Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 09.12.2022.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Tímto si zdvořile dovoluji požádat podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o následující informace:

1) Z jakého právního titulu, kým a na základě jakého rozhodnutí (dokumentu) bylo dne 29. 7. 2022 rozhodnuto o uzavírce silnice III/26322 mezi Českou Kamenicí a Kytlicemi?

 2) Žádám o zaslání kopie rozhodnutí dle odst. 1, v případě nutnosti v anonymizované verzi.

3) Jaká opatření byla již učiněna pro nápravu havarijního stavu skalních bloků, které hrozí pádem, z důvodu čehož došlo k uzavření silnice dle odst. 1?

4) Kdo ponese náklady na nápravu havarijního stavu skalních bloků, které hrozí pádem, z důvodu čehož došlo k uzavření silnice dle odst. 1?

5) Existuje již harmonogram prací na sjednání nápravy havarijního stavu skalních bloků, aby mohla být silnice opět zprůjezdněná? Případně prosím o zaslání takového harmonogramu prací.“


Odpověď:

 

K vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zasíláme následující odpověď:

1) Z jakého právního titulu, kým a na základě jakého rozhodnutí (dokumentu) bylo dne 29. 7. 2022 rozhodnuto o uzavírce silnice III/26322 mezi Českou Kamenicí a Kytlicemi?

Tuto informaci Ústecký kraj nemůže poskytnout, protože jí nedisponuje. Rozhodnutí o uzavírce silnice vydává příslušný silniční správní úřad, což je v tomto případě Magistrát města Děčín. Žádost o uzavírku podala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje u Magistrátu města Děčín na podzim letošního roku, ale rozhodnutí nebylo dosud vydáno.

2) Žádám o zaslání kopie rozhodnutí dle odst. 1, v případě nutnosti v anonymizované verzi. 

Ze stejného důvodu uvedeného v bodě 1 nemůže ÚK zaslat kopii rozhodnutí.

3) Jaká opatření byla již učiněna pro nápravu havarijního stavu skalních bloků, které hrozí pádem, z důvodu čehož došlo k uzavření silnice dle odst. 1? 

Odborným posouzením byl zjištěn havarijní stav několika z desítek skalních bloků ve vzdálenosti cca 50 m nad úrovní komunikace, které představují bezprostřední ohrožení bezpečného provozu na silnici č. III/26322. Dne 20. 9. 2022 proběhla na krajském úřadě schůzka se zástupci obce Česká Kamenice, zástupci Správy a údržby silnic Ústeckého kraje a zástupci Odboru dopravy a SH Ústeckého kraje, na základě ní bylo zadáno odborné firmě posouzení možnosti realizace okamžitých opatření k zabránění ohrožení provozu. Po podrobné prohlídce bylo konstatováno, že nelze provést rychlé provizorní opatření např. formou betonových svodidel, zádržného systému či odstřelu skal aniž by byly stanoveny příčiny pohybu skal a zpracována podrobná projektová dokumentace na sanaci přilehlého pozemku ve vlastnictví města Česká Kamenice, které na základě geologického průzkumu určí nutná opatření a technologický postup sanace. Umístění zábran proti padajícímu kamení není možné v lokalitě provést z důvodu nedostatku místa mezi silnicí a svahem. Na základě dohody s krajem uzavřelo město Česká Kamenice smlouvu na zpracování projektové dokumentace sanace skalního masívu, tato by měla být dokončena v polovině měsíce března 2023, a na základě ní bude stanoven další postup.

4) Kdo ponese náklady na nápravu havarijního stavu skalních bloků, které hrozí pádem, z důvodu čehož došlo k uzavření silnice dle odst. 1? 

Pokud nedojde k dohodě na podílu nákladů mezi Ústeckým krajem a městem Česká Kamenice, o čemž se v tuto chvíli se zástupci subjektů diskutuje, určuje subjekt povinný k zajištění opatření příslušný silniční správní úřad a to na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Jednotlivé případy jsou posuzovány individuálně dle zjištěné odpovědnosti, neboť výklad zákona je v této problematice nejednoznačný.

5) Existuje již harmonogram prací na sjednání nápravy havarijního stavu skalních bloků, aby mohla být silnice opět zprůjezdněná? Případně prosím o zaslání takového harmonogramu prací. 

Harmonogram prací bude stanoven na základě zpracované projektové dokumentace a zadávacího řízení na zhotovitele realizačních prací.

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 22.12.2022 / 22.12.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies