Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 7. 12. 2021.
 

 
 

Dotaz žadatele:

 

„Podle ustanovení § 3 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o informaci, jak bylo s těmito podněty naloženo, resp. jaká byla přijata opatření k nápravě stavu.

viz podněty:

1)    Upozornění na nezákonný postup Magistrátu města Ústí n. L. při vyřizování stížnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. – Protože tímto postupem magistrátu byl porušen zákon a stížnost nebyla podle ustanovení § 16a odst. 4) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím předložena nadřízenému orgánu k posouzení, podávám podnět k přezkoumání tohoto postupu.

2)    Podnět k přezkoumání přípravy, způsobu vyhlášení, praktické realizace a s ohledem na vnitřní rozpory a poměrnou nesrozumitelnost výkladu normy i zákonnosti Nařízení statutárního města Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel. – Současně podávám podnět, aby byly v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích přezkoumány všechny okolnosti týkající se přípravy, způsobu vyhlášení, praktické realizace, faktických rozporů a tím i zákonnosti Nařízení statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2021 a vymezení místních komunikací na katastrálním území města Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel.“

 

Odpověď:

 

Část 1.:

 

Ad 1)

Dne 15. 12. 2021 bylo postoupeno Magistrátu města Ústí nad Labem Vaše podání, vyhodnocené jako stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a InfZ, a to z důvodu dodržení § 16a odst. 3 InfZ ve spojení s § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro vyřízení Vaší stížnosti Magistrátem města Ústí nad Labem v rámci autoremedury, příp. pro postoupení stížnosti, vyjádření a kompletního spisového materiálu, uplyne, dle § 16a odst. 5 InfZ, sedmým dnem od doručení stížnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (tj. 22. 12. 2021)

Ad 2)

Váš podnět na přezkum je v současnosti zpracováván odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje, přičemž k dnešnímu dni nebyl v této věci vypracován žádný závěr.

Část 2.:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 7. 12. 2021 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se podnětu k přezkoumání Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2021 o vymezení místních komunikací na katastrálním území města Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel.

K tomuto uvádíme, že zdejší silniční správní úřad obdržel dne 25. 11. 2020 žádost o vyjádření k návrhu výše uvedeného nařízení Statutárního města Ústí nad Labem, které následně interním sdělením dne 30. 11. 2020 předal k posouzení zdejšímu legislativně právnímu odboru.

Po posouzení tohoto návrhu bylo Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru dopravy a majetku zasláno zdejším odborem ve věci vyjádření s konstatováním, že návrh nařízení není v přímém rozporu s právními předpisy a zároveň netrpí žádnou závažnou právní vadou.

Současně bylo v rámci samotného návrhu doporučeno, aby došlo k následujícímu upřesnění, či doplnění:

-       Do článku 4 odst. 3 písm. a. doplnit i fyzické osoby prokazující vlastnictví nemovitosti, neboť samotné vlastnictví nemovitosti i dle článku 1 odst. 2 nařízení postačí.

-       Článek 3 doplnit o informaci, že zaplacení ceny prostřednictvím SMS se neprokazuje, případně jak se prokazuje.

S ohledem na výše uvedené sdělujeme, že předmětné nařízení bylo doplněno o výše uvedené a není tak nadále v rozporu s právními předpisy, či netrpí právními vadami.

 
Zodpovídá: Bc. Vojtěch Hašek
Vytvořeno / změněno: 6.1.2022 / 6.1.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies