Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 17. 11. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„V souvislosti s usnesením Rady Ústeckého kraje z 14. 10. 2020 č. 034/111R/2020 bod 14.5 Porušení rozpočtové kázně Oblastního muzea a galerie v Mostě, p. o. žádám o poskytnutí informací:

 

1.     Písemné oznámení vedoucímu orgánu veřejné správy, že při výkonu průběžné kontroly hospodaření příspěvkové organizace Oblastní muzeum a galerie v Mostě, Čsl. armády 1360/35, 43438 Most, bylo zjištěno nakládání s veřejnými prostředky v rozporu s právními předpisy. Jaká opatření k nápravě vedoucí orgán veřejné správy přijal?

2.     Kdy byla prováděna průběžná kontrola hospodaření, kdy byla zpracována zpráva a kdy byla předána příspěvkové organizaci?

3.     Kopie návrhu ekonomického odboru na výši odvodu a dokladů o vzájemném jednání odboru KaPP s odborem ekonomickým, příp. dalšími odbory krajského úřadu o výši odvodu.

4.     Rozhodnutí, kterým byl dle ustanovení § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, IČ: 00080730, sídlo: Čsl. armády 1360/35, Most PSČ: 434 38, uložen odvod ve výši 4 128 045,44 Kč do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo v období roku 2019.

5.     Rozhodnutí o snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně na částku 101 787,00 Kč s odůvodnění snížení.

6.     Důvodová zpráva pro jednání Rady ÚK dne 14. 10. o porušení rozpočtové kázně OMG v Mostě.“

 

Odpověď – nové vyřízení:

 

Vážený pane,

na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č.j. MV-201742-2/ODK-2020 ze dne 6. 1. 2021 povinný subjekt znovu projednal žádost o informace ze dne 17. 11. 2020.

V souvislosti s usnesením Rady Ústeckého kraje z 14. 10. 2020 č. 034/111R/2020 bod 14.5 Porušení rozpočtové kázně Oblastního muzea a galerie v Mostě, p. o. žádám o poskytnutí informací:

 

1.     Písemné oznámení vedoucímu orgánu veřejné správy, že při výkonu průběžné kontroly hospodaření příspěvkové organizace Oblastní muzeum a galerie v Mostě, Čsl. armády 1360/35, 43438 Most, bylo zjištěno nakládání s veřejnými prostředky v rozporu s právními předpisy. Jaká opatření k nápravě vedoucí orgán veřejné správy přijal?

2.     Kdy byla prováděna průběžná kontrola hospodaření, kdy byla zpracována zpráva a kdy byla předána příspěvkové organizaci?

3.     Kopie návrhu ekonomického odboru na výši odvodu a dokladů o vzájemném jednání odboru KaPP s odborem ekonomickým, příp. dalšími odbory krajského úřadu o výši odvodu.

4.     Rozhodnutí, kterým byl dle ustanovení § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, IČ: 00080730, sídlo: Čsl. armády 1360/35, Most PSČ: 434 38, uložen odvod ve výši 4 128 045,44 Kč do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo v období roku 2019.

5.     Rozhodnutí o snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně na částku 101 787,00 Kč s odůvodnění snížení.

6.     Důvodová zpráva pro jednání Rady ÚK dne 14. 10. o porušení rozpočtové kázně OMG v Mostě.  


K bodu č. 1

Zasíláme rozhodnutí o částečném odmítnutí vyhovění žádosti.

K bodu č. 3

Dne 14. 7. 2020 v 10h proběhlo ústní jednání  o výši odvodu mezi odborem kultury a památkové péče s odborem ekonomickým. Za odbor KaPP  jednal vedoucí odboru a referentka, za odbor ekonomický bylo jednáno s vedoucím odboru a vedoucí oddělení správy poplatků, odvodů a daní. Písemný záznam vyhotoven nebyl. Zasíláme rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Odbor ekonomický se k výši odvodu vyjádřil v důvodové zprávě materiálu předloženému RÚK dne 14. 10. 2020 bod 14.5., který jste obdržel dne 3.12.2020.

Tuto část bodu č. 3 žádosti považujeme za vyřízený. Důvodová zpráva předložená Radě Ústeckého kraje, která Vám byla poskytnuta, obsahuje vyjádření odboru ekonomického k výši odvodu (tzn. požadavek na poskytnutí kopie návrhu ekonomického odboru na výši odvodu, byl splněn).

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 29.1.2021 / 29.1.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém