Orientační nabídka


 

Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007

 

 
 

 

 

ÚSTECKÝ KRAJ

hejtman

Ing. Jiří Šulc

 

Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007

 

 

 • Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 67/2
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
 • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: soudní náklady celkem 14525,- Kč, výdaje na vlastní zaměstnance celkem 1064,- Kč, výdaje na právní zastoupení 0,- Kč
 • Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 • Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 6

Na odbor správních činností a krajský živnostenský byly podány dvě stížnosti na  Obecní úřad Janov.

 1. V prvním případě byla podána stížnost ve věci poskytnutí informací a vyúčtování těchto informací. Postup ve věci poskytnutí informací byl potvrzen a ve věci úhrady za poskytnuté informace bylo přikázáno zjednat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nápravu.
 2. Ve druhém případě se jednalo o stížnost podanou na výši úhrady za poskytnutí informace. Na základě podané stížnosti a prostudování dokumentace vztahující se ke stížnosti bylo Obecnímu úřadu Janov přikázáno zjednat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nápravu.

 

 1. Na odbor kancelář ředitele byla podána stížnost na postup obce Braňany při vyřizování žádosti o informace. Po prošetření záležitosti bylo ředitelkou Krajské úřadu Ústeckého kraje vydáno rozhodnutí, ve kterém se obci Braňany přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí předmětnou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. vyřídila.

 

Odbor kontroly vyřizoval dvě stížnosti.

 1.  Obcí Boleboř  (dále jen „povinný subjekt“) byla krajskému úřadu předložena stížnost žadatele na postup při vyřizování žádosti o informace ve věci historického majetku obce, kdy obcí nebyly informace poskytnuty a ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Rozhodnutím krajského úřadu bylo povinnému subjektu uloženo žádost žadatele vyřídit zákonem předpokládaným způsobem.

 

 1. Obcí Braňany byla krajskému úřadu předložena stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve věci zadávání veřejných zakázek a kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce. Krajský úřad při přezkoumání postupu povinného subjektu zjistil, že stížnost byla podána před uplynutím lhůty pro vyřízení žádosti o informace, přičemž povinný subjekt v zákonné lhůtě informaci poskytl. Rozhodnutím krajského úřadu byl postup povinného subjektu potvrzen.

 

 1. Odbor informatiky a organizačnívěcí vyřizoval jednu stížnost. Jednalo se o stížnost podanou panem Jiřím Krejzou mladším na výši úhrady za poskytnutí informace, která mu byla vyčíslena na základě jeho žádosti o poskytnutí informace, kde požadoval přesně specifikované informace, vztahující se k zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, které se konalo dne 26. 9. 2007. Ministerstvo vnitra ČR, kterému byla stížnost předána, po prostudování dokumentace vztahující se ke stížnosti, nevydalo rozhodnutí, neboť v době, kdy byla stížnost předána Ministerstvu vnitra ČR, byly požadované informace panu Krejzovi poskytnuty.

 

 • Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: žádné

 

 

 

Ústí nad Labem                                                                                   Ing. Jiří Šulc

    17.1.2008                                                                            hejtman Ústeckého kraje

 
Zodpovídá: Mgr. Andrea Kalasová
Vytvořeno / změněno: 27.2.2008 / 27.2.2008
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém