Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Veřejné zakázky a investice

 

Veřejné zakázky a investice - 2014

 
 
 

Zobrazeno je 25 z celkem 41 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
Řazeno sestupně ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
2.8.2018Povinná elektronizace veřejných zakázek
DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 18. 10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona, kdy musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v rámci zadávacích řízení (veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění - podlimitní a nadlimitní zakázky ) probíhat pouze elektronicky. Tato povinnost se netýká výběrových řízení, tedy veřejných zakázek malého rozsahu.
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
12.4.2018Aktualizace formuláře Výzva k podání nabídky
Dne 12. 4. 2018 došlo k aktualizaci formuláře s názvem Výzva k podání nabídky v rámci vzorů formuláři zakázek do 500 tis. Kč bez DPH. Před zahájením každého výběrového řízení je nutné si stáhnout vždy aktuální vzory zveřejněné na těchto stránkách.
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
2.2.2018Aktualizace formulářů v obou typech výběrových řízení
Dne 2.2.2018 došlo k aktualizaci některých formulářů v rámci obou typů výběrových řízení. Aktualizované formuláře poznáte podle data zveřejnění 2.2.2018. Zároveň došlo k úplnému odstranění formuláře, který je přílohou výzvy, s názvem ČP o neexistenci nedoplatků.
Před zahájením každého výběrového řízení je nutné si stáhnout vždy aktuální vzory zveřejněné na těchto stránkách.
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
2.2.2018Informace k evidenci skutečných majitelů [DOCX, 16 kB]
S účinností od 1. 1. 2018 došlo ke zřízení evidence údajů o skutečných majitelích, která bude součástí informačního systému veřejné správy. V souvislosti se vznikem evidence údajů o skutečných majitelích nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2018 i novela ZZVZ.
Novelou ZZVZ vzniká pro Ústecký kraj i jím zřízené p. o. (zadavatele) povinnost, aby si jako veřejní zadavatelé sami zjišťovali skutečné majitele právnických osob (vybraných dodavatelů) přímo z evidence skutečných majitelů.
Z tohoto důvodu je nutné zřídit přístup do evidence v co nejkratším možném termínu. Dálkový přístup do evidence skutečných majitelů není zpoplatněn.
Bližší údaje naleznete po rozkliknutí této aktuality, v přiloženém wordovém souboru.
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
1.2.2018Aktualizace směrnice S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi - Opatření č. O-03/2018
Dne 30. 1. 2018 vyšlo opatření ke směrnici s pravidly pro zadávání veřejných zakázek, kterým byly upraveny limity veřejných zakázek platné od 1.1.2018. Opatření je zveřejněno u samotné Směrnice.
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
3.1.2018Změny finančních limitů veřejných zakázek od 1.1.2018
Nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, byly od 1. 1. 2018 upraveny finanční limity pro stanovení nadlimitních veřejných zakázek. Podrobnosti naleznete http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Zmeny-financnich-limitu-pro-zadavani-verejnych-zakazek
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
13.12.2017Dne 13.12.2017 byl opraven text jednoho z odstavců v čl. 5 výzvy k podání nabídky
Ve výzvě k podání nabídky byl v čl. 5 upraven text na následující znění: Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob nebo v případě společné účasti dodavatelů bude postupováno analogicky, jako dle § 82 a 83 zákona, přičemž základní způsobilost může být prokázána formou čestného prohlášení.
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
1.11.2017Stanovisko MMR k vyhlášce č. 169/2016 Sb.
Dne 27.10.2017 bylo na stránkách MMR zveřejněno stanovisko k vyhlášce č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. viz. odkaz http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Stanovisko-MMR-k-vyhlasce-c-169-2016-Sb
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
16.10.2017Ústecký kraj v Litoměřicích uspořádal s partnery kulatý stůl na téma stavebnictví
Vedení Ústeckého kraje hledá další cesty, jak zlepšit spolupráci kraje s firmami zde působícími. Týká se to i stavebních firem, které se značnou měrou podílejí na realizaci investičních akcí kraje. Klíčovými otázkami spolupráce je zadávání veřejných zakázek a zajištění kvalifikovaných pracovníků. Ve spolupráci se Sdružením podnikatelů ve stavebnictví, Okresní hospodářskou komorou a Hospodářskou a sociální radou Litoměřicka proto Ústecký kraj uspořádal 5. října, v rámci dnů Techdays, Kulatý stůl ve stavebnictví.
Téma: Rok 2017
Vít Hnízdil
12.10.2017Dne 12. 10. 2017 byly nově přidány nové dokumenty
ve složce dokumentů VZMR do 500 tis. Kč bez DPH i od 500 tis. Kč bez DPH byly nově přidány vzory dokumentů pro Zahájení výběrového řízení, Zápis o posouzení a hodnocení a Vyhodnocení výběrového řízení pro případy, kdyby se zadavatel rozhodl, že komise provede nejprve hodnocení nabídek a teprve poté provede posouzení nabídky nejméně u toho dodavatele, který se v rámci provedeného hodnocení umístí na 1. místě.
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
22.9.2017Závod v Dubí se pyšní novou sklářskou vanou, urychlí výrobu
Nejmodernější technologie, hlavně zbrusu novou vanu na tavení skla, uvedla do provozu v závodu v Dubí na Teplicku americká společnost O-I Manufacturing (Owens-Illinois, Inc.). Má zlepšit a hlavně zrychlit výrobu čirých lahví a sklenic, kterých se ve zdejším závodě vyrobí 600 tisíc kusů denně.
Téma: Rok 2017
Vít Hnízdil
31.7.2017Platnost smluv veřejných zakázek vs. registr smluv s platností od 1.7.2017
od 1.7.2017 došlo ke změně v platnosti/účinnosti smluv uzavíraných na základě veřejných zakázek v závislosti na registru smluv. Tedy od 1.7.2017 je smlouva platná jejím podpisem, ale ÚČINNÁ až jejím ZVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV. Je tedy nutné toto vzít v potaz. Doporučujeme ve smlouvě tuto skutečnost uvádět, stejně tak i skutečnost, kdo si její zveřejnění bere na zodpovědnost a jakým způsobem její zveřejnění oznámí druhé straně. Na základě této skutečnosti bylo v jednotlivých formulářích nahrazeno názvosloví "od podpisu smlouvy" za "od nabytí účinnosti smlouvy".
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
25.5.2017Novela zákona o zadávání veřejných zakázek
Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 147/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Novelizace se týká § 48 odst. 10 zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedním z důvodů pro vyloučení účastníka zadávacího řízení je skutečnost, že účastník zadávacího řízení je akciovou společností (nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti), ale nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Jde tedy o dodavatele, který má listinné akcie.
Z tohoto důvodu k vyloučení byly zákonem stanoveny výjimky pro akciové společnosti, jejichž akcie jsou v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu ve vlastnictví obce nebo kraje. Novelizace tuto výjimku rozšiřuje i na akciové společnosti vlastněné státem.
Novelizace nabyla účinnosti dne 22. 5. 2017. Tato novela neobsahuje přechodná ustanovení, proto se podle novelizovaného znění postupuje i v zadávacích řízeních, která byla zahájena dříve.
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
13.4.2017Dne 13. 4. 2017 došlo k úpravě přílohy výzvy s názvem Vzor ČP analogicky dle § 74
Ve formuláři příloha výzvy k podání nabídky s názvem Vzor ČP analogicky dle § 74 v obou typech výběrového řízení (do 500 tis. i od 500 tis. Kč bez DPH ) byl upraven text v odst. a). Používejte vždy poslední verzi zveřejněných dokumentů, abyste předešli případným nesrovnalostem.
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
6.4.2017Aktualizace metodiky k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
Vážení zadavatelé,

MMR upozorňuje na 5.4.2017 uveřejněnou aktualizovanou verzi Metodického pokynu k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.

Změny se týkají zejména upřesnění postupu při uveřejňování formuláře F20, který je využíván pro oznamování změny smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, a to u VZ starších 5-ti let.

http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Aktualizace-metodiky-k-vyhlasce-o-uverejnovani-formularu-pro-ucely-(1)
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
28.3.2017Aktualizace směrnice S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem
Dne 21.3.2017 vešlo v účinnost Opatření, kterým se mění směrnice č. S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem
a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi. Aktualizovaná směrnice včetně opatření je zveřejněna v sekci Veřejné zakázky, oddíl Metodika .........
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
15.3.2017Ústecký kraj se radil s dodavateli stavebních prací o problematice pracovníků v tomto odvětví
Přesto, že v hodnocení férovosti a hospodárnosti zadávání veřejných zakázek byl Ústecký kraj v roce 2016 vyhodnocen na druhém místě, pouze s nepatrnou ztrátou na vítěze, hledá vedení kraje další cesty, jak zadávání veřejných zakázek dále zlepšit. Značnou část těchto zakázek tvoří stavební práce.
Téma: Rok 2017
Vít Hnízdil
16.2.2017Dne 16.2.2017 byl aktualizován formulář Výzva k podání nabídky
Ve formuláři Výzva k podání nabídky v obou typech výběrového řízení (do 500 tis. i od 500 tis. Kč bez DPH ) byl upraven text posledního sloupce čl. 12 výzvy. Používejte vždy poslední verzi zveřejněných dokumentů, abyste předešli případným nesrovnalostem.
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
7.2.2017Aktualizace formulářů (platí pro oba druhy VZMR, tedy do 500 tis. Kč bez DPH i od 500 tis. Kč bez DPH ) Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, Oznámení o výběru, Oznámení o vyloučení
Dne 7.2.2017 byl aktualizován Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, když v čl. 3/ byla rozšířena tabulka o nabídkové parametry účastníků, kteří podali nabídku. Dále Oznámení o výběru, když v tabulce pořadí všech nabídek byla tabulka rozšířena o nabídkové parametry všech hodnocených účastníků. Dále Oznámení o vyloučení, když v tabulce pořadí všech nabídek byla tabulka rozšířena o nabídkové parametry všech hodnocených účastníků.
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
18.1.2017Aktualizace formuláře Změna smlouvy peníze od 500 tis. a do 500 tis. Kč bez DPH
Dne 18.1.2017 byl aktualizován formulář ke změně smlouvy v obou druzích VZMR, tedy do 500 tis. Kč a od 500 tis. Kč bez DPH s tím, že došlo pouze k úpravě věty v důvodové zprávě.
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
15.11.2016MMR - Metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
MMR na svých stránkách zveřejnilo metodiky k novému zákonu v rámci jednotlivých řízení.

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek

V rámci "Metodiky speciální k zadávacím řízením" je zveřejněna metodika Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
8.11.2016Dne 8.11.2016 byly upraveny vzory formulářů v rámci VZMR do 500 tis. Kč bez DPH a od 500 tis. Kč bez DPH
Jedná se o nahrazení původně uvedeného textu "....vůči zadavateli ani jím zřízeným příspěvkovým organizacím......." za nový text "...... vůči zadavateli ani jeho zřizovateli ....." uvedeného v rámci požadavku na prokázání základní způsobilosti. Opraveny byly vzory formulářů: Zahájení výběrového řízení, Výzva k podání nabídky, ČP o neexistenci nedoplatků, Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
4.11.2016Dne 4.11.2016 byl upraven vzor Zahájení výběrového řízení pro zakázky do 500 tis. Kč bez DPH i pro zakázky od 500 tis. Kč bez DPH
V důvodové zprávě byl doplněn komentář s tím, že je nutné v rámci dokumentu Zahájení výběrového řízení uvést, jak zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu zakázky, která je v zahájení uvedena. Je to z důvodu, že už nyní kontroly poskytovatelů dotací toto požadují formou ČP a i na různých školeních jsme byli upozorněni, že zadavatel by měl být schopen prokázat, jak byla předpokládaná hodnota zakázky stanovena. Směrnice S-06/2016 bod 1.4 přímo uvádí, že v důvodové zprávě při zahájení VZ musí být napsáno, jak byla předpokládaná hodnota stanovena.
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
2.11.2016V rámci složky vzorů dokumentů pro VZMR do 500 tis. Kč bez DPH a od 500 tis. Kč bez DPH byly vloženy vzory pro změnu smlouvy v případě ceny a v případě temínu plnění
Jedná se o vzory dokumentů, když chce zadavatel uzavřít ke smlouvě dodatek na zvýšení ceny uvedené v původní smlouvě, nebo prodloužit termín plnění, který nebyl ve smlouvě stanoven jako závazný.
Téma: Aktuality
Věra Hejnová
18.10.2016Dne 18.10.2016 byla zveřejněna nová Směrnice S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek ÚK a jím zřizovanými P.O.
zveřejněna je v oddílu Veřejné zakázky, ve složce Metodika pro zadávání zakázek příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje od 1. 10. 2016 včetně všech jejích příloh.
Téma: Aktuality
Věra Hejnová

Zobrazeno je 25 z celkem 41 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Veřejné zakázky a investice - 2014

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Veřejné zakázky a investice

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Eva Slavíčková

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém