Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 24.03.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Dovolujeme si požádat o tyto informace:


1.   Které obce v Ústeckém kraji schválily nový územní plán v roce 2021-2023?

2.  Je-li Ústeckému kraji známo, jaká byla schválená zastavitelnost pozemku v těchto územních plánech –           dle obcí?

 

Odpověď:

 KÚ ÚK UPS, jako povinný subjekt, k Vaší žádosti sděluje:

Ad1) žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje, kde je možné si pomocí „filtrů“ tyto informace vyhledat. KÚ ÚK UPS v souladu s § 6 odst. 1 informačního zákona poskytuje přímý odkaz na internetové stránky, kde je zveřejněna Evidence územně plánovací činnosti. https://www.uur.cz/eupc/dokumentaceakcesestava

Zde po zadání/zaškrtnutí následujících filtrů: Kraj – Ústecký kraj, Druh dokumentace – Územní plán, Akce – Návrh (nabytí účinnosti), Filtr dle akce – Návrh (nabytí účinnosti), Operace – po, vyplníte datum 31. 12. 2020. Zobrazí se vám seznam územních plánů obcí (včetně jejich změn), které nabyly účinnosti v letech 2021 – 2023; filtry je možno dále upravovat podle potřeby.

Ad 2) Ústeckému kraji není tato informace známa; zastavitelnost pozemku není součástí obsahu územního plánu podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (dále jen „vyhláška“).

Nad rámec vašich dotazů KÚ ÚK UPS uvádí, že předmětem evidence územně plánovací činnosti jsou mj. data o zastavitelných plochách pouze nad 10 ha a účelu jejich využití (nikoliv menší). Dle § 22 vyhlášky jsou podkladem pro zápis do evidence územně plánovací činnosti průběžně vyplňované registrační listy územně plánovací dokumentace a územních studií a „Seznam vymezených zastavitelných ploch nad 10 ha“ je povinnou přílohou registračního listu, pokud je v územním plánu (nebo jeho změně) navržená zastavitelná plocha s rozdílným způsobem využití větší než 10 ha. Je tedy možné po aplikaci dle Ad1), rozkliknout jednotlivé odkazy na registrační lity územních plánů obcí a zjistit tak pouze tuto informaci. Nelze tedy zjistit celkovou zastavěnost na celém území jednotlivých obcí.

Na závěr KÚ ÚK UPS upozorňuje, že za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování a osoby splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona (dále jen „pořizovatelé“). KÚ ÚK UPS v souladu s § 162 odst. 4 a 5 stavebního zákona pouze data uvedené v registračních listech vkládá do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod (Ústecký kraj) a to na základě podaných návrhů na vložení dat od pořizovatelů územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 30.3.2023 / 30.3.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies