Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 

Program "Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením"

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

Odkazy


 
 

Program

„Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením „

 

 

 

Program vyhlašuje Ústecký kraj   na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 347/4/2004 ze dne 16. 2. 2005 a  usnesení č 55/3Z/2005 Zastupitelstva Ústeckého kraje  ze dne 9.3.2005 Program se řídí ustanoveními „Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje“.

        I.      předmět podpory

Předmětem podpory je poradenská, výchovná a pracovně-rehabilitační činnost zaměřená na prevenci negativních jevů  skupin obyvatel ohrožených  sociálním vyloučením. Pozornost je vhodné věnovat seskupení těchto jevů u vybraných skupin obyvatel a možnostem prevence prostřednictvím komunitních plánů.

Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením jsou:

 

- osoby žijící ve znevýhodněném sociálním prostředí

- osoby dlouhodobě žijící v ústavní péči nebo opouštějící ústavní péči

- občané bez přístřeší

- etnické menšiny

 

 

      II.      okruh žadatelů

 

-          občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,

-          obecně prospěšná společnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně  prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

-          církev,náboženská společnost nebo církevní právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,

-          obec nebo svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

-          příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která není zřízena Ústeckým krajem

-          fyzická nebo právnická osoba, která vyvíjí veřejně prospěšnou činnost.

 

Podmínkou je působení žadatele na území Ústeckého kraje minimálně l rok.

 

 

 

III.  forma podpory

Dotace

IV.  omezení dotace

Minimální výše dotace je 50 tis.Kč.

V.   finanční rámec a spoluúčast žadatele

Finanční rámec programu činí 6000 tis.Kč na rok 2005.

Minimální spoluúčast žadatele činí 30 % z celkových uznatelných nákladů.

VI.  způsob, termín a místo podání projektů

Žádost o poskytnutí dotace (příloha A) spolu se všemi přílohami uvedenými v bodě 7 musí být doručena v zalepené obálce označené textem „Dotace v rámci Programu prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením 2005“ na adresu:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

 

Žádost musí být doručena nejpozději do 25.4. 2005. Obálky budou otevřeny najednou až po tomto termínu. Žádost včetně veškerých příloh musí být zpracována v českém jazyce.

 

Do výběrového řízení jsou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném  termínu, na předepsaném formuláři podle přílohy A, obsahují všechny povinné přílohy a jsou bez dalších formálních nedostatků.

 

Náležitosti projektu musí být vyplněny pečlivě a co možná nejjasněji, aby bylo usnadněno jejich vyhodnocení. Musí být uveden dostatek podrobných údajů zajišťujících srozumitelnost projektu, zejména pokud jde o cíle, kterých má projekt dosáhnout, prospěch, který bude z projektu plynout,  význam navrhovaného projektu pro cíle programu a účelovost a efektivnost vynaložených finančních prostředků.

 

Rukou psané projekty nebudou přijaty.

VII.  požadovaný obsah projektů

Řádně vyplněný formulář žádosti o dotaci podle přílohy A, obsahující obecné a zvláštní náležitosti předkládaných projektů a povinné přílohy žádosti žadatele dle bodu 3.3 čl.V. Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje.

 

 

 

 

 

 

VIII.     způsob hodnocení projektů

 

Odbor sociálních věcí (SV) do 25. dubna 2005 shromáždí a následně předloží vyhodnocení projektů k projednání  v Komisi  sociální Rady Ústeckého kraje a  Radě Ústeckého kraje.

Rada kraje na svém zasedání v červnu 2005 buď rozhodne o předloženém návrhu, případně návrh doporučí ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Zastupitelstvo kraje rozhodne o návrhu na svém zasedání v červnu 2005.

IX.    základní kriteria hodnocení projektů

Projekty budou vyhodnocovány dle následujících kritérií, které jsou rozděleny do oddílů a

jsou vždy  bodovány. Minimální hranice k doporučení projektu je 75 bodů.

 

 

1. význam projektu

Max. počet bodů  35

2. rozpočet a hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených prostředků

Max. počet bodů 20

3. udržitelnost

Max. počet bodů 15

4. metodika

Max. počet bodů 15

5. schopnost řízení a odbornost

Max. počet bodů 15

 

X.      oznámení o přidělení dotace

Rozhodnutí orgánů kraje o přidělení dotace bude neprodleně po přijetí usnesení zveřejněno na úřední desce krajského úřadu a webových stránkách kraje. Všichni účastníci výběrového řízení budou písemně vyrozuměni SV o výsledku řízení.

XI.    smluvní zabezpečení

Dotace může být poskytnuta pouze na základě písemně uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci  prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením“.

XII.  způsob financování podpory

Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů dle odst.4, čl. III „Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje“.

Dotace bude poskytována po vyčerpání částky, kterou hradí příjemce ze svých prostředků na základě smluvně stanoveného závazného ukazatele, zálohově ve výši 2/3 z celkové výše dotace, zbývající část bude uhrazena po vyúčtování poskytnutých  2/3 dotace.

XIII.      Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace

Závěrečnou zprávu je příjemce povinen předložit do jednoho měsíce po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 15. prosince roku, v kterém byla ukončena realizace projektu.

Spolu se  závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace.

Nevyčerpané finanční prostředky z dotace její  příjemce poukáže zpět na účet kraje, ze kterého mu byly prostředky poskytnuty, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí termínu pro předložení závěrečné zprávy.

 

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

*       označení příjemce dotace,

*       číslo dotace,

*       popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu,

*       kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

*       přínos projektu pro cílové skupiny,

*       celkové zhodnocení projektu,

*       vyúčtování poskytnuté dotace.

 

Přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty (např. fotografie, novinové články, plakáty, prezenční listiny apod.). Doplňkovou strukturu závěrečné zprávy (průběžné zprávy) stanoví podle potřeby odpovědný  odbor krajského úřadu.

 

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:

*       přehled příjmů a výdajů  projektu,

*       přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle schváleného rozpočtu.

 

Ve výjimečných případech poskytnutí dotace bez předložení dokladů příjemce doloží vyúčtování poskytnuté dotace kopiemi prvotních účetních dokladů a pracovních smluv, objednávek a dalších dokladů, které se vztahují k realizaci projektu.

 

V případě, že příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování a nevrátí nevyčerpané prostředky, posoudí odpovědný odbor krajského úřadu důvody a může  rozhodnout o prodloužení termínu vyúčtování, maximálně však o 10 dnů. Pokud tak příjemce dotace neučiní ani ve stanoveném náhradním termínu, bude kraj vymáhat zpět celou výši přidělených prostředků ve smyslu příslušného ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace.

 

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel, musí být prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vráceny. Tyto prostředky jejich příjemce poukáže zpět na účet kraje, z něhož mu byly poskytnuty, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí termínu pro předložení závěrečné zprávy.

XIV.           časový rámec programu

*       vyhlášení programu                                          březen 2005

*       příjem projektů do                                            25.4.2005

*       hodnocení projektů KS                                     květen 2005

*       schválení projektů Radou ÚK                             červen 2005

*       schválení projektů Zastupitelstvem ÚK                červen 2005

*       oznámení o přidělení dotace do                         červenec 2005

*       podpis smluv s příjemci do                                červenec 2005

*       závěrečné vyhodnocení a vyúčtování do  15.12.2005

*       vyhodnocení programu do                                 31.12.2005

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Karel Giampaoli
Vytvořeno / změněno: 21.3.2005 / 2.12.2005 | Zveřejnit od-do: 21.3.2005-31.12.2005

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém