Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 24.05.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o sdělení, zda shora nadepsaný správní orgán, odbor životního prostředí a zemědělství a odbor dopravy a silničního hospodářství, vydal ve věci Změny č. 1 Územního plánu Čížkovice (dle přiloženého registračního listu) nějakého vyjádření, stanoviska či závazného stanoviska. Pokud ano, žádám tímto zdvořile o zaslání.“


 Odpověď:


Povinný subjekt poskytuje dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ v souladu se žádostí následující informace.

Odbor dopravy a silničního hospodářství vydal, k Vámi v žádosti uvedené věci, stanovisko ze dne 03.11.2022 (viz příloha).

Odbor životního prostředí a zemědělství vydal, k Vámi v žádosti uvedené věci, následující dokumenty:

1.  Zn. 455/05/ZPZ,  Návrh zadání 1. změny územního plánu obce Čížkovice -  vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí, spis č. j. 455/ZPZ/2005 byl skartován dne 18. 2. 2021 na základě Protokolu ze Státního oblastního archivu v Litoměřicích (dále jen SOA) č.j. 2020/5363/SOA.

2.    Zn. 1518/103729/ZPZ/2007/UP-034, Návrh změny č. 1 územního plánu Čížkovic - vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, spis (spis 103723/2007) byl navržen po uplynutí skartační lhůty do skartačního řízení letos, tj. v roce 2023. Na základě Skartačního protokolu ze SOA č. j. 2023/2346/SOALT ze dne 4. 5. 2023 došlo po uplynutí zákonné lhůty, tj. 15 dní k fyzické likvidaci dne 22. 5. 2023.

3.   Č.j.931/ZPZ/2011/UP-608, Návrh zadání územního plánu Čížkovice - vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, spis (931/ZPZ/2011) byl navržen po uplynutí skartační lhůty do skartačního řízení letos, tj. v roce 2023. Na základě Skartačního protokolu ze SOA č. j. 2023/2346/SOALT ze dne 4. 5. 2023 došlo po uplynutí zákonné lhůty, tj. 15 dní k fyzické likvidaci dne 22. 5. 2023.

4.   Č.j. KUUK/163751/2022/UP-198 Návrh změny č. 1 územního plánu Čížkovice, veřejné projednání – vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství - (viz příloha).

5.   Stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k návrhu na pořízení změny č. 1 územního plánu Čížkovice – ze dne 11. 2. 2020, spisová značka KUUK/002772/2020/ZPZ/SEA-§55a, č. j. KUUK/019220/2020/ZPZ – Natura vyloučena, požadováno posouzení vlivů změny č. 1 ÚP Čížkovice na životní prostředí (SEA) - (viz příloha).

6.   Stanovisko k návrhu změny č. 1 územního plánu Čížkovice podle § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – ze dne 30. 11. 2022, spisová značka KUUK/002772/2020/ZPZ/SEA-§55a, č. j. KUUK/177276/2021/ZPZ/Sik – stanovisko dotčeného orgánu, kterým jsme vrátili předložené Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (Vyhodnocení SEA) k přepracování - (viz příloha).

 

Odbor územního plánování a stavebního řádu nevydal, v době uplynulé od našeho sdělení na Vámi podanou žádost ze dne 27.04.2023 (č. j. KUUK/064622/2023), žádné vyjádření, stanovisko nebo závazné stanovisko. 


 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 31.5.2023 / 31.5.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies