Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 13.11.2022.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

 žádám o poskytnutí kopie včetně příloh:

 1. vyjádření k pokračování řízení z hlediska archeologické památkové péče Archeologického ústavu AV ČR Praha, který upozorňuje na to, že stavba se nachází v území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a vzniká zde tedy ze zákona povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu, což vodoprávní úřad okomentoval tak, že se jedná o zákonnou povinnost, jsou tyto povinnosti citovány v poučení tohoto rozhodnutí

 2. sdělení k záměru „II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa“, které vydal Krajský úřad Středočeského kraje dne 18. 10. 2021 pod č.j. 125956/2021/KUSK, a které ověřilo soulad stanoviska EIA s povolovaným záměrem

 3. souhrnné vyjádření Odboru životního prostředí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, a z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a předpisů, k němuž vodoprávní úřad uvedl, že podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou byly zapracovány do platného územního rozhodnutí a že lesní pozemky byly odňaty rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje odborem životního prostředí a zemědělství. “

 

Odpověď:

 

Viz příloha

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 23.11.2022 / 23.11.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies