Orientační nabídka


 

Pravidla pro užívání znaku Ústeckého kraje

 

 
 

znak

Usnesením č. 7/34/2002 schválila Rada Ústeckého kraje Pravidla pro používání symbolů, razítka a log Ústeckého kraje.

 

Uživatelé symbolů Ústeckého kraje

 

Znak Ústeckého kraje mohou užívat orgány kraje, jejich členové, krajem zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Ostatní právnické a fyzické osoby mohou užívat znak Ústeckého kraje jen se souhlasem hejtmana Ústeckého kraje.

 

 

Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku Ústeckého kraje

Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku Ústeckého kraje musí mít písemnou formu a být doručena hejtmanovi Ústeckého kraje.

 

Náležitosti žádosti:

-       žádost musí  být  odůvodněna  a  musí obsahovat  zejména  způsob  užití  znaku Ústeckého kraje a nejlépe také nákres umístění znaku Ústeckého kraje

-       v žádosti by mělo být uvedeno, jakým způsobem má být znak kraje žadateli poskytnut (elektronickou poštou, na CD atd.) a v jakém formátu (jpg, cdr aj.)

-       žádost musí obsahovat celý název žadatele, přesnou adresu, jméno a funkci osoby zastupující žadatele, IČ žadatele, kontaktní osobu při vyřizování žádosti a kontaktní údaje (telefon, e-mail atd.)

Vzor žádosti

Žádost je možno zaslat:

-       písemně na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor informatiky a organizačních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

-       elektronicky na email: omk@kr-ustecky.cz


Rozhodnutí o udělení souhlasu s užitím znaku Ústeckého kraje

Hejtman Ústeckého kraje rozhodne o udělení souhlasu s užitím znaku Ústeckého kraje nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.  Hejtman  Ústeckého  kraje  může  stanovit zvláštní podmínky užití  znaku. O  výsledku rozhodnutí  bude žadatel  bez zbytečného odkladu písemně vyrozuměn.

V případě udělení souhlasu je znak na žádost žadatele zaslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti., popř. na CD (v tomto případě žadatel přiloží k žádosti CD, na které bude grafické zpracování znaku nahráno). Po dohodě v případě udělení souhlasu k užití znaku lze dojednat i osobní převzetí grafických formátů znaku. 


Užití znaku

Znak Ústeckého kraje je užíván za úplatu. Hejtman Ústeckého kraje je oprávněn rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla a udělit souhlas s bezúplatným užitím znaku Ústeckého kraje.

 

Znak Ústeckého kraje nesmí  být užíván v jiné podobě, než kterou stanoví tato vyhláška.  Při používání znaku Ústeckého kraje je uživatel povinen  dbát na patřičnou důstojnost a úctu ke znaku Ústeckého  kraje.  Užíváním  znaku  Ústeckého  kraje  nesmí  dojít k jeho znevažování, z neužívání a nevhodnému užití.

 

Znak Ústeckého kraje je zakázáno používat k soukromým účelům.

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 29.7.2005 / 7.2.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies