Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 15. 3. 2021.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

Viz příloha

 

Odpověď:

Povinný subjekt Vám dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ poskytuje následující informace. Z důvodu, že povinný subjekt částečně žádosti nevyhoví, v rozsahu anonymizovaných údajů v přiložených dokumentech, vydává vedle tohoto poskytnutí informace i rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

 

Bod 1 žádosti:

Kolik případů šetření podle § 14 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VOP“) dotýkajících se působnosti Vašeho krajského úřadu evidujete na svém krajském úřadě za rok 2019 a kolik za rok 2020.

 

Rok 2019 – 14 případů

Rok 2020 – 15 případů

 

Bod 1.1 žádosti

Stručné označení věci s uvedením konkrétní působnosti krajského úřadu, v niž Váš krajský úřad ve věci působil.

Bod 1.2 žádosti

Výsledek šetření, tj. zda bylo šetřením veřejného ochránce práv zjištěno porušení právních předpisů či jiné pochybení ze strany krajského úřadu či nikoliv.

Bod 1.3 žádosti

V případě, že bylo šetřením veřejného ochránce práv zjištěno porušení právních předpisů či jiné pochybení ze strany krajského úřadu, zda závěr veřejného ochránce práv byl takový, že provedená či prováděná opatření krajským úřadem byla ochráncem shledána dostatečnými (§ 18  odst. 2 věta první zákona o VOP) nebo zda ve věci vydal ochránce  závěrečné stanovisko včetně návrhu opatření k nápravě (§ 18 odst. 2 věta druhá zákona o VOP).

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství:

Případ z roku 2020

1.1

Stížnost na nečinnost – deklaratorní řízení ve věci existence komunikace,  k.ú. Pátek u Loun – Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství zde působil jako odvolací orgán silničního správního úřadu Městského úřadu Louny

1.2

Výsledek šetření – zdejší odbor dopravy a SH se pochybení spočívající v nečinnosti nedopustil.

 

Případ z roku 2019

1.1

Stěžovatel si stěžoval na postoj Krajského úřadu Ústeckého kraje vyjádřený v jeho sdělení č. j. 4974/DS/2019 ze dne 22. ledna 2019, z nějž vyplývá, že Krajský úřad považuje výstupy z měřicích zařízení provozovaných ve Varnsdorfu na základě nájemní smlouvy se společností Water Solar Technology Ltd. – branch, IČO 29041643, se sídlem v Praze, za zákonné důkazní prostředky.

1.2

Bylo zjištěno pochybení povinného subjektu.

1.3.

Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě ve věci přístupu Krajského úřadu Ústeckého kraje vůči postupu Městského úřadu Varnsdorf při měření rychlosti automatizovaným systémem provozovaným bez obsluhy

 

Více k případu z roku 2019 uvedeno v příloze:

Přílohy:

A_ds_1_20190513.pdf

A_ds_2_20190805.pdf

A_ds_3_20191016.pdf

A_ds_20190612 Ombudsman x KUUK zpráva o šetření.pdf

ds_20190A_227 Ombudsman žádost o stanovisko ŘKÚ.pdf

ds_20190905 Ombudsman závěrečné stanovisko 1.pdf

ds_20190905 Ombudsman závěrečné stanovisko 2.pdf

 

Odbor kontroly:

Případ z roku 2020

1.1

Veřejný ochránce práv měl posuzovat, zda povinný subjekt postupoval správně, když odmítl přešetřit dle § 175 odst. 7 správního řádu způsob vyřízení stěžovatelovy stížnosti na postup městské policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

 

Dopisem ředitele povinného subjektu ze dne 11. 6. 2020 bylo Veřejnému ochránci práv odesláno stanovisko k věci, kdy KUUK neshledal svou věcnou příslušnost k posuzování e-mailové komunikace stěžovatele s velitelem Městské policie a následně primátorem statutárního města a řešit, jestli měla Městská policie povinnost odklidit z vozovky odfouknutý vánoční stromek po zavolání na linku 156.

1.2

Do dnešního dne není znám závěr šetření.

 

Více k případu z roku 2020 uvedeno v příloze:

Přílohy:

A_Helcl_554_20-PL-KrU-5.pdf

A_19_176_Helcl_2020_06_11_RKU_odpoved_VOP.pdf

 

Odbor správních činností a živnostenský úřad:

Případ z roku 2020

1.1

Stížnost na postup Komise pro projednávání přestupků a povinného subjektu při projednávání podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití.

1.2

Bylo zjištěno pochybení, když komisi povinný subjekt nevytkl neumožnění přítomnosti obecného zmocněnce u podání vysvětlení a nereagoval na část stěžovatelovy stížnosti.

1.3

Ve věci vydal Veřejný ochránce práv závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě ve věci postupu přestupkové komise při podání vysvětlení. Povinný subjekt správní orgány I. stupně seznámil se závěry Veřejného ochránce práv.

 

Více uvedeno v příloze:

Přílohy:

A_SCAKZU_SPISOVA SLOZKA

 

Odbor sociálních věcí

Případ z roku 2020

Podnět VOP, aby Krajský úřad Ústeckého kraje zahájil přezkumné řízení k postupu Magistrátu města Ústí nad Labem, a aby Krajský úřad Ústeckého kraje zrušil opatření obecné povahy pro nezákonnost.

1.1  postup Magistrátu města Ústí nad Labem, který vydal opatření obecné povahy o vyhlášení tzv. oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů (Ústí n. L. a Trmice) – VOP požadovala, aby Krajský úřad Ústeckého kraje zahájil ve věci přezkumné řízení a zmíněné opatření obecné povahy zrušil pro nezákonnost – viz příloha 1.

K dané žádosti zasláno i závěrečné šetření VOP ve věci postupu Magistrátu města Kladna při vydání opatření obecné povahy – viz příloha 2.

1.2  odpověď Krajského úřadu Ústeckého kraje pro VOP ve věci neshledání důvodů pro přezkumné řízení k postupu Magistrátu města Ústí nad Labem – viz příloha 3

1.3  do současné doby bez reakce VOP

 

Případ z roku 2019

Postup KÚÚK ve věci nezl. P.S. – šetření se týká postupu krajského úřadu při vyhledávání přechodné pěstounské péče pro nezl. dítě

1.1   šetření se týká postupu krajského úřadu při vyhledávání přechodné pěstounské péče pro nezl. dítě.

1.2   po provedeném šetření VOP konstatoval, že krajský úřad pochybil, když nezjišťoval, zda mají ostatní krajské úřady v evidenci volné pěstouny na přechodnou dobu.

1.3   Krajský úřad Ústeckého kraje přijal opatření, že vydá metodický postup, který bude komplexně upravovat postupy, úkony a kompetence všech zúčastněných při realizaci pěstounské péče na přechodnou dobu v Ústeckém kraji. VOP šetření v této věci ukončil podle § 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv s konstatováním, že pokládá vydání metodického pokynu v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu za dostatečné opatření k nápravě.

Více uvedeno v příloze:

Přílohy:

SV_Odpověď_ombudsmance_OOP_Ústí_nad_Labem_a_Trmice_priloha 3.pdf

SV_Podnet_ombudsmanky_ÚstínadLabemaTrmice_priloha 1.pdf

SV_Zaver_ze_setreni_ombudsmanky_Kladno_priloha 2.pdf

 

 

Odbor zdravotnictví

Případ z roku 2020

1.1 Oblast zdravotnictví – stížnost (požadavek na okamžité předčasné propuštění předčasně narozených dětí na základě reverzu ve dne pracovního klidu, v režimu ústavní pohotovostní služby, v období nouzovému stavu - nebyl naplněn dle představ stěžovatele)

Spis není uzavřen.

 

Případ z roku 2019

1. případ

1.1       Oblast zdravotnictví – stížnost matky na lékařku

1.2       Ano

1.3       Opatření shledána dostatečnými

 

2. případ

1.1 Oblast zdravotnictví – nesouhlas stěžovatele s postoupením stížnosti poskytovateli zdravotních služeb

Spis není uzavřen.

 

3. případ

1.1 Oblast zdravotnictví – Zpráva VOP z návštěvy zařízení Psychiatrická léčebna Petrohrad

Spis není uzavřen.

 

Více uvedeno v příloze:

Přílohy:

A_ZD_1.pdf

A_ZD_2.pdf

A_ZD_3.pdf

A_ZD_4.pdf

A_ZD_5.pdf

A_ZD_6.pdf

A_ZD_7.pdf

 

 

 

Odbor životního prostředí a zemědělství

Případ z roku 2020

 

1.     Stížnost Spolku občanské solidarity Rumburk, z.s. na postup KÚÚK v řízení ve věci jeho odvolání proti povolení ke kácení stromů, konkrétně na způsob vyřízení jeho obligátní námitky systémové podjatosti prvoinstančního MěÚ Rumburk. Ombudsman požádal o informaci 25. 5. 2020, informaci obdržel 15.6.2020, zatím bez závěru.

2.     Stížnost pana J. Č. na nečinnost KÚÚK ve věci zrušení povolení k využívání energetického potenciálu vod pro MVE Terezín ve vlastnictví Povodí Ohře, s.p., které mu údajně stojí v cestě k tomu, aby mohl získat povolení k rekonstrukci mlýna [pozn.: a mimo to stojí v cestě povolení pro jeho vlastní MVE]. Ombudsman požádal o informaci 30. 9. 2020, informaci obdržel  koncem října, 18.2. 2021 doručen jeho závěr, že na postupu KÚÚK neshledal závad.

 

 

 

Bod 2 žádosti:

K případům z roku 2019 pak žádám o poskytnutí dokumentace k těmto případům. (…)

 

Povinný subjekt odkazuje na níže uvedené přílohy, kde je jednotlivá dokumentace (iniciační žádost VOP, reakce povinného subjektu, zpráva VOP o šetření příslušného případu, vyjádření povinného subjektu ke zprávě VOP, závěrečné vyjádření VOP, sdělení povinného subjektu k provedeným opatřením).

Přílohy:

A_ds_1_20190513.pdf

A_ds_2_20190805.pdf

A_ds_3_20191016.pdf

A_ds_20190612 Ombudsman x KUUK zpráva o šetření.pdf

ds_20190A_227 Ombudsman žádost o stanovisko ŘKÚ.pdf

ds_20190905 Ombudsman závěrečné stanovisko 1.pdf

ds_20190905 Ombudsman závěrečné stanovisko 2.pdf

A_Helcl_554_20-PL-KrU-5.pdf

A_19_176_Helcl_2020_06_11_RKU_odpoved_VOP.pdf

A_SCAKZU_SPISOVA SLOZKA

SV_Odpověď_ombudsmance_OOP_Ústí_nad_Labem_a_Trmice_priloha 3.pdf

SV_Podnet_ombudsmanky_ÚstínadLabemaTrmice_priloha 1.pdf

SV_Zaver_ze_setreni_ombudsmanky_Kladno_priloha 2.pdf

A_ZD_1.pdf

A_ZD_2.pdf

A_ZD_3.pdf

A_ZD_4.pdf

A_ZD_5.pdf

A_ZD_6.pdf

A_ZD_7.pdf

A_275_UPS_2018_Výzva_Pavlíčková.pdf

A_275-18_sdělení_VOP_-_Pavlíčková_Ceřeniště.pdf

A_446_UPS_2017_Výzva_Záborec.pdf

A_446_UPS_2017_Výzva2_Záborec.pdf

A_446_UPS_2017_Výzva3_Zaborec.pdf

A_446-17_Sdělení_k_výzvě_VOP_2.pdf

A_446-17_Sdělení2_k_výzvě_VOP_.pdf

A_446-17_Sdělení3_k_výzvě_VOP.pdf

A_480-UPS-2018_Sdělení_k_výzvě_VOP.pdf

A_541_17_Sdělení_k_výzvě_VOP.pdf

A_541_UPS_2017_Výzva_Nováková.pdf

A_49032_2019_Sdělení_Povrly_Bezdiček.pdf

A_49032_2019_Výzva_Bezdíček.pdf

A_74836_2019_UPS_odpoved_VOP.pdf

A_74836_2019_výzva_Walterová.pdf

A_Vyrozumění_Cejkovi_P_50_2017.pdf

A_00206BBA9968210329163039.pdf

480_UPS_2018_výzva_BEZVRAKOVIŠTĚ.PDF

 

 

 

Bod 3 žádosti:

Evidujete za dobu existence Vašeho krajského úřadu případ, kdy bylo postupováno podle § 20 odst. 2 zákona o VOP? Pokud ano, žádám o poskytnutí dokumentace k těmto případům v rozsahu dle bodu 2) své žádosti.

 

Povinný subjekt eviduje případy, kde bylo postupováno dle § 20 odst. 2 zákona o VOP a k těm poskytuje dokumentaci.

Přílohy:

200_UPS_2010_Moravany_03-10_vyjádření pro_VOP.pdf

200_UPS_2010_Oulický příloha k vyrozumění2.pdf

200_UPS_2010_Oulický vyrozumění2.pdf

200_UPS_2010_Oulický výzva.pdf

200_UPS_2010_Oulický výzva2.pdf

200_UPS_2010_Oulický žádost.pdf

200_UPS_2010_Oulický_-_sdělení_VOP.pdf

200_UPS_2010_vyrozumění Oulický.pdf

A_SCAKZU_SPISOVA SLOZKA – částečně ze složky


Přílohy obsahují přes 30 MB, proto nejsou uveřejněny. Žadateli byly přílohy zaslány přes úschovnu.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 8.4.2021 / 8.4.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém