Orientační nabídka


 

Vyhodnocení rámcové smlouvy mezi Ústeckým krajem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2017

foto
Dne 30. března 2017 podepsali hejtman ÚK Oldřich Bubeníček a rektor UJEP Martin Balej. Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). Ústecký kraj a UJEP si ve střednědobém horizontu kladou společně za cíl vytvářet podmínky pro rozvoj univerzity jako významné středoevropské vzdělávací instituce, společně rozvíjet znalostní, vědecký, kulturní a sportovní potenciál Ústeckého kraje, a vytvářet tak z našeho regionu atraktivní místo pro studium, práci a život.
 

 
 

Společně bylo vytipováno šest oblastí, do nichž finanční podpora ÚK směřovala:

  1. Podpora studentů zdravotnických oborů (1 projekt)

  2. Uspořádání významných konferencí (8 projektů)

  3. MATEQ + Smart (2 projekty)

  4. Cílené aktivity (8 projektů)

  5. Vzdělávání dospělých (2 projekty)

  6. Společná prezentace ÚK a UJEP (4 projekty)

 

Celková podpora uvedených projektů činila 6 000 000,- Kč. Dle řešiteli odevzdaných závěrečných zpráv byla podpora vyčerpána v souladu s uzavřenými smlouvami.

 

Ze strany ÚK se do užší spolupráce s UJEP zapojily například odbor školství, mládeže a tělovýchovy, odbory regionálního rozvoje a strategie, přípravy a realizace projektů, dále odbor kultury a památkové péče, odbor zdravotnictví spolu s odborem sociálních věcí a odbor životního prostředí a zemědělství.


Významná konkrétní podpora ze strany ÚK směřovala na fakultu zdravotnických studií (FZS). Ústecký kraj se dlouhodobě potýká s nedostatkem nelékařského zdravotnického personálu, zejména všeobecných sester a fyzioterapie. Fakulta hledá v rámci svých činností cesty, které by urychleně vedly ke snížení deficitu pracovníků v nelékařských zdravotnických oborech v celé ČR a zvláště v severozápadních Čechách. I přesto, že v uplynulém roce MŠMT stabilizovalo počet tzv. financovaných studentů na 216, fakulta přijala do 1. ročníku 259 studentů. Na fakultě tedy začalo studovat 43 studentů zcela finančně nepokrytých.  Finanční částka na jednoho studenta od MŠMT přitom činí 56 tis. Kč, z čehož plyne, že fakultě pro akademický rok chybělo takřka 2,5 mil. Kč. ÚK přispěl ke snížení tohoto finančního propadu jedním miliónem Kč. Navýšený počet studentů vyžadoval zvýšený počet vyučujících jak pro vlastní pedagogický proces, tak i pro obhajoby bakalářských prací a konání státních závěrečných zkoušek. Z uvedeného projektu bylo možno uhradit mzdy zvýšeného počtu akademických pracovníků a odborníků z praxe.

 

Nemalými finančními prostředky přispěl ÚK na uspořádání odborných, většinou mezinárodních, konferencí:

- na FVTM/FSI to byla např. konference, jejímž cílem bylo prezentování nejnovějších teoretických i praktických poznatků a výsledků z multioborových oblastí inženýrských výpočtů;


- na FF byla podpořena mezinárodní konference „Reformace v německojazyčných oblastech českých zemí (1517–1945)“, jejíž součástí byla i výstava k vývoji reformace zapůjčená Německým kulturním fórem východní Evropa (Deutsches Kulturforum östliches Europa) a divadelní hra s tematikou Pryč od Říma ve 20. století. Celý rozsáhlý projekt reagoval na letošní významné výročí – 500 let reformace, která významným způsobem zasáhla i české země, zejména německojazyčné oblasti;


- na PF získal podporu již XIII. ročník mezinárodního sympozia Cantus choralis 2017.  Cantus choralis se konalo poprvé v roce 1993. Jedná se o periodický projekt, který patří svojí úrovní na přední místa v oblasti hudebně-vědní i hudebně-didaktické v oblasti sborového zpěvu v České republice i v zahraničí. Svou hudebně interpretační náplní ovlivňuje nejen kulturní dění v krajském městě (např. pravidelné pořádání Mezinárodního festivalu sborového zpěvu v Ústí nad Labem), ale i v celém severočeském regionu. Na uvedené sympozium navazuje Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu Cantus choralis Slovaca, které pořádá Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici na Slovensku;


- FSE společně s FŽP a PřF získaly krajskou podporu na uspořádání mezinárodní konference „Triangl - Příhraniční trojúhelník Česko – Polsko – Sasko: Přeměny příhraničního prostoru a nové výzvy“. Konference byla zaměřena na reflexi vývoje a přeměn příhraničního prostoru trojúhelníku v posledních desetiletích;


- na FUD bylo podpořeno konání mezinárodní konference – „Umění je to, co dělá život zajímavější než umění“. Jedním z cílů FUD je propojování uměleckých vysokých škol univerzitního typu a budování jejich kolektivní identity na bázi volného sdružení Asociace uměleckých fakult České republiky. Konference byla zaměřena na historickou a teoretickou reflexi vzniku a vývoje uměleckých fakult vznikajících ve středoevropském kontextu v regionech po roce 1989. Zaměřila se jak na přínos těchto fakult k rozvoji uměleckého a socio-kulturního milieu v konkrétních regionech, a to v rámci transformačních decentralizačních společenských a politických procesů, tak také na jejich přínos pro širší kontext národních a mezinárodních uměleckých scén. Byla zorganizována jako iniciační bod oslav 25. výročí založení umělecké vysoké školy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, které budou probíhat po celý rok 2018.

 

Důležitou součástí spolupráce je popularizace témat Smart. Univerzita usiluje s krajem o zapojení do projektu Smart City – Smart region, který by měl vyústit v naplnění společného směřování „Chytrý region postavený na chytrých lidech“. Realizace projektu se zaměřila na posílení lidských zdrojů ve výzkumném záměru SMART na UJEP a popularizaci témat SMART v Ústeckém kraji. V přípravné fázi projektu byl mj. realizován workshop Smart City-Smart Region pro členy Rady pro vědu, výzkum a inovace a workshop pro vedoucí odborů. Na podzim 2017 ještě proběhne ve spolupráci UJEP/Ústecký kraj konference Smart Region. Ústecký kraj a subjekty veřejné správy jsou totiž významnou cílovou skupinou výzkumných aktivit témat Smart. Podpora projektu MATEQ znamenala významné posílení lidských zdrojů pro výzkum a inovace v Ústeckém regionu. Mohly být položeny základy výzkumného týmu, který bude vyvíjet nové materiály a nové nanotechonologie pro ochranu životního prostředí a medicínské aplikace. Tento výzkumný tým se již prosadil v mezinárodním hodnocení a stal se členem konsorcia evropské výzkumné infrastruktury NanoEnviCZ. Pro udržení a rozvoj této mezinárodní excelence a konkurenceschopnosti UJEP potřebuje mladé perspektivní pracovníky a zahraniční experty. Dotace napomohla k zapojení studentů doktorských studií a čerstvých absolventů UJEP (postdoci), dále k zapojení nových zahraničních expertů a výzkumníků z jiných regionů a aplikačních podniků.

 

V oblasti tzv. cílených aktivit bylo podpořeno několik akcí vzniklých v rámci spolupráce některých odborů Krajského úřadu ÚK a konkrétních pracovišť ústecké univerzity.


Z návrhu Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 vzešel projekt Rozvojový potenciál Ústeckého kraje, který připravila FSE. Jiný podpořený projekt FSE se zaměřil na plnění Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006–2020. Jeho cílem bylo vyhodnotit dosavadní plnění Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006–2020. V rámci řešení byly mapovány indikátory, které jsou používány pro sledování vývojových procesů a změn v Ústeckém kraji, jak je specifikuje SUR. Byla vyhledána a statisticky zpracována data, která byla aplikována pro sledování plnění jednotlivých cílů definovaných v SUR. Účelem projektu bylo komplexně zpracovat plnění cílů SUR, což mělo přinést základní zhodnocení její koherence a nastavení pro kontext probíhajících vývojových procesů v Ústeckém kraji. Na základě jednání se zástupci odboru sociálních věcí ÚK vznikl na FSE třetí projekt „Sociálně patologické jevy u studentů středních škol v Ústeckém kraji“, jehož cílem byla realizace výběrového výzkumného šetření vybraných sociálně patologických jevů u studentů středních škol v Ústeckém kraji. Došlo ke zmapování aktuálního stavu užívání legálních a nelegálních drog (kouření, konzumace alkoholu, konopné a další drogy, užívání psychoaktivních léků), byly zjišťovány zkušenosti dospívajících s užitím návykových látek a pozornost byla zaměřena také na problematiku vnímání rizikovosti užívání látek (znalost účinků a vnímání negativních dopadů, možnosti pomoci). Poslední společnou akcí odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚK a katedry historie FF UJEP bylo Krajské kolo dějepisné soutěže studentů gymnázií a uspořádání 6. ročníku Letní školy historie. První akce je krajským kolem soutěže v oboru historie pro studenty gymnázií Ústeckého kraje. Letní škola historie je pak určena středoškolských, zejména gymnaziálním studentům Ústeckého kraje s hlubším zájmem o historii a humanitní obory obecně. Katedra historie s podporou ÚK uspořádala od roku 2012 již 5 ročníků LŠH v lokalitách Bukovina, Opárno, Sloup v Čechách, Líska u České Kamenice a Hora Svaté Kateřiny. Aktivita je v souladu s tzv. třetí rolí univerzity, tj. s jejím společenským působením na veřejnost, v tomto případě středoškolské studenty Ústeckého kraje, kteří se jejím prostřednictvím seznamují s vysokoškolským vzdělávacím prostředím.                        

 

Konkrétní spolupráce zasáhla rovněž do oblasti vzdělávání dospělých, kde ÚK podpořil projekt rozvoje celoživotního vzdělávání v ústeckém regionu. Projekt je zaměřen na tvorbu nových kurzů, studijních opor různého druhu, případně na inovaci sylabů stávajících kurzů celoživotního vzdělávání. Zaměření kurzů vychází z průzkumu konkrétních potřeb fakultních a spolupracujících škol Pedagogické fakulty UJEP a zařízení v regionu s cílem vytvořit a nabízet vzdělávací kurzy na míru přednostně pro pedagogické pracovníky škol/zařízení zřizovaných Ústeckým krajem v daném regionu a snaží se reflektovat prioritní oblasti – např. potřebu podpory čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, osobnostně sociálního rozvoje pedagogů nebo rozvoje kompetencí v oblasti společného vzdělávání či posílení pedagogických dovedností v oblasti výuky odborných předmětů. Díky podpoře Ústeckého kraje může Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP rozšířit svoji stávající nabídku, a poskytnout tak pedagogických pracovníkům řadu zajímavých možností, jak si prohloubit své kvalifikační dovednosti. Centrum se tak díky podpoře Ústeckého kraje může více zabývat potřebami pedagogů středních a středních odborných a dalších škol a zařízení zřizovaných ÚK.

 

ÚK pozitivně zareagoval i na podporu projektu katedry pedagogiky pedagogické fakulty „Možnosti využití edukačních aktivit pro překonávání negativních důsledků sociálních problémů a sociálního vyloučení specifických skupin obyvatel Ústeckého kraje ze sociálních a ekonomických procesů a aktivit“. Výstupy projektu postupně reagují na aktuální problémy ústeckého regionu, které mimo jiné souvisejí s jeho socio-demografickou strukturou, vysokou mírou nezaměstnanosti, velmi vysokou a rizikovou mírou zadluženosti a exekucí vedoucích k nestabilitě rodin a dalšími souvisejícími rizikovými jevy. Výsledky výzkumných aktivit se stanou podkladem pro plánování a realizaci možných intervencí z pohledu kraje i subjektů, které s cílovými skupinami ohroženými sociálním vyloučením a jeho vysoce negativními důsledky pro kraj pracují.

Nezastupitelnou roli v kultivaci obyvatelstva tohoto zdevastovaného regionu hraje kultura. Fakulta umění a designu již několik let provozuje a rekonstruuje Dům umění (6). Výstavní provoz je otevřen široké veřejnosti a fakulta se snaží financovat ho z různých zdrojů, dotací (MK ČR) či od sponzorů. V roce 2017 dotaci na provoz a doprovodné programy Domu umění poskytl i ÚK. V průběhu celého roku tak již bylo uspořádáno celkem 10 tematicky různorodých výstav, které významnou měrou přispěly k obohacení kulturního programu celého regionu. 

 

Poslední podpořenou oblastí byla společná prezentace ÚK a UJEP (6). Po úspěchu Dnů vědy a umění, které se v roce 2016 poprvé představily v novém formátu, se ústecká univerzita v roce 2017 opět vrátila na veřejné prostranství v centru města Ústí nad Labem, kde byla široké veřejnosti včetně spolupracujících základních a středních škol poskytnuta možnost před OC Fórum v rámci Festivalu vědy, sportu a umění interaktivně okusit vzorek univerzitního života, kousků vědy i něco z umělecké produkce UJEP. V Hraničáři byla akce doplněna Festivalem studentských filmů v anglickém jazyce a přednáškovým večerem pro veřejnost.

 

Významnou roli při poskytování podpory ze strany ÚK hrála dle čl. 2, odst. 2.1 a) propagace druhé smluvní strany, zejména pak při významných akcích, sympoziích, vědeckých konferencích, výstavách, jednáních a návštěvách v tuzemsku i v zahraničí. Řešitelé projektů ze strany UJEP na všech akcích řádně deklarovali dle uvedené smlouvy, že uvedená akce byla finančně podpořena Ústeckým krajem.

 

Podpora studentů zdravotnických studií (1) byla mj. veřejně deklarována na imatrikulaci studentů 1. roku studia za přítomnosti náměstka hejtmana Stanislava Rybáka. Obdobná informace zazněla i v průběhu slavnostní promoce 148 nových absolventů FZS.

 

V případě konferencí (2) bylo logo poskytovatele dotace umístěno na pozvánce, programu či prezenční listině dané konference. Viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce bylo realizováno rovněž v přednáškových místnostech. Aktivní odkaz www.kr-ustecky.cz byl zveřejněn na internetových stránkách souvisejících s konáním akce. V úvodním vystoupení představitele fakulty pořádající konferenci byla zmíněna podpora akce Ústeckým krajem. Logo Ústeckého kraje je pevně ukotveno i ve sborníku příspěvků z  konference ERIN (FSI), který byl volně ke stažení na webových stránkách konference.

 

Podpora projektů Smart a MATEQ (3) znamenala významné posílení lidských zdrojů pro výzkum a inovace v Ústeckém regionu.

 

Řádná propagace a publicita byla deklarována i v rámci uskutečněných společných cílených aktivit (4):

- v rámci odborných exkurzí, vedených pracovníky fakulty životního prostředí, byli studenti, žáci i pedagogové verbálně informováni, že odborné exkurze jsou hrazeny z dotace Ústeckého kraje. Tyto informace byly rovněž uvedeny na všech použitých dokumentech, včetně pozvánky nebo prezenční listiny;


- mezinárodní konference o sborovém zpěvu Cantus Choralis probíhá již déle než 20 let střídavě v Ústí nad Labem a v Banské Bystrici. Veškerá fotodokumentace a informace o konání akce byly zveřejněny v tisku, v ČR-Sever, na stránkách UJEP a katedry hudební výchovy PF UJEP. V místnostech konání sympozia a doprovodného koncertu byl umístěn baner s logem Ústeckého kraje;

 

- na výstavě Rok 1918 na Ústecku bylo umístěno viditelné logo s textem „Podpořil Ústecký kraj", k dispozici byly bannery s logem ÚK, v katalogu k výstavě je umístěno logo ÚK;


- na akci GIS Day byli účastníci informováni, že projekt byl podpořen dotací z Ústeckého kraje. Logo Ústeckého kraje bylo na letácích a ve všech informačních materiálech.

 

V oblasti vzdělávání dospělých (5) ÚK podpořil projekt rozvoje celoživotního vzdělávání v ústeckém regionu formou nových kurzů a studijních opor různého druhu.

 

V rámci společné prezentace a propagace (6) bylo logo ÚK po celý rok umístěno na prvním místě hlavní webové stránky UJEP mezi největšími podporovateli UJEP.


- o podpořených akcích v Domě umění byly zasílány řešitelem projektu průběžné zprávy.

- v rámci pořádání Dnů vědy a umění UJEP bylo logo ÚK zveřejňováno na plakátech a pozvánkách na akce v Hraničáři. Po dohodě s organizátory akce měl ÚK na akci vlastní propagační stánek.

 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je jedinou univerzitou v Ústeckém kraji. Stejně tak, jako univerzita dodává prestiž kraji, kraj vytváří přidanou hodnotu univerzitě. Vzájemnou spoluprací a společnou komunikací může být vzájemná přidaná hodnota výrazně posílena. UJEP připravovala pro příští léta marketingovou komunikaci, která zahrnovala právě sepětí se severem Čech a především potom s Ústeckým krajem. Cílem zamýšleného projektu, jehož první etapa byla v roce 2017 podpořena, bude i v dalších letech sjednotit a propojit online komunikaci UJEP a ÚK v návaznosti na kampaň Univerzita severu.

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Voleníková
Vytvořeno / změněno: 18.4.2018 / 18.4.2018
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém