Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU "O zdravotní péči na Šluknovsku se stále jedná"

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Vyšlo v Děčínském deníku dne 2.12.2003 (autor Vladimír Štindl)
 

 
 

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU „O zdravotní péči na Šluknovsku se stále jedná“

Vyšlo v Děčínském deníku dne 2.12.2003 (autor Vladimír Štindl)

 

V článku „O zdravotní péči na Šluknovsku se stále jedná“ otištěném v Děčínském deníku 2.12. jsou uvedeny zavádějící informace. Navíc jeho autor nedal v textu prostor pro vyjádření zástupcům Krajského úřadu Ústeckého kraje. Konkrétně se jedná o tvrzení, že  Krajský úřad Ústeckého kraje organizaci ambulantní pohotovostní péče (APP) přesunul na bedra pověřených obcí a zároveň poskytl prostředky, které na její úplné zajištění nestačí. To je tvrzení nepravdivé - Krajský úřad na bedra pověřených obcí organizaci APP nepřevedl, ostatně sám nemá tuto organizaci v kompetenci a činí tak pouze na základě dobrovolnosti a nutnosti tuto formu péče zajistit.

Na úvod je třeba připomenout, že k 1. lednu 2003 došlo k ze změně způsobu organizace a zajištění APP. Změnou zákona byla odpovědnost za poskytování a organizaci pohotovostní péče přenesena na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, jako výkon přenesené působnosti. Přesto Ústecký kraj pro rok 2003 převzal odpovědnost a organizaci zabezpečení pohotovostní péče na sebe, a to z důvodu nejednotnosti postupů okresních úřadů a nepřehlednosti financování zabezpečení této služby.

V současné době se Ústecký kraj zabývá otázkou zajištění APP pro příští rok. Rada Ústeckého kraje se zabývala na své schůzi 26.11.2003 principy zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2004. Vypracování těchto principů předcházela série setkání zástupců Ústeckého kraje s představiteli pověřených obcí. Jednání s obcemi byla vedena snahou dohodnout se na společném postupu při řešení problematiky zabezpečení APP. Z průběhu jednání s jednotlivými zástupci obcí vyplynula ochota účinné spolupráce při společné organizaci APP a projednávali se jednotlivé podmínky poskytnutí dotace obcím, resp. podmínky společné organizace ambulantní pohotovostní péče.

 Organizace provozování ordinace ambulantní pohotovostní péče bude tedy zajištěna v roce 2004 na základě shody mezi krajem a obcí buď formou uzavřené dohody mezi krajem a obcí, nebo formou dohody mezi krajem a zdravotnickým zařízením, pověřeným zajištěním organizace ordinací ambulantní pohotovostní péče v příslušné spádové oblasti.

      V rámci schválených principů chce kraj zajistit na spádovém území okresu každý den provoz ordinace APP v odbornostech praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost samostatně. V případě okresů, které jsou značně geograficky členěné, může být dle místních podmínek zajištěna na jednotlivých územích obcí s rozšířenou působností další ordinace pro dospělé a popřípadě i pro dětí a dorost. V rámci kraje by pak měla být zajištěna minimálně jedna stomatologická ordinace APP.

 Konkrétní podoba sítě ordinací APP v kraji bude ještě předmětem finálního jednání s obcemi a lékaři. Vymezí ji následné uzavření příslušných smluv. Vzhledem k tomu, že  konkrétní organizace této péče bude v každé oblasti kraje rozdílná, budou brány v úvahu místní specifika a v průběhu roku se situace může měnit.

Také informace o provozu zdravotnické záchranné služby uvedené v článku  nejsou zcela objektivní. Kraj se všemi prostředky snaží zabezpečit přednemocniční neodkladnou péči v patřičném rozsahu. Odpovědnost za zajištění záchranné služby převzal k 1.1.2003 po zaniklých okresních úřadech. Vyhláška o zdravotnické záchranné službě je platná od roku 1992. Do 31.12.2002, kdy ZZS zabezpečoval a organizoval zrušený okresní úřad, však v oblasti Šluknovského výběžku byla pouze posádka v Rumburku. Podmínka dojezdu tedy nebyla naplněna 10 let. Teprve, když se zřizovatelem ZZS stal kraj bylo rozšířeno stanoviště ZZS o Velký Šenov, v této chvíli alespoň na noční provoz (z důvodu nedostatečného technického a personálního vybavení). Kraj v současné době podniká kroky k celodennímu zprovoznění stanoviště ve Velkém Šenově, a proto není výtka na nezajištění přednemocniční neodkladné péče v žádném případě na místě.

Na závěr je třeba připomenout, že plést si nebo dokonce spojovat záchrannou službu a pohotovostní péči není vhodné, neboť obě služby mají naprosto jiný charakter.

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 10.12.2003 / 10.12.2003 | Zveřejnit od-do: 10.12.2003-10.1.2004

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém