Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 08.04.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

dle shora uvedeného zákona Vás tímto zdvořile žádám o poskytnutí informace, jak Vámi podřízené správní orgány postupují při správním řízení týkající se přestupků provozovatelů vozidel (ustanovení § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů) v případě, že byla podána (ať již současným, nebo předchozím provozovatelem tohoto vozidla) žádost dle ustanovení § 8a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dále prosím o informaci, jak správní orgány postupují v případě, že řízení dle shora uvedeného ustanovení § 8a není pravomocně ukončeno, ale souběžně se vede přestupkové řízení dle ustanovení § 125f zákona o provozu na pozemních komunikacích a jak v případě, že již bylo ve věci žádosti dle ustanovení § 8a pravomocně rozhodnuto, avšak zastavením řízení, neboť žadatel neodstranil podstatné vady žádosti, které brání v pokračování v řízení (dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu), tedy převod se neuskutečnil.“


 

Odpověď:


Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, k žádosti považuje primárně zmínit příslušná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 56/2001 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

 

Podle ustanovení § 125f odst. 6 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. „Provozovatel vozidla za přestupek podle odstavce 1 neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.“

Podle ustanovení § 8a zákona č. 56/2001 Sb.

„(1) Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na žádost dosavadního nebo nového vlastníka.

(2) Pro žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel a její přílohy platí § 8 odst. 3 a odst. 4 písm. b) obdobně. Pro prokazování zmocnění k zastoupení platí § 8 odst. 6 obdobně.

(3) O podání žádosti podle odstavce 1 vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu dosavadního nebo nového vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal, a umožní mu se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní nebo nový vlastník silničního vozidla, který žádost nepodal, v držení technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, vyzve jej obecní úřad obce s rozšířenou působností k jejich předložení a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.“ V návaznosti na výše citovaná ustanovení pak usnesení § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu upravuje přerušení řízení takto: „Správní orgán může řízení usnesením přerušit, probíhá-li řízení o předběžné otázce …“

 

K předložené žádosti pak je na místě připomenout i ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu, podle něhož „Řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení …“

 

V průmětu výše citovaných ustanovení a v návaznosti na obsah žádosti krajský úřad sděluje následující.

Pokud je splněna podmínka podle ustanovení § 125f odst. 6 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. a řízení podle ustanovení § 8a zákona č. 56/2001 Sb. dosud nebylo pravomocně ukončeno buď provedením změny vlastníka/provozovatele vozidla nebo zastavením řízení z důvodu neodstranění podstatných vad žádosti, které brání pokračování v řízení, uplatňuje se právě liberační důvod uvedený v ustanovení § 125f odst. 6 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. a řízení o přestupku provozovatele vozidla podle ustanovení § 125f odst. 1 téhož zákona se zastavuje, zpravidla podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), podle něhož „Správní orgán usnesením zastaví řízení, jestliže skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není přestupkem.“, případně podle písm. h) téhož ustanovení, podle něhož „Správní orgán usnesením zastaví řízení, jestliže odpovědnost za přestupek zanikla.“

Pokud je ovšem řízení podle ustanovení § 8a zákona č. 56/2001 Sb. pravomocně ukončeno zastavením řízení z důvodu neodstranění podstatných vad žádosti, které brání pokračování v řízení, liberační důvod uvedený v ustanovení § 125f odst. 6 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. již nelze u nových přestupků provozovatele vozidla podle ustanovení § 125f odst. 1 téhož zákona uplatnit.

Teprve podáním nové žádosti o změnu vlastníka/provozovatele silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva lze výše uvedený liberační důvod opět uplatnit.

Situace, kdy byla, např. v roce 2021, podána jedna žádost o změnu vlastníka/provozovatele silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva podle ustanovení § 8a zákona č. 56/2001 Sb. a řízení o této žádosti pravomocně ukončeno zastavením řízení z důvodu neodstranění podstatných vad žádosti, které brání pokračování v řízení, čímž by byl původní vlastník/provozovatel silničního vozidla „na věky“ zproštěn odpovědnosti za přestupky spáchané tímto vozidlem, je nepřípustná.

 

Pro úplnost se považuje za důležité připomenout čl. 11 odst. 3 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, podle něhož „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“ V návaznosti na to krajský úřad připomíná jeden ze základních principů klasického římského práva, a to zásadu „vigilantibus iura skripta sunt“, jíž lze volně přeložit „bdělým jsou psána práva“.

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, na závěr konstatuje, že coby nadřízený správní orgán všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ve správním obvodu Ústeckého kraje v rámci své kontrolní a metodické činnosti tyto skutečnosti pravidelně připomíná při instrukčně metodických zaměstnáních, organizovaných právě pro tyto úřady, zejména pokud jde o možnost určení vlastnictví prostřednictvím občanskoprávní žaloby, neboť rozsudek soudu v dané věci je pro příslušné místo registru vozidel relevantním právním titulem pro provedení příslušné změny v registru silničních vozidel.

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 27.4.2023 / 27.4.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies