Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná - pozemek č. 899/3 v k. ú. Údlice

 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná

 

Předmět dražby: nemovitá věc - pozemek p. č. 899/3 v Údlicích


Správce nemovitosti: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Kontakt: Ing. Jiří Mladý, telefon: 474 651 848, 474 651 849, e-mail: tgacv@tgacv.cz


Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt: Ing. Vladislava Vlašimská, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  9.650,- Kč

Dražební jistota: 965,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 3.100,- Kč

                                  

Termín dražby:  6. června 2024 od 8 hod. v budově "A" Krajského úřadu Ústeckého kraje, č. dv. 460

             

Prohlídky: volně přístupný


Více informací naleznete na           www.postaonline.cz/cadrvd             30 dní před konáním dražby

Pozemek:

pozemek: p. č. 899/3 o výměře 94 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa, přírodní rezervace nebo přírodní památka

obec Údlice, k. ú. Údlice, zapsaný na LV č. 103 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj.


Popis a foto nemovitosti:

Uvedený pozemek se, dle platného Územního plánu Údlice, nachází mimo zastavěné a zastavitelné území, s funkčním využitím „plochy určené k plnění funkcí lesa“. Jedná se o tzv. monofunkční plochu.

Monofunkční plochy jsou plochy s dominantní jednoúčelovou funkcí. Při změnách funkčního využití je nutno přihlížet k charakteru okolního území.

Nezastavitelné území je takové území, které nelze zastavět trvalými ani dočasnými stavbami s výjimkou liniových a plošných dopravních staveb, liniových a plošných staveb technického vybavení, účelových staveb sloužících provozu a údržbě příslušného funkčního využití a ostatních staveb uvedených v legendě jednotlivých funkčních ploch územního plánu. Tyto stavby nesmí narušit nebo omezit hlavní funkci území. Do nezastavitelných území jsou zahrnuty plochy urbanistické a krajinné zeleně, hřišť, vodní plochy, plochy orných půd a plochy územního systému ekologické stability.


Dražba Údlice 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Vlašimská
Vytvořeno / změněno: 19.5.2021 / 19.5.2021 | Zveřejnit od: 18.1.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém