Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Vyjádření k zprávě Ekologického právního servisu, Rumburk Lidl

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro Elišku Cesarovou, ČTK (cesarova@mail.ctk.cz)
 

 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Eliška Cesarova, ČTK, (cesarova@mail.ctk.cz) ze dne 15.11. 2005

 

Dotaz (v původním znění):

Prosím o vyjádření k následující zprávě Ekologického právního servisu:

 

Text EPS:

Krajský úřad brání uplatňování občanské kontroly činnosti stavebního  úřadu v Rumburku

 

Ekologický právní servis (EPS)1) dnes podává žalobu proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Ten se odmítl zabývat odvoláním v informačním sporu mezi EPS a stavebním úřadem v Rumburku a postoupil odvolání starostovi města Rumburk. Takový postup považuje EPS za nezákonný.2)

 

 

Informační spor mezi stavebním úřadem Rumburk a EPS se vede o poskytnutí kopií povolení výstavby polyfunkčního domu v bývalé tržnici v Rumburku. Zde člen městské rady MUDr. Petr Vondráček koupil od města pozemky, na kterých staví objekt zahrnující i zdravotnické ordinace. Radní Vondráček je přitom současně náměstkem v rumburské nemocnici vlastněné většinově městem a zároveň provozuje svou soukromou lékařskou praxi. Krajský úřad má navíc sám problémy s dodržováním informačních zákonů. Do dnešního dne nevyřídil žádost o informace týkající se hodnocení práce vedoucího stavebního úřadu v Rumburku Jiřího Buška. Žádost o tyto informace podával EPS již na začátku srpna.3) Přestože 7.10.2005 ředitelka krajského úřadu rozhodla, že poskytnutí informací žádný zákonný důvod nebrání, do dnešního dne EPS informace neobdržel. Pokud krajský úřad informace v nejbližší době neposkytne, bude se EPS i zde bránit soudní cestou. "Krajský úřad z nepochopitelných důvodů naprosto selhává při kontrole dodržování zákonů v Rumburku. Stalo se tak opakovaně i dříve, příkladem může být přezkoumávání postupu stavebního úřadu v kauze výstavby prodejny Lidl. Místo toho, aby krajský úřad zasáhl, počkal, až bude stavba dokončená a pak konstatoval, že se již nedá nic dělat. Krajský úřad tak nese za nezákonnosti v Rumburku přímou odpovědnost." říká k věci právník EPS Mgr. Vítězslav Dohnal.3)

 

kontakt: Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní servis, Převrátilská 330, 390 01 Tábor, tel.: 381 253 904, fax: 381 253 910, mobil: 776 834 534, e-mail: tabor@eps.cz

 

poznámky:

1) Ekologický právní servis je nevládní, nekomerční a nepolitická organizace právníků hájící práva občanů a životního prostředí právní cestou. Cílem EPS je eliminovat případy nezákonného a nekorektního rozhodování úřadů ve věcech ochrany životního prostředí a lidských práv. EPS se snaží ovlivňovat připravovanou legislativu, právnickou komunitu a studenty práv. Více informací na www.eps.cz. Případy nezákonného utajování v Rumburku se EPS zabývá v rámci svých protikorupčních aktivit.

2) žádost podával EPS dne 15.8.2005, a to s využitím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dopisem č.j. SÚ/17238/1248/2005/l/Bš/St ze dne 17.8.2005 odmítl stavební úřad kopie požadovaných dokumentů poskytnout. EPS proto podal dne 30.8. 2005 odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Krajský úřad však dospěl k závěru, že není v předmětné věci odvolacím orgánem a odvolání postoupil dne 7.9.2005 starostovi města Rumburk. EPS se domnívá, že o odvolání měl krajský úřad sám rozhodnout (starosta města do dnešního dne na odvolání rovněž nereagoval).

3) hodnocení vzniklo z iniciativy EPS, který již před více než rokem navrhoval odvolání Jiřího Buška z pozice vedoucího stavebního úřadu. Tajemník městského úřadu tehdy odepsal, že se musí zeptat na názor krajský úřad. Přestože tajemník obdržel vyjádření krajského úřad již na počátku roku 2005, na návrh EPS odvolat pana Buška dále nereagoval. EPS se od té doby marně snaží získat kopii vyjádření krajského úřadu.

3) prodejna Lidl byla postavena v rozporu s územním plánem a se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.). O těchto nezákonnostech věděl krajský úřad minimálně od května 2004. Věc však šetřil až do listopadu, kdy po dokončení stavby konstatoval, že sice došlo k porušení zákona, stavebník však byl tzv. v dobré víře.

 

Odpověď:

 

Postup Krajského úřadu Ústeckého kraje ve věci odvolání v informačním sporu mezi Ekologickým právním servisem a stavebním úřadem v Rumburku byl v souladu se zákonem. Řízení o poskytnutí informací spadá do samostatné působnosti obce. Zákon stanoví, že odvolacím orgánem je ten, kdo stojí v čele orgánu, který měl informaci poskytnout. V případě Městského úřadu Rumburk tedy starosta Rumburku, nikoli krajský úřad. Proto krajský úřad postoupil odvolání EPS proti neposkytnutí informací zpět starostovi Rumburku

 

Právník EPS Vítězslav Dohnal obviňuje krajský úřad z pochybení při kontrole stavebního úřadu v Rumburku zcela nesmyslně. Krajský úřad postupuje zcela v souladu se zákonem a stejně tak tomu bylo i v případě stavby prodejny Lidl.

Stavební povolení na prodejnu Lidl nabylo právní moci v lednu 2003. Krajský úřad  obdržel podnět na přezkoumání územního rozhodnutí, na základě kterého bylo stavební povolení vydáno, 20.5.2004. Tento podnět krajský úřad prošetřil a zjistil že  část stavby je umístěna v rozporu s územním plánem města Rumburk. Krajský úřad proto v říjnu 2004 rozhodl o zrušení územního rozhodnutí. Toto zrušení však nemohlo realizaci stavby zabránit, protože v té době existovalo pravomocné stavební povolení, na jehož platnost nemá zrušení územního rozhodnutí vliv.  Krajský úřad z vlastního podnětu zkoumal, zda i stavební povolení není vydáno v rozporu se zákonem. K rozhodujícím nezákonnostem došlo v územním řízení. V záležitostech, které jsou projednávány ve stavebním řízení, nezákonnost shledána nebyla. 13.8. 2004 EPS dal podnět k zrušení stavebního povolení. Jelikož se krajský úřad šetřením zákonnosti stavebního povolení již zabýval a nezákonnost neshledal, nemohl ani na  podkladě podnětu EPS pravomocné stavební povolení zrušit. Tato skutečnost byla EPS písemně sdělena.

Je třeba dodat, že proti zrušení územního rozhodnutí se Lidl v listopadu 2004 odvolal k Ministerstvu pro místní rozvoj. Dokud ministerstvo o tomto odvolání nerozhodne nebude zrušení územního rozhodnutí pravomocné.

Pokud jde o vyjádření krajského úřadu k práci stavebního úřadu v Rumburku, které bylo vypracováno na žádost tajemníka městského úřadu Rumburk, můžeme konstatovat, že krajský úřad odeslal EPS část tohoto dokumentu, týkající se kauzy Lidl 14.listopadu 2005.

 

 

Vydala: Mgr. Romana Žatecká, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: zatecka.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 29.11.2005 / 29.11.2005 | Zveřejnit do: 15.12.2005

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém