního podvodu dle § 212 odst. 1, odst. 4 tr. zákoníku, v postavení pomocníka tr. činu dle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku. Obvinění se obrátili na kraj za účelem uhrazení náhrady vzniklé škody, dne 19. 3. 2019 uzavřena Dohoda o narovnání se splátkovým kalendářem. Dne 3. 4. 2019 Okresní státním zastupitelstvím v Ústí nad Labem vydána usnesení č. j.: 1 ZT 380/2018 – 54 a č. j.: 1 ZT 380/2018 – 56, v nichž se dle § 307 odst. 1 tr. řádu tr. stíhání obviněných podmíněně zastavují, zkušební doba u obou obviněných stanovena v trvání 10 měsíců.  

7) Jmenný seznam zřizovaných subjektů povinným subjektem s rozlišením podle typu činnosti (název, IČO, adresa, statutární zástupce, kontakt) v aktuálním stavu.

 

Povinný subjekt poskytuje seznam zřizovaných subjektů povinným subjektem. (viz příloha č. 6)

 

8) Popis součinnosti s orgány Vězeňské služby ČR pro zaměstnávání vězněných osob v rámci působnosti povinného subjektu (název projektu nebo aktivity, odpovědná osoba, popis činnosti, zástupce Vězeňské služby ČR, objem finančních prostředků, termíny realizace.

 

Povinný subjekt nezajišťuje veřejné služby, které by se daly případně využít k zaměstnávání odsouzených.

 

9) Připravenost povinného subjektu pro zřizování vězeňských zařízení pro výkon vazby i trestu v rámci kraje.

 

Povinný subjekt nepřipravuje zřizování vězeňských zařízení pro výkon vazby i trestu.

 

10) Jmenný seznam zařízení, která poskytují vězněným osobám materiální, poradenskou i technickou pomoc v gesci povinného subjektu nebo s jeho pomocí v aktuálním stavu (název, IČO, sídlo, odpovědná osoba, popis činnosti, kapacita osob, počet zaměstnanců i externích spolupracovníků, srovnávací tabulka žadatelů a klientů za rok 2018 a k 1. 5. 2019).


Povinný subjekt nemá v jeho gesci žádná zařízení, které by poskytovaly vězněným osobám materiální, poradenskou i technickou pomoc.


 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 7.6.2019 / 7.6.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém