Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná - zámek Milešov

 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná 

Předmět dražby: soubor nemovitých a movitých věcí - zámek Milešov

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz

Kontakt: Hynek Mach, telefon: 607 212 667, e-mail: mach@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Vlašimská, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání: 99.000.000 Kč

Dražební jistota: 9.900.000 Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 33.300.871 Kč

                                  

Termín dražby:  24. října 2024


Prohlídky: termín nebyl dosud stanoven


Více informací naleznete na           www.postaonline.cz/cadrvd/             30 dní před konáním dražby


Soupis pozemků a budov :

-   pozemek: st. 52/1 o výměře 1877 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, nemovitá kulturní památka

součástí je stavba: Milešov, č. p. 1, rodinný dům, stavba stojí na pozemku: st. 52/1

- pozemek: st. 52/2 o výměře 288 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, nemovitá kulturní památka

součástí je stavba: bez čp/če, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku: st. 52/2

-  pozemek: st. 52/3 o výměře 863 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, nemovitá kulturní památka

součástí je stavba: Milešov, č. p. 89, rodinný dům, stavba stojí na pozemku: st. 52/3

-  pozemek: p. č. 45 o výměře 8218 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, nemovitá kulturní památka

-  pozemek: p. č. 47 o výměře 4010 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, nemovitá kulturní památka

-  pozemek: p. č. 48 o výměře 5388 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, nemovitá kulturní památka

obec Velemín, k. ú. Milešov u Lovosic, zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na LV č. 246.

 a soupis věcí uvedených v příloze č. 1 


Popis nemovitosti:

Obec Velemín, pod který Milešov spadá, se nachází asi 6 km severozápadně od města Lovosice v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji. Rozkládá se podél frekventované silnice 1/8, poblíž nájezdu na dálnici D8. V obci žije 1 653 obyvatel a je zde odpovídající zastoupení státních orgánů a služeb (OÚ, ZŠ, MŠ, pošta, motorest, knihovna, autobusové a vlakové stanice). Oceňované nemovité věci se nacházejí západně od Velemína ve středu obce Milešov pod horou Milešovka.

Jedná se o pozemky vedené v evidenci KN se způsobem využití zastavěná plocha
a nádvoří, ostatní plocha - zeleň a ostatní plocha neplodná půda vč. součásti staveb vedených se způsobem využití rodinný dům, občanská vybavenost a jiná stavba.

Oceňované pozemky včetně staveb tvoří jednotný funkční celek.

Stavba č.p. 1 součást st. parc.č. 52/1 je vedena v evidenci KN se způsobem využití rodinný dům, se jedná se o historickou stavbu zámku se 2 podzemními a 3 nadzemními podlažími, dle uvedeného stavba neodpovídá dle stavebního zákona parametrům rodinného domu. Právní stav neodpovídá skutečnosti.

Areál zámku Milešov

Původně gotický hrad ze 14. století, v letech 1583 - 1603 přestavěný na jednokřídlý renesanční zámek a v polovině 17. století jej nechal Zdeněk Kašpar Kaplíř rozšířit v duchu baroka a Milešov se stal  centrem panství. Současný vzhled zámku a hradu je od druhé poloviny 19. století, tzv. „hrad” je jednokřídlá dvoupodlažní budova s valbovou střechou
a pětibokým rizalitem a „zámek” je čtyřkřídlá podsklepená budova s třemi nadzemními podlažími. Hrad tvoří střed jižního křídla nového zámku. V roce 1945 by zámek zkonfiskován a využíván jako školský a rekreační objekt. Později zde byla LDN, od roku 2001 do roku 2023 sloužil jako domov důchodců (DZR) a veřejnosti byl nepřístupný. Zámek je chráněn jako kulturní památka.

Areál zámku tvoří vlastní budova zámku a přilehlé objekty - provozní budova s kancelářemi, prádelnou a garážemi a stavba původní márnice užívaná jako zázemí pro údržbu.

Budova č.p. 1 – část zámek

Jedná se o čtyřkřídlou barokní stavbu s valbovou střechou. Stavba má dvě podzemní a tři nadzemní podlaží.

V objektu jsou upravené prostory pro sociální péči Domov se zvláštním režimem (DZR), ubytovací prostory vč. sociálního, administrativního a technického zázemí.

Objekt je založen na kamenných základech. Svislé nosné jsou masivní smíšené kamenné
a cihlové. Stropy jsou klenbové a s rovným podhledem. Střešní konstrukce je dřevěná valbová. Střešní krytina je plechová. Klempířské konstrukce jsou z měděného plechu. Bleskosvod je instalován. Fasáda: vpc hladká se zdobnými štuky. Okna jsou dřevěná dvojitá. Dveře jsou dřevěné plné a prosklené. Podlahy jsou betonové a dřevěné s keramickou dlažbou a PVC. Schodiště je kamenné. Vnitřní omítky jsou vápenné štukované. Vnitřní obklady jsou v sociálním zázemí, koupelnách a kuchyni. Vybavení soc. zázemí: umyvadla, sprchy, WC. Vytápění: ÚT plynové kotle. Ohřev vody: plynové kotle. Elektroinstalace je na 220 V. Odpad je sveden do veřejné kanalizace. Plyn je zaveden. Výtah: osobní i nákladní.

Budova č.p. 1 - část hrad

Jedná se o dvoupodlažní stavbu navazující na stavbu zámku. Objekt je založen
na kamenných základech. Svislé nosné jsou masivní smíšené kamenné a cihlové. Stropy jsou klenbové a s rovným podhledem. Střešní konstrukce je dřevěná valbová. Střešní krytina je plechová. Klempířské konstrukce jsou z měděného plechu. Bleskosvod je instalován. Fasáda: vpc hladká se zdobnými štuky. Okna jsou dřevěná dvojitá. Dveře jsou dřevěné plné a prosklené. Podlahy jsou betonové a dřevěné s keramickou dlažbou a PVC. Schodiště je kamenné. Vnitřní omítky jsou vápenné štukované. Vnitřní obklady jsou v sociálním zázemí, koupelnách a kuchyni. Vybavení soc. zázemí: umyvadla, sprchy, WC. Vytápění: ÚT plynové kotle. Ohřev vody: plynové kotle. Elektroinstalace je na 220 V. Odpad je sveden do veřejné kanalizace. Plyn je zaveden. Výtah: osobní.

Budova č.p. 89 - administrativní budova

Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní stavbu se sedlovou střechou (původní márnice). V objektu jsou dílny vč. soc. zázemí. Objekt je založen na kamenných základech. Svislé nosné jsou masivní zděné. Stropy jsou klenbové a s rovným podhledem. Střešní konstrukce je dřevěná sedlová. Střešní krytina je plechová. Klempířské konstrukce jsou z měděného plechu. Bleskosvod je instalován. Fasáda: vpc hladká. Okna jsou dřevěná dvojitá s mřížemi. Dveře jsou dřevěné plné. Podlahy jsou betonové s teracem, keramickou dlažbou. Schodiště je dřevěné. Vnitřní omítky jsou vápenné štukované. Vnitřní obklady jsou v sociálním zázemí. Vybavení soc. zázemí: umyvadla, sprcha, WC. Vytápění: ÚT plynová kotelna v objektu zámku. Ohřev vody: el. bojler. Elektroinstalace je na 220 V. Odpad je sveden do veřejné kanalizace. Plyn není zaveden.

Stavba bez č.p. - součást st. parc.č. 52/2 - údržba

Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní stavbu se sedlovou střechou (původní márnice). V objektu jsou dílny vč. soc. zázemí. Objekt je založen na kamenných základech. Svislé nosné jsou masivní zděné. Stropy jsou klenbové a s rovným podhledem. Střešní konstrukce je dřevěná sedlová. Střešní krytina je plechová. Klempířské konstrukce jsou z měděného plechu. Bleskosvod je instalován. Fasáda: vpc hladká. Okna jsou dřevěná dvojitá s mřížemi. Dveře jsou dřevěné plné. Podlahy jsou betonové s teracem, keramickou dlažbou. Schodiště je dřevěné. Vnitřní omítky jsou vápenné štukované. Vnitřní obklady jsou v sociálním zázemí. Vybavení soc. zázemí: umyvadla, sprcha, WC. Vytápění: ÚT plynová kotelna v objektu zámku. Ohřev vody: el. bojler. Elektroinstalace je na 220 V. Odpad je sveden do veřejné kanalizace. Plyn není zaveden.

Příslušenství

Příslušenství tvoří venkovní úpravy (oplocení, zpevněné plochy, přípojky IS).

Pozemky

Jedná se o pozemky evidované v KN jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha tvořící jednotný funkční celek. Pozemky se nacházejí západně od Velemína ve středu obce Milešov v CHKO České středohoří. Pozemky jsou rovné a mírně svažité - orientované na jih, napojené na IS: elektro, vodovod, kanalizace a plyn.


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Vlašimská
Vytvořeno / změněno: 30.4.2024 / 30.4.2024 | Zveřejnit od: 1.5.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém