Orientační nabídka


 

Zákon 231/2002 Sb. - novela zákona o krajích

 

 
 

231/2002 Sb.

ZÁKON

ze dne 16. května 2002,

kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl.I

 

     Zákon č. 129/2000 Sb., o  krajích (krajské zřízení), ve znění zákona  č.  273/2001  Sb.,  zákona  č.  320/2001  Sb.  a zákona č. 450/2001 Sb., se mění takto:

 

     1. § 1 zní:

 

§ 1

 

     (1) Kraj  je územním společenstvím občanů,  které má právo na samosprávu.

 

     (2) Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní  příjmy   vymezené  zákonem  a   hospodaří  za  podmínek stanovených  zákonem  podle  vlastního  rozpočtu.  Kraj  vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 

     (3) Kraj je samostatně  spravován zastupitelstvem kraje (dále jen "zastupitelstvo"); dalšími orgány  kraje jsou rada kraje (dále jen "rada"),  hejtman kraje (dále  jen "hejtman") a  krajský úřad. Orgánem  kraje je  též zvláštní  orgán kraje  (dále jen  "zvláštní orgán") zřízený podle zákona.

 

     (4) Kraj pečuje  o všestranný rozvoj svého území  a o potřeby svých občanů.".

 

     2. § 2 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

 

§ 2

 

     (1)  Kraj  spravuje  své  záležitosti  samostatně  (dále  jen "samostatná  působnost").   Státní  orgány  mohou   do  samostatné působnosti  zasahovat, jen  vyžaduje-li to  ochrana zákona,  a jen způsobem, který  stanoví zákon. Rozsah  samostatné působnosti může být též omezen zákonem.

 

     (2)  Státní správu,  jejíž výkon  byl zákonem  svěřen orgánům kraje,  vykonávají  orgány  kraje  jako  svou přenesenou působnost (§ 29 a  30). Kraj je  při výkonu státní  správy správním obvodem. Kraj je povinen zabezpečit výkon přenesené působnosti.

 

     (3)  Kraj  při  výkonu   samostatné  působnosti  a  přenesené působnosti chrání veřejný zájem.

 

     (4) Kraj zajišťuje výkon finanční kontroly podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů a podle zvláštního právního předpisu.1)

------------------------------------------------------------------

1) Zákon č.  320/2001 Sb., o  finanční kontrole ve  veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).".

 

     3. § 3 se zrušuje.

 

     4. V § 4 se slova "samostatnou či" zrušují.

 

     5. § 5 zní:

 

§ 5

 

     (1) Kraj může mít znak a prapor.

 

     (2) Předseda Poslanecké sněmovny  může kraji, který nemá znak nebo prapor, na jeho návrh znak nebo prapor udělit.

 

     (3) Předseda Poslanecké sněmovny  může na žádost kraje změnit znak nebo prapor kraje.".

 

     6. V § 7 se slova  "ve věcech svěřeného výkonu státní správy" nahrazují  slovy "v  přenesené působnosti"  a za  slovo "tomu"  se doplňuje  slovo  "kraj"  a  slovo  "zmocněna"  se nahrazuje slovem "zmocněn".

 

     7. § 8 zní:

 

§ 8

 

     (1)  Obecně  závazné  vyhlášky  kraje  musí  být v souladu se zákony a  nařízení kraje musí být  v souladu se zákony  a právními předpisy vydanými vládou a ústředními správními úřady.

 

     (2) Obecně závazná vyhláška kraje  a nařízení kraje (dále jen "právní  předpis  kraje")  nabývá   platnosti  dnem  vyhlášení  ve Věstníku právních předpisů kraje (dále jen "Věstník").

 

     (3) Dnem  vyhlášení právního předpisu kraje  je den rozeslání příslušné částky Věstníku, který musí být uveden v jejím záhlaví.

 

     (4) Právní  předpis kraje nabývá účinnosti  patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku, pokud v  něm není stanoven pozdější počátek účinnosti.

 

     (5)  Vyžaduje-li  to  naléhavý  obecný  zájem,  lze výjimečně stanovit  dřívější  počátek  účinnosti  právního  předpisu  kraje, nejdříve však dnem vyhlášení.  Dřívější počátek účinnosti musí být v právním  předpise kraje  uveden.  V  těchto případech  se právní předpis kraje  zveřejní též na úřední  desce krajského úřadu (dále jen  "úřední deska"),  na  úředních  deskách obecních  úřadů obcí, kterých se dotýká, a v hromadných informačních prostředcích.

 

     (6)  Věstník  se  vydává   v  postupně  číslovaných  částkách označených pořadovými čísly. Právní  předpisy kraje se ve Věstníku označují pořadovými  čísly. Číselná řada  právních předpisů kraje, jakož i číselná řada jednotlivých částek Věstníku, se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku.

 

     (7) Věstník musí být každému  přístupný na krajském úřadu, na obecních  úřadech  v  kraji  a  na  Ministerstvu  vnitra (dále jen "ministerstvo").

 

     (8) Kraj  zveřejní stejnopis Věstníku  i způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

 

     8. § 9 se zrušuje.

 

     9. § 10 včetně poznámky pod čarou č. 3) se zrušuje.

 

     10.  Na konci  nadpisu dílu  3 se  doplňují slova "právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám".

 

     11. § 11 zní:

 

§ 11

 

     (1) Kraj může  uložit pokutu až do výše  200 000 Kč právnické osobě a  fyzické osobě, která je  podnikatelem (dále jen "osoba"), porušila-li povinnost stanovenou právním předpisem kraje.

 

     (2) Řízení  o uložení pokuty lze  zahájit do 1 roku  ode dne, kdy  se  kraj  o  porušení  povinnosti  podle odstavce 1 dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

 

     (3) Při stanovení výše pokuty  podle odstavce 1 kraj přihlíží zejména   k   povaze,   závažnosti,   době   trvání   a  následkům protiprávního jednání, jakož i k přiměřenosti výše pokuty vzhledem k majetkovým  poměrům   osoby,  která  se   protiprávního  jednání dopustila.

 

     (4)  Pokutu podle  odstavce  1  nelze uložit,  jestliže zákon stanoví za porušení povinnosti podle odstavce 1 vyšší sankci.

 

     (5) Uložení pokuty podle  odstavce 1 nezbavuje osobu uvedenou v odstavci 1 povinnosti odstranit  závadný stav ve lhůtě stanovené krajem s přihlédnutím k okolnostem případu.

 

     (6) Výnos pokut je příjmem kraje.".

 

     12.  Za §  11 se  označení "HLAVA  II" včetně nadpisu "OBČANÉ KRAJE" nahrazuje označením "Díl 4" a nadpisem "Občané kraje".

 

     13. V § 12 odst. 2 písm. a) se slovo "zvláštním" zrušuje.

 

     14. V § 12 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) vyjadřovat  na zasedání  zastupitelstva v  souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,".

 

     15. V § 12 odst. 2 písmeno c) zní:

"c) nahlížet  do rozpočtu  kraje a  do závěrečného  účtu kraje, do zprávy  o výsledku  přezkoumání hospodaření  kraje za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do  usnesení rady,  výborů zastupitelstva  (dále jen "výbory") a komisí  rady  (dále  jen  "komise")  a  pořizovat  si z nich výpisy, pokud tomu nebrání jiné zákony,".

 

     16.  V §  12 odst.  2  písm.  d) se  na konci  doplňují slova

"jde-li o působnost zastupitelstva, nejdéle do 90 dnů,".

 

     17.  V §  12 odst.  2  písm.  e) se  část věty  za středníkem nahrazuje  těmito slovy:  "orgány kraje  je vyřizují  bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva, nejdéle do 90 dnů,".

 

     18. V § 12 odst. 2 písmeno f) zní:

"f) vyjadřovat  se k  návrhu rozpočtu  kraje a  k závěrečnému účtu kraje za uplynulý  kalendářní rok, a to buď  písemně, ve lhůtě stanovené jednacím řádem,  nebo   ústně na zasedání zastupitelstva,".

 

     19.  V §  12 odst.  2 písm.  f) se  čárka na  konci nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

 

     20. § 14 zní:

 

§ 14

 

     (1) Do  samostatné působnosti kraje  patří záležitosti, které jsou  v  zájmu  kraje  a  občanů  kraje,  pokud nejde o přenesenou působnost kraje.

 

     (2) Do samostatné působnosti  kraje patří zejména záležitosti uvedené v §  11, 35, 36 a 59, s  výjimkou vydávání nařízení kraje, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti svěří zákon.

 

     (3)  Kraj  může  pro  výkon  samostatné  působnosti  zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky kraje, pokud zákon nestanoví jinak.

 

     (4)  Při  výkonu   samostatné  působnosti  kraj  spolupracuje s obcemi; nesmí přitom zasahovat  do jejich samostatné působnosti. Proti  takovému zásahu  může  obec  podat žalobu  podle zvláštního zákona.

 

     (5) Kraje  jsou povinny, pokud je  to možné, předem projednat s obcemi opatření dotýkající se jejich působnosti.".

 

     21. V § 15 odstavec 1 zní:

     "(1)  Kraj  je  oprávněn  vyjadřovat  se  k  návrhům státních orgánů,  které se  dotýkají působnosti  kraje. Státní  orgány jsou povinny,  pokud je  to možné,  předem projednat  s krajem opatření dotýkající se působnosti kraje.".

 

     22. V § 15 odst. 2 větě třetí se slovo "osobních" zrušuje.

 

     23. V  § 15 odst. 2  větě třetí se za  slovo "údajů" vkládají slova "a utajovaných skutečností" a poznámka pod čarou č. 7) zní:

------------------------------------------------------------------

"7) Například  zákon  č.  148/1998   Sb.,  o  ochraně  utajovaných skutečností a  o změně některých  zákonů, ve znění  pozdějších předpisů,  zákon č.  101/2000  Sb.,  o ochraně  osobních údajů a o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších předpisů a zákon č. 89/1995 Sb., o  státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.".

 

     24. V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:

     "(3) Kraje jsou při  výkonu své působnosti oprávněny využívat bezplatně údajů katastru nemovitostí.".

 

     25. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:

 

§ 15a

 

     (1) Kraj  je povinen vydávat  potvrzení a vyhotovovat  zprávy pro potřeby právnických a  fyzických osob, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

 

     (2)  Kraj  vydává  potvrzení  potřebná  pro  uplatnění  práva v cizině  i  v  případě,   že  právní  předpis  takovou  povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou mu známy.".

 

     26. V § 17 odstavec 3 zní:

     "(3) Kraj nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob vyjma

a) závazků  vyplývajících  ze  smlouvy  o  úvěru,  jsou-li peněžní prostředky  určeny  pro  investici  uskutečňovanou  s finanční podporou ze  státního rozpočtu, státních  fondů, nebo národního fondu,

b) závazků  vyplývajících  ze  smlouvy  o  úvěru,  jsou-li peněžní prostředky určeny  pro investici do krajem  nebo obcí vlastněné nemovitosti,

c) těch, jejichž zřizovatelem je kraj, stát nebo obec,

d) těch,  v nichž  míra účasti   kraje nebo  spolu s  jiným krajem (kraji), obcí (obcemi) nebo státem přesahuje 50 %.".

 

     27. V § 18 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 9a) zní:

     "(1)  Záměr  kraje  prodat,   směnit  nebo  darovat  nemovitý majetek,  pronajmout  jej  anebo  poskytnout  jako  výpůjčku  kraj zveřejní  po dobu  nejméně 30  dnů před  rozhodnutím v příslušném orgánu  kraje  vyvěšením  na  úřední  desce,  aby  se k němu mohli zájemci vyjádřit  a předložit své nabídky.  Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona9a) platnými ke dni zveřejnění záměru. Pokud  kraj záměr po  uvedenou dobu nezveřejní,  je právní úkon neplatný.

------------------------------------------------------------------

9a) § 5  zákona  č.  344/1992  Sb.,  o  katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 

     28. V  § 18 se na  konci odstavce 3 slova  "30 dnů" nahrazují slovy  "90 dnů"  a doplňují  se slova,  která včetně  poznámky pod čarou  č.  9b)  znějí:  "nebo  jde-li  o  pronájem  nebo  výpůjčku právnické  osobě,   jejímž  zřizovatelem  je   kraj,  nebo  jde-li o pronájem   silničního   nebo    silničního   pomocného   pozemku v souvislosti  se  zvláštním   užíváním  silnic  podle  zvláštního zákona.9b)

------------------------------------------------------------------

9b) § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.".

 

     29. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní:

     "(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na výpůjčky nebo pronájem  majetku  svěřeného   příspěvkovým  organizacím  zřízeným krajem,  nestanoví-li  zvláštní  předpis  nebo  zastupitelstvo  ve zřizovací listině jinak.".

 

     30. § 19 se zrušuje.

 

     31.  V §  20 odst.  1 se  slova "nebo  Ministerstvem financí"

zrušují.

 

     32. V  § 20 odst. 3  věta první zní: "Jestliže  kraj nepožádá auditora  o přezkoumání  svého hospodaření  za uplynulý kalendářní rok do 31. ledna, může  mu Ministerstvo financí ve správním řízení uložit  pokutu do  výše 100 000  Kč; v  takovém případě  zabezpečí provedení  přezkoumání  hospodaření   kraje  auditorem  na  náklad povinného kraje.".

 

     33. V § 20 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

     34. § 22 zní:

 

§ 22

 

     Sestavování rozpočtu  a závěrečného účtu  kraje a hospodaření s prostředky tohoto rozpočtu se řídí zvláštním zákonem.".

 

     35.  V §  23 se   slova "tento  právní úkon"  nahrazují slovy "splnění těchto podmínek".

 

     36.  V  §  23  se  dosavadní  text  označuje  jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

     "(2) Právní  úkony, které vyžadují  schválení zastupitelstva, popřípadě  rady, lze  učinit jen  po jejich  předchozím schválení, jinak  jsou  tyto  právní  úkony  kraje  od počátku neplatné. Tyto právní úkony  činí hejtman nebo  jím pověřená osoba,  nestanoví-li tento zákon jinak (§ 69 odst. 2 písm. b).".

 

     37. V § 24 odstavec 1 zní:

     "(1)   Kraje   mohou    spolupracovat   s   ostatními   kraji a s obcemi.".

 

     38. V  § 24 se  za odstavec 1  vkládá nový odstavec  2, který zní:

     "(2) Na spolupráci  krajů s ostatními kraji a  s obcemi nelze použít  ustanovení  občanského  zákoníku  o  zájmových  sdruženích právnických  osob  a  o  smlouvě  o  sdružení,  pokud  tento zákon nestanoví jinak.".

 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

     39. V §  24 odst. 3 se za  slovo "uskutečňuje" doplňuje slovo "zejména".

 

     40. V § 24 odst. 4 se věta první zrušuje.

 

     41.  V §  24 odst.  5 se  za slovem  "odstavce" číslovka  "2" nahrazuje číslovkou "3".

 

     42. V § 25 odstavec 1 zní:

     "(1)   Majetek  získaný   výkonem  společné   činnosti  krajů s ostatními  kraji nebo  s obcemi  na základě  smlouvy podle  § 24 odst. 3  se stává spoluvlastnictvím všech  účastníků této smlouvy. Podíly  na  majetku  získaném   společnou  činností  jsou  stejné, není-li smlouvou stanoveno jinak.".

 

     43. V § 25 se odstavec 3 zrušuje.

 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

     44.  V  §  28  odst.  1  se  slova "vstupovat do regionálních seskupení  se zahraničními  partnery" nahrazují  slovy "být členem jejich mezinárodních sdružení".

 

     45. V § 28 odst. 1 se poslední věta zrušuje.

 

     46. V § 28 odst. 2 úvodní část zní:

     "(2)  Kraje  mohou  uzavírat  s  územními samosprávnými celky jiných  států smlouvy  o vzájemné  spolupráci. Obsahem  spolupráce mohou  být  jen  činnosti,  které  patří  do samostatné působnosti kraje, který smlouvu uzavírá. Smlouva musí obsahovat".

 

     47.  V §  28 odst.  4 se  věta první  nahrazuje touto  větou: "Smlouva o spolupráci  podle odstavců 2 a 3,  na jejímž základě má vzniknout právnická osoba nebo členství v již existující právnické osobě,  podléhá  souhlasu  ministerstva  po  předchozím projednání s Ministerstvem zahraničních věcí.".

 

     48. V § 29 odstavec 1 zní:

     "(1)  Orgány  kraje  vykonávají   na  svém  území  přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zákon.".

 

     49. V § 29 se odstavec 2 zrušuje.

 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

     50. V § 29 odst. 2 se slova "plnění úkolů v" nahrazují slovem "výkon"  a   doplňuje  se  tato  věta:   "Výši  příspěvku  stanoví Ministerstvo financí po projednání s ministerstvem.".

 

     51. V § 30 písmeno a) zní:

"a) při   vydávání  nařízení   kraje  zákony   a  jinými  právními předpisy,".

 

     52. V § 30 se na konci písmene b) doplňují slova "; podmínkou platnosti   směrnic   ústředních   správních   orgánů   je  jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí".

 

     53.  V §  31 odst.  2 se  slova "podle statistického lexikonu obcí" zrušují.

 

     54.  V  §  31  odst.  3  se  za  slovo  "úřad" vkládají slova "nejpozději do 2  dnů od jeho stanovení na úřední  desce a dále ve Věstníku".

 

     55.  V §  32 odst.  1 se  věta první  nahrazuje touto  větou: "Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí.13)".

 

Poznámka pod čarou č. 13) zní:

------------------------------------------------------------------

"13) § 2 odst. 1, § 124, 206 zákoníku práce.".

 

     56.  V §  32 odst.  2 se  za slovo  "Podmínky" vkládají slova "vzniku a".

 

     57. V § 33 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

 

     58. V § 33 odst. 3 se věta první nahrazuje touto větou: "Člen zastupitelstva skládá  slib před zastupitelstvem  pronesením slova "slibuji".".

 

     59. V § 33 se odstavec 4 zrušuje.

 

     60. V § 34 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

"a) předkládat zastupitelstvu  a radě, jakož  i výborům a  komisím návrhy na projednání,

 b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu a její jednotlivé členy,  na předsedy  výborů, na  statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je kraj, a na vedoucí příspěvkových organizací  a organizačních  složek, které  kraj založil  nebo zřídil; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,

 c) požadovat od zaměstnanců kraje  zařazených do krajského úřadu, jakož i  od zaměstnanců právnických  osob, které kraj  zřídil, informace ve věcech, které  souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta do 30 dnů.".

 

     61. V §  34 odst. 2 se slova "které  pro něho z výkonu funkce v těchto orgánech vyplývají, a úkoly" zrušují.

 

     62. V § 34 odst. 3 větě první se slovo "příslušného" zrušuje.

 

     63.  V §  34 odst.  3 větě  první se  na konci doplňují slova ", který má danou záležitost projednávat".

 

     64. V § 34 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

 

     65.  V  §  35  odst.  2  písm.  a)  se  slova  "v  souladu se zákonem14)" včetně poznámky pod čarou č. 14) zrušují.

 

     66. V §  35 odst. 2 se za písmeno  e) vkládá nové písmeno f),

které zní:

"f) schvalovat koncepce  rozvoje cestovního ruchu  na území kraje,

    zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,".

 

Dosavadní písmena f) až s) se označují jako písmena g) až t).

 

     67. V § 35 odst. 2 písmeno l) zní:

"l) rozhodovat  o založení  a rušení  právnických osob, schvalovat jejich  zakladatelské listiny,  společenské smlouvy, zakládací smlouvy  a  stanovy,  rozhodovat  o  účasti  v  již založených právnických osobách,".

 

     68.  V §  35 odst.  2 písm.  o) se  slova "zástupce hejtmana" nahrazují  slovy  "náměstka  (náměstky)  hejtmana"  a  na konci se doplňují slova "z řad svých členů a odvolávat je z funkce".

 

     69. V § 35 odst. 2 písmeno p) zní:

"p) stanovit  počet uvolněných  členů  rady,  jakož i  funkce, pro které  budou  členové  zastupitelstva  uvolněni  a  od kterého dne,".

 

     70. V § 35 odst. 2 se písmena r) a s) zrušují.

 

     71. V § 35 odst. 2 se  za písmeno q) vkládají nová písmena r) až u), která znějí:

"r) rozhodovat   o  odměnách   neuvolněným  členům  zastupitelstva a o odměnách podle § 50 odst. 4 a 5,

 s) stanovit  zásady  pro  poskytování  cestovních  náhrad  členům zastupitelstva (§ 53),

 t) rozhodovat  o peněžitých  plněních spojených  s výkonem funkce členů  výborů,  komisí  a  zvláštních  orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva,

 u) udělovat ceny kraje,".

 

Dosavadní písmeno t) se označuje jako písmeno v).

 

     72. V § 35 odst. 3 se za slovo "předložena" vkládá slovo "k".

 

     73.  V  §  36  odst.  1  písm.  a)  se  slova  "včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů" zrušují.

 

     74.  V  §  36  odst.  1  písm.  b)  se  slova "v jednotlivých případech,"  nahrazují slovy  "jedné fyzické  nebo právnické osobě v kalendářním roce,".

 

     75. V § 36 odst. 1 písm. c) se slova "z vlastních prostředků" zrušují, za slova "sociálních  služeb," se vkládají slova "podpory rodin,", slova  "jedné  organizaci"   se  nahrazují  slovy  "jedné fyzické  nebo  právnické  osobě"  a  na  konci  se  doplňují slova "nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu,".

 

     76. V § 36 odst. 1 písmeno h) zní:

"h) postoupení pohledávky vyšší než 200 000 Kč,".

 

     77. V § 36 odst. 1 písm. i) se slovo "výpůjčky" zrušuje.

 

     78. V § 36 odst. 1 písmeno m) zní:

"m) peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob.".

 

     79. V § 36 se odstavce 2 až 4 zrušují.

 

     80. § 38 se zrušuje.

 

     81.  V §  39 odst.  2 se  slova "zástupce hejtmana" nahrazují slovy "náměstek hejtmana".

 

     82.  V §  41 odst.  3 se  slova "zástupce hejtmana" nahrazují slovy "náměstek hejtmana".

 

     83. V § 42 odst. 1 větě druhé se slova "a na úředních deskách okresních a obecních úřadů v  kraji" nahrazují slovy ", kromě toho může informaci zveřejnit způsobem v místě obvyklým".

 

     84. V § 42 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

 

     85. V  § 43 větě první  se za slovo "hejtman"  vkládají slova "nebo náměstek hejtmana".

 

     86.  V §  43 větě  druhé se  číslovka "7" nahrazuje číslovkou "10".

 

     87. V §  45 větě první se slova  "Nastanou-li důvody pro nové volby6)"  nahrazují  slovy  "Klesne-li  počet členů zastupitelstva o více  než  polovinu  oproti  počtu  stanovenému  v  § 31 odst. 1 a nejsou-li náhradníci,".

 

     88.  V §  45 větě  druhé se  za slova  "a §  36" vkládá tečka a zbývající část textu se zrušuje.

 

     89. V §  45 se na konci doplňuje  tato věta: "Tuto skutečnost krajský úřad bezodkladně oznámí ministerstvu.".

 

     90.  V  §  45  se  dosavadní  text  označuje  jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

     "(2) Jestliže  se zastupitelstvo nesejde po  dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno  se usnášet, nebo nezvolí-li hejtmana do 6 měsíců ode dne, kdy byl odvolán nebo se funkce vzdal, nebo do 6 měsíců ode  dne ustavujícího zasedání,  ministerstvo je rozpustí a ministr vnitra vyhlásí nové volby. Proti rozhodnutí o rozpuštění zastupitelstva může kraj  podat žalobu k soudu. Do  doby, než bude zvoleno  nové zastupitelstvo,  vykonává rada  své pravomoci  podle § 59  odst. 1  až 3.  Není-li zvolena,  vykonává hejtman  pravomoc podle §  63. Není-li zvolen  hejtman, vykonává tuto  pravomoc jiný člen zastupitelstva, kterého tím zastupitelstvo pověří.".

 

     91.  V §  48 odst.  1 se  za slova  "druhu vykonávané funkce" vkládají slova "a podle počtu obyvatel kraje".

 

     92. V § 48 odstavec 2 zní:

     "(2)  Nevykonává-li  člen   zastupitelstva  funkci  z důvodu pracovní neschopnosti,  karantény, z důvodu  těhotenství nebo péče o dítě  do 3  let věku,  poskytne se  mu měsíční  odměna v poměrné výši.  Člen   zastupitelstva  je  povinen   neprodleně  informovat hejtmana nebo náměstka hejtmana  o těchto důvodech a předpokládané době jejich trvání.".

 

     93. V §  50 odst. 1 se slova "v  době konání" nahrazují slovy "ke dni".

 

     94.  V §  50 odst.  1 se  slova "všeobecných voleb" nahrazují slovy "voleb do zastupitelstva".

 

     95. V § 50 odstavce 2 a 3 znějí:

     "(2)  Pokud   dosavadní  hejtman  vykonává   do  ustavujícího zasedání zastupitelstva  pravomoc podle §  64b odst. 1,  náleží mu měsíční odměna v dosavadní výši.

 

     (3)  Členovi  zastupitelstva,  který  vykonává pravomoc podle § 64b  odst. 2,  náleží měsíční  odměna ve  stejné výši,  která by podle prováděcího právního předpisu náležela hejtmanovi.".

 

     96. V § 50 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

     "(4) Uvolněnému členovi zastupitelstva a neuvolněnému členovi zastupitelstva,  který vykonával  funkci hejtmana,  za niž  náleží měsíční  odměna,  a  jemuž  zanikl  mandát  přede  dnem  voleb  do zastupitelstva, může  být tato odměna poskytována  ještě po dobu 3 měsíců ode dne zániku mandátu.

 

     (5) Uvolněnému členovi  zastupitelstva a neuvolněnému členovi zastupitelstva,  který vykonával  funkci hejtmana,  za niž  náleží měsíční odměna, a byl z této funkce odvolán nebo se jí vzdal, může být tato odměna poskytována ještě po  dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce nebo odvolání z funkce.".

 

     97. V § 51 se na konci věty první doplňují slova "a zákoníkem práce".

 

     98. V § 51 se na konci doplňuje tato věta: "Pro tyto účely se posuzuje  odměna  členům   zastupitelstva  jako  plat  zaměstnance v pracovním poměru  ke kraji, kraj se  posuzuje jako zaměstnavatel a členové zastupitelstva se posuzují jako zaměstnanci.".

 

     99. § 52 zní:

 

§ 52

 

     (1) Odměna se uvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje ode dne,  kdy byl  zvolen nebo  jmenován do  funkce, za  kterou odměna náleží.

 

     (2) Odměna  se neuvolněnému členovi  zastupitelstva poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo.

 

     (3) V případě souběhu výkonu několika funkcí

a) náleží uvolněnému  členovi zastupitelstva měsíční  odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna,

b) lze  neuvolněnému  členovi  zastupitelstva  poskytnout  měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.".

 

     100. § 54 zní:

 

§ 54

 

     (1) Uvolněný člen zastupitelstva  má nárok na dovolenou podle tohoto zákona v délce 5 týdnů za kalendářní rok.

 

     (2)  Pokud  jeho  funkční  období  netrvalo  po  dobu  celého kalendářního roku, má nárok na  poměrnou část dovolené, která činí za  každý i  započatý kalendářní  měsíc trvání  výkonu jeho funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.

 

     (3)  Měsíční  odměna  podle  tohoto  zákona  náleží i po dobu dovolené.

 

     (4)  Kraj poskytne  uvolněnému členovi  zastupitelstva též tu část dovolené,  kterou nevyčerpal před uvolněním  k výkonu veřejné funkce. Nevyčerpal-li uvolněný  člen zastupitelstva dovolenou před uplynutím doby  uvolnění k výkonu  veřejné funkce, poskytne  mu ji uvolňující zaměstnavatel.".

 

     101. § 55 zní:

 

§ 55

 

     Na  vztahy  vyplývající  z  výkonu  funkce  uvolněného  člena zastupitelstva se vztahují ustanovení  zákoníku práce, pokud tento zákon nestanoví jinak.".

 

     102. Poznámka pod čarou č. 20) a § 56 se zrušují.

 

     103. V  § 57 odst. 2  větě první se slova  "zástupce hejtmana (zástupci hejtmana)" nahrazují  slovy "náměstek hejtmana (náměstci hejtmana)".

 

     104. V  § 57 odst. 2  se na konci věty  první tečka nahrazuje čárkou   a  doplňují   se  slova   "kteří  jsou   voleni  z členů zastupitelstva.".

 

     105. V  § 57 odst.  3 se slova  "zástupce hejtmana" nahrazují slovy "náměstek hejtmana".

 

     106. V §  58 odst. 3 větě druhé  se slova "zástupce hejtmana" nahrazují slovy "náměstek hejtmana,  spolu s ověřovateli", ve větě třetí se slova  "do 7 dnů" nahrazují slovy "do  10 dnů" a na konci této věty se doplňují slova "členům zastupitelstva kraje".

 

     107.  V  §  59  odst.   1  písm.  a)  se  slova  "kontrolovat hospodaření podle něj," zrušují.

 

     108. V  § 59 odst. 1  písm. b) se za  slova "krajského úřadu" vkládají slova "do zvláštních orgánů kraje a do".

 

     109.  V §  59 odst.  1 písm.  c) se  za slova "vedoucí odborů krajského úřadu" vkládají slova "v souladu se zvláštním zákonem".

 

     110. V  § 59 odst.  1 písm. f)  se slova "na  základě podnětů občanů a právnických osob" zrušují.

 

     111. V § 59 odst. 1 písmeno j) zní:

"j) rozhodovat ve  věcech kraje jako  jediného společníka obchodní společnosti,".

 

     112. V § 59 odst. 1 písmeno l) zní:

"l) rozhodovat  o uzavírání  nájemních smluv  a smluv  o výpůjčce; tuto působnost  může rada svěřit  příslušnému odboru krajského úřadu zcela nebo zčásti,".

 

     113. V § 59 odst. 1 se doplňuje písmeno m), které zní:

"m) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady.".

 

     114. V § 59 odst. 2 písm. a) se za slova "sociálních služeb," vkládají  slova "podpory  rodin,"  a  slova "jedné  organizaci" se nahrazují  slovy "jednomu  občanskému sdružení,  jedné humanitární organizaci nebo jedné právnické nebo fyzické osobě".

 

     115. V §  59 odst. 2 písm. b) se  slova "nižší než" nahrazují slovem "nepřevyšující".

 

     116. V §  59 odst. 2 písm. c) se  slova "nižší než" nahrazují slovem "nepřevyšující".

 

     117. V § 59 odst. 2  písm. d) se slova "kratší než" nahrazují slovem "nepřevyšující".

 

     118.  V §  59 odst.  3 se  slovo "rozhoduje"  nahrazuje slovy "zabezpečuje rozhodování".

 

     119. V § 59 odstavec 4 zní:

     "(4) Rada  může svěřit hejtmanovi,  popřípadě krajskému úřadu rozhodování podle odstavce 1 písm. l) a podle odstavce 2 písm. e). Dále může svěřit hejtmanovi rozhodování podle odstavce 3.".

 

     120.  V §  60 větě  druhé se  slova "plnění  některých úkolů" nahrazují slovy "výkon pravomoci".

 

     121.  V  §  60  se  dosavadní  text  označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

     "(2) Je-li rada odvolána jako  celek a není-li současně s tím zvolena  nová rada,  vykonává dosavadní  rada své  pravomoci až do zvolení nové rady.".

 

     122. V § 61 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

     123. V §  61 odst. 2 větě první  se slova "zástupce hejtmana" nahrazují slovy "náměstka hejtmana (náměstky hejtmana)".

 

     124. V §  61 odst. 2 větě druhé  se slova "zástupce hejtmana" nahrazují slovy "náměstek hejtmana".

 

     125. V  § 61 odst.  3 písm. a)  se slova "spolu  se zástupcem hejtmana" nahrazují slovy "s náměstkem hejtmana".

 

     126. V § 61 odst. 3 písm.  b) se v části věty před středníkem za  slovo  "ředitele"  vkládají  slova  "v  souladu  se  zvláštním zákonem".

 

     127. V §  61 odst. 3 písm. c) se  doplňují slova "a ukládá mu úkoly".

 

     128. V § 61 odst. 3 se doplňuje písmeno i), které zní:

"i) plní obdobné úkoly jako  statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních  předpisů  vůči   uvolněným  členům  zastupitelstva a řediteli.".

 

     129. V § 61 se doplňuje odstavec 4, který zní:

     "(4) Hejtman svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady,   podepisuje   spolu   s   ověřovateli   zápis  z jednání zastupitelstva a zápis z jednání rady.".

 

     130. § 63 se zrušuje.

 

     131. V § 64 větě první se slova "zástupce hejtmana" nahrazují slovy "náměstek hejtmana".

 

     132. V § 64 věta  druhá zní: "Zastupitelstvo může zvolit více náměstků hejtmana a svěřit jim některé úkoly.".

 

     133. V § 64 větě třetí se slova "Zástupce hejtmana" nahrazují slovy "Náměstek hejtmana" a slova  "a jedná a rozhoduje ve věcech, které jsou  svěřeny hejtmanovi" se  nahrazují slovy "nebo  v době, kdy hejtman nevykonává funkci (§ 48 odst. 2 a § 54)".

 

     134. Za § 64 se vkládají nové § 64a až 64c, které znějí:

 

§ 64a

 

     Je-li  hejtman ze  své funkce  odvolán nebo  se funkce  vzdal a není-li  současně zvolen  nový hejtman,  vykonává jeho pravomoci podle   tohoto   zákona    náměstek   hejtmana,   kterého   určilo zastupitelstvo   k  zastupování   hejtmana  (§   64).  Neurčilo-li zastupitelstvo  takového  náměstka  hejtmana  nebo byl-li náměstek hejtmana  z   funkce  odvolán  nebo   se  funkce  vzdal   současně s hejtmanem,  pověří  zastupitelstvo  výkonem  pravomocí  hejtmana některého z členů rady.

 

§ 64b

 

(1) Hejtman  vykonává v období od  voleb do zastupitelstva do ustavujícího  zasedání  nově  zvoleného  zastupitelstva  pravomoci podle § 59 odst.  2 písm. a), c), d), e), h), i)  a j), § 59 odst. 3 a § 61 odst. 3.

 

(2)  Jestliže  zastupitelstvo  nezvolí  na  svém  ustavujícím zasedání  hejtmana,  vykonává   dosavadní  hejtman,  je-li  členem zastupitelstva,  pravomoci  podle  odstavce  1.  Není-li dosavadní hejtman  členem  zastupitelstva,   pověří  zastupitelstvo  výkonem těchto pravomocí některého ze svých členů.

 

§ 64c

 

     (1)  Hejtman má  právo užívat  při významných  příležitostech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.

 

     (2) Rada může stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva nebo ředitel krajského úřadu.".

 

     135.  V  §  65  se  dosavadní  text  označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce  2 a 3, které včetně  poznámky pod čarou č. 23) znějí:

     "(2)  V čele  zvláštního orgánu  může být  jen osoba,  která, nestanoví-li zvláštní zákon23)  jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v  oblasti přenesené působnosti,  pro jejíž výkon  byl zvláštní orgán zřízen. Pro prokázání zvláštní odborné způsobilosti osoby stojící  v čele zvláštního  orgánu platí obdobně  ustanovení zvláštních  právních  předpisů  upravujících  toto  prokázání  pro úředníky územních samosprávných celků.

 

     (3)  Ustanovení  odstavce  2  se  nevztahuje  na případy, kdy v čele  zvláštního  orgánu  stojí  na  základě  ustanovení  zákona hejtman.

------------------------------------------------------------------

23) § 53 odst. 4  zákona č. 200/1990 Sb., o  přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.".

 

     136. V § 66 větě první se za slovo "zastupitelstvem" vkládají slova "a radou".

 

     137.  V  §  66  větě  druhé  se  slova "nebo zastupitelstvem" zrušují.

 

     138. V § 66 se věta třetí zrušuje.

 

     139. § 67 včetně poznámek pod čarou č. 22b) a 22c) zní:

 

§ 67

 

     (1)  Krajský úřad  vykonává přenesenou  působnost s výjimkou věcí,  které  jsou  zákonem  svěřeny  zastupitelstvu  a  radě nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad

a) přezkoumává  rozhodnutí  vydaná  orgány  obce  v  řízení  podle zvláštních  zákonů,22b)  pokud   není  zákonem  tato  působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak,

b) ukládá sankce podle zákona,

c) poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,

d) zabezpečuje koordinaci výstavby  a provozu informačního systému kompatibilního s informačními systémy veřejné správy,

e) organizuje   kontroly   výkonu   přenesené   působnosti   obcí, vyhodnocuje    jejich   výsledky    a   předkládá   příslušnému ministerstvu, popřípadě vládě, návrhy na potřebná opatření,

f) zřizuje funkci koordinátora pro romské záležitosti,22c)

g) vykonává další působnosti svěřené mu zákonem.

 

     (2) Krajský úřad kontroluje v potřebném rozsahu a prostředky, které  zákon  dává  k  dispozici,  činnost  orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti.

------------------------------------------------------------------

22b) Zákon  č. 71/1967  Sb., o  správním řízení  (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

     Zákon  č. 337/1992  Sb., o  správě daní  a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

22c) § 6  odst. 7  zákona č.  273/2001 Sb.,  o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.".

 

     140.  V §  68 se  na  konci  odstavce 1  doplňuje tato  věta:

"Ředitele v případě nepřítomnosti zastupuje zástupce ředitele.".

 

     141. V § 68 odstavec 2 zní:

     "(2) Krajský úřad se člení na odbory a oddělení.".

 

     142. V § 69 odst. 2 se  za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky pod čarou č. 22d) zní:

"b) podává  ministerstvu  návrhy  na  pozastavení obecně závazných vyhlášek  obcí  a  nařízení   obcí  nebo  jejich  jednotlivých ustanovení22d) podle zvláštních zákonů,

------------------------------------------------------------------

22d) § 64  odst. 2  písm. e)  zákona č.  182/1993 Sb.,  o Ústavním soudu.

     Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.".

 

Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena c) až j).

 

     143.  V §  69 odst.  2 písm.  c) se  za slovo  "zaměstnancům" vkládá slovo "kraje".

 

     144.  V §  69 odst.  2 písm.  d) se  za slovo  "zaměstnancům" vkládají slova "kraje zařazeným do".

 

     145.  V §  69 odst.  2 písm.  e) se  za slovo "vydává" vkládá slovo "zejména".

 

     146. V § 69 odst. 2 písmena h) a i) znějí:

"h) určuje po projednání s hejtmanem své zástupce,

 i) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou nebo hejtmanem.".

 

     147. Za § 69 se vkládá  nový § 69a, který včetně poznámky pod čarou č. 22e) zní:

 

§ 69a

 

     (1) Krajský  úřad v přenesené  působnosti vykonává dozor  nad výkonem  samostatné a  přenesené působnosti  obcí podle zvláštního zákona.22e)

 

     (2) Zaměstnanci  kraje zařazení do krajského  úřadu, kteří se podílejí na výkonu dozoru podle odstavce 1, musí mít vysokoškolské vzdělání  v  oblasti  práva  nebo  v  oblasti,  která  se vztahuje k předmětu dozoru.

 

     (3)  Dozor   je  zaměřen  výhradně   na  následné  posuzování dodržování  zákonnosti a  je  prováděn  tak, aby  nebyla omezována samostatná působnost a rozhodovací pravomoc orgánů obce.

------------------------------------------------------------------

22e) Zákon č.  128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů.".

 

     148. Za § 70 se vkládá nový § 70a, který včetně nadpisu zní:

 

§ 70a

 

Razítko kraje

 

     Kraj  může  používat  vlastní   razítko.  Razítko  může  kraj používat  jen  v  případech,  kdy  zákonem  není stanoveno povinné užívání úředního razítka s malým státním znakem.".

 

     149. § 72 až 75 se zrušují.

 

     150. V  § 78 odst.  6 se na  konci písmene d)  doplňují slova "které kraj zřizuje,".

 

     151. Nadpis hlavy VI zní: "DOZOR".

 

     152. Na začátek hlavy VI se vkládá nový § 80a, který zní:

 

§ 80a

 

     (1)  Výkon samostatné  i přenesené  působnosti kraje  podléhá dozoru státu (dále jen  "dozor"). Dozor vykonávají věcně příslušná ministerstva a jiné věcně příslušné ústřední správní úřady.

 

     (2)  Dozor   je  zaměřen  výhradně   na  následné  posuzování dodržování  zákonnosti a  je  prováděn  tak, aby  nebyla omezována samostatná  působnost a  rozhodovací pravomoc  orgánů kraje  a aby nedocházelo k nezákonnému zásahu státu do jejich činnosti.".

 

     153. § 81 až 86 znějí:

 

§ 81

 

     (1)  Při dozoru  nad výkonem  samostatné působnosti  kraje se zjišťuje  soulad   obecně  závazných  vyhlášek   kraje  se  zákony a v případě  usnesení a rozhodnutí  orgánů kraje jejich  soulad se zákony a jinými právními předpisy.

 

     (2) Při  dozoru nad výkonem přenesené  působnosti se zjišťuje soulad  nařízení  kraje  se  zákony  a  jinými  právními  předpisy vydanými vládou a ústředními správními  úřady a v případě usnesení a rozhodnutí orgánů kraje jejich soulad se zákony, jinými právními předpisy,  usneseními  vlády  a  směrnicemi  ministerstev a jiných ústředních správních úřadů.

 

§ 82

 

     Při výkonu  dozoru jsou ministerstva a  jiné ústřední správní

úřady oprávněny

a) požadovat  od  příslušného  orgánu  kraje  poskytnutí informací potřebných pro výkon dozoru ve stanovených lhůtách,

b) požadovat na kraji změnu nebo zrušení nezákonného opatření jeho orgánů ve stanovené lhůtě,

c) požadovat  na  kraji  splnění  úkolu  stanoveného  mu  zákonem; nesplní-li kraj úkol stanovený mu zákonem a po upozornění věcně příslušným orgánem  nezjedná nápravu, zabezpečí  náhradní výkon příslušný  ústřední  správní  úřad  na  náklady kraje, jestliže nesplněný  úkol   může  provést  někdo   jiný;  v odůvodněných případech může od vymáhání nákladů upustit.

 

§ 83

 

     (1) Ministerstvo  pozastaví účinnost obecně  závazné vyhlášky kraje, je-li v rozporu se zákonem.

 

     (2)  Rozhodnutí ministerstva  o pozastavení  účinnosti obecně závazné  vyhlášky  kraje  nabývá   účinnosti  dnem  doručení  jeho písemného   vyhotovení   krajskému   úřadu.   Toto  rozhodnutí  se neprodleně oznámí ve Věstníku.

 

     (3)   Nezruší-li  zastupitelstvo   takovou  obecně   závaznou vyhlášku kraje nebo  neuvede-li ji do souladu se  zákonem ve lhůtě 3 měsíců  od  účinnosti  rozhodnutí  o  pozastavení,  podá ministr vnitra Ústavnímu  soudu návrh na  její zrušení. Obdobně  postupuje ministr vnitra v případě nečinnosti ředitele krajského úřadu podle § 69 odst. 2 písm. b).

 

     (4) Jestliže  Ústavní soud návrh  ministra vnitra na  zrušení obecně závazné  vyhlášky kraje odmítne  nebo zamítne, nebo  řízení zastaví,  rozhodnutí ministerstva  o pozastavení  účinnosti obecně závazné  vyhlášky  kraje  pozbývá  účinnosti  dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.

 

§ 84

 

     (1)  Ministerstvo  pozastaví  výkon  usnesení nebo rozhodnutí orgánu kraje  v samostatné působnosti, je-li  v rozporu se zákonem nebo  jiným  právním  předpisem.  Rozhodnutí  o pozastavení výkonu usnesení  nebo  rozhodnutí  orgánu  kraje  v samostatné působnosti nabývá  účinnosti dnem  doručení jeho  písemného vyhotovení kraji. Včas  podaný  opravný  prostředek  proti  tomuto  rozhodnutí  nemá

odkladný účinek.

 

     (2) Nezjedná-li příslušný orgán kraje  nápravu do 3 měsíců od pozastavení   výkonu   usnesení   nebo   rozhodnutí  orgánu  kraje v samostatné působnosti, podá ministerstvo  žalobu k soudu na jeho zrušení. Zjedná-li příslušný orgán  kraje nápravu před rozhodnutím soudu, ministerstvo  své rozhodnutí o  pozastavení výkonu usnesení nebo rozhodnutí  orgánu kraje v samostatné  působnosti zruší do 15 dnů od  doručení usnesení nebo rozhodnutí  orgánu kraje o zjednání

nápravy ministerstvu.

 

     (3) Zamítne-li  soud žalobu, nebo  řízení zastaví, rozhodnutí ministerstva o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření  pozbývá  platnosti  dnem,  kdy  rozhodnutí  soudu nabude právní moci.

 

§ 85

 

     (1)  Věcně příslušné  ministerstvo nebo  jiný věcně příslušný ústřední  správní úřad  pozastaví účinnost  nařízení kraje,  je-li v rozporu se zákonem.

 

     (2)  Rozhodnutí  věcně  příslušného  ministerstva nebo jiného věcně  příslušného   ústředního  správního  úřadu   o  pozastavení účinnosti  nařízení  kraje  nabývá  účinnosti  dnem  doručení jeho písemného   vyhotovení   krajskému   úřadu.   Toto  rozhodnutí  se neprodleně oznámí ve Věstníku.

 

     (3)  Nezruší-li příslušný  orgán kraje  takové nařízení kraje nebo neuvede-li  jej do souladu  se zákonem ve  lhůtě 3 měsíců  od účinnosti  rozhodnutí o  jeho pozastavení,  podá příslušný ministr nebo vedoucí  ústředního správního úřadu Ústavnímu  soudu návrh na jeho zrušení podle zvláštního zákona.

 

     (4)  Jestliže Ústavní  soud návrh  příslušného ministra  nebo vedoucího  ústředního správního  úřadu na  zrušení nařízení  kraje odmítne nebo zamítne, nebo  řízení zastaví, rozhodnutí příslušného ministerstva  nebo   ústředního  správního  úřadu   o  pozastavení účinnosti  nařízení kraje  pozbývá účinnosti  dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.

 

§ 86

 

     (1)  Věcně příslušné  ministerstvo nebo  jiný věcně příslušný ústřední  správní úřad  pozastaví výkon  usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu  kraje v přenesené působnosti,  je-li v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem vydaným vládou nebo ústředním správním úřadem  nebo s usneseními  vlády, směrnicemi ministerstev a jiných ústředních správních úřadů.

 

     (2)  Nezruší-li   příslušný  orgán  kraje   takové  usnesení, rozhodnutí nebo opatření nebo neuvede-li  je do souladu se zákonem nebo  jiným  právním  předpisem   vydaným  vládou  nebo  ústředním správním úřadem nebo s usnesením vlády, směrnicí ministerstva nebo jiného  ústředního správního  úřadu ve  lhůtě stanovené příslušným ministerstvem  nebo  jiným  věcně  příslušným  ústředním  správním úřadem, která nesmí být kratší  než 30 dnů, toto ministerstvo nebo tento ústřední správní úřad je svým rozhodnutím zruší.

 

     (3)  Rozhodnutí  věcně  příslušného  ministerstva nebo jiného věcně příslušného ústředního správního  úřadu o pozastavení výkonu takového  usnesení, rozhodnutí  nebo opatření,  jakož i rozhodnutí o jeho  zrušení  nabývá  účinnosti  dnem  doručení  jeho písemného vyhotovení krajskému úřadu.".

 

     154.  V §  87 odst.  2 se  slova "nabytí účinnosti" nahrazují slovem "vyhlášení".

 

     155. V § 87 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

     "(4)  Dozor  nad  výkonem  samostatné  a přenesené působnosti krajů se nevztahuje na rozhodnutí  kraje vydaná ve správním řízení a na rozhodnutí vydaná v řízení o správě daní a poplatků.

 

     (5)  Ustanovení  §  84  se  nepoužije  na  porušení  právních předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.".

 

     156. V § 90 se odstavec 4 zrušuje.

 

     157. V §  91 odst. 1 písm. a) se  číslovka "20 000" nahrazuje číslovkou "100 000".

 

     158. V § 91 odst. 1  písm. b) se číslovka "100 000" nahrazuje číslovkou "500 000".

 

     159. Za § 91 se vkládá nový § 91a, který zní:

 

§ 91a

 

     Při  vydávání rozhodnutí  podle §  90 odst.  2 se nepostupuje podle správního řádu.".

 

     160. V nadpisu hlavy VII se slova "KE KRAJŮM" nahrazují slovy "K ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM".

 

     161. V  § 92 se  v odstavci 1  slova "kraje" nahrazují  slovy "územní samosprávy".

 

     162. V § 92 odstavec 2 zní:

     "(2)  Příslušná  ministerstva,  do  jejichž působnosti náleží úseky  státní  správy  vykonávané  orgány  územní samosprávy, řídí v rámci  zákonů výkon  státní správy  vydáváním právních  předpisů a směrnic;  podmínkou  platnosti  směrnice  je  její publikace, ve výjimečném případě oznámení o vydání  ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.".

 

     163. Za § 92 se vkládá nový § 92a, který včetně nadpisu zní:

 

§ 92a

 

Vztah ministerstev ke krajům

 

     Příslušná  ministerstva, do  jejichž působnosti  náleží úseky státní správy vykonávané orgány kraje,

a) přezkoumávají rozhodnutí orgánů kraje vydaná na úseku přenesené působnosti  ve správním  řízení;4) na  přezkoumávání rozhodnutí orgánů kraje vydaných ve správním řízení se vztahují ustanovení správního řádu,

b) kontrolují výkon přenesené působnosti  orgány kraje na svěřeném úseku.".

 

     164. V § 93 písmeno a) zní:

"a) koordinuje vydávání  směrnic ministerstev a  jiných ústředních správních  úřadů, jež  se dotýkají  přenesené působnosti kraje nebo přenesené  působnosti obce; k  tomu vydává Věstník  vlády pro orgány  krajů a orgány  obcí; podmínkou platnosti  směrnic ústředních  správních úřadů  je jejich  vyhlášení ve  Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,".

 

     165.  V §  93 písm.  b) se  slova "okresním úřadům" nahrazují slovem "obcím".

 

     166. V § 93 se na  konci písmene c) doplňují slova "krajských úřadů".

 

     167. Za § 93 se vkládá  nová hlava VIII, která včetně nadpisu zní:

 

HLAVA VIII

KONTROLA VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI OBCÍ

 

§ 93a

 

     Kraj  v  přenesené   působnosti  kontroluje  výkon  přenesené působnosti obcemi; tuto kontrolu vykonává krajský úřad.

 

Zásady provádění kontroly

 

§ 93b

 

     (1)   Zaměstnanec  příslušného   kraje  pověřený   provedením kontroly činnosti obecního úřadu  nebo zvláštního orgánu (dále jen "kontrolující") je povinen se prokázat písemným pověřením ředitele krajského úřadu.

 

     (2) Kontrolující je při provádění kontroly oprávněn

a) požadovat od  příslušného orgánu obce,  aby ve stanovené  lhůtě předložil   podklady   a   poskytl   úplné  informace  nezbytné k provedení kontroly,

b) zajistit v  odůvodněných případech předložené  podklady; jejich převzetí je povinen písemně potvrdit.

 

§ 93c

 

     Při  výkonu  dozoru  je  obec  povinna  předložit na vyžádání dokumenty o  kontrolách všeho druhu,  a to i  těch, které provedly jiné kontrolní orgány  a které mají vztah k  předmětu kontroly. Na vyžádání  je obecní  úřad této  obce povinen  předat kopie  celých databází k  vyhodnocení v nich  obsažených informací souvisejících s předmětem kontroly.

 

Oprávnění a postup krajů při provádění kontroly

nad výkonem přenesené působnosti obcí

 

§ 93d

 

     (1)  Oprávnění  kraje  při  provádění  kontroly  nad  výkonem přenesené působnosti obcí (dále  jen "kontrola") vymezuje zvláštní zákon.

 

     (2)  Kontrolující   provádí  kontrolu  v   rozsahu  písemného pověření vydaného ředitelem.

 

§ 93e 

Povinnosti kontrolovaného

 

     Příslušný orgán  obce je povinen  v souvislosti s prováděním kontroly  předložit  kontrolujícímu  na  jeho  žádost ve stanovené lhůtě požadované podklady a poskytnout mu úplné informace nezbytné k provedení kontroly.

 

§ 93f 

Povinnosti kontrolujícího

 

     (1) Kontrolující je povinen

a) prokazovat   se  při   kontrole  písemným   pověřením  ředitele krajského úřadu podle § 93b odst. 1,

b) oznámit starostovi obce zahájení a ukončení kontroly,

c) zjistit  skutečný stav  kontrolovaných činností  a porovnat  je s příslušnými právními předpisy,

d) zabezpečit  řádnou  ochranu  zajištěných  podkladů  a vrátit je neprodleně, pominou-li důvody jejich zajištění,

e) o výsledcích  kontroly  pořídit  písemný  protokol  o  kontrole a uvést v něm náležitosti stanovené tímto zákonem,

f) seznámit s obsahem protokolu o  kontrole starostu obce nebo jím pověřeného  zástupce  a  rovněž  osoby  odpovědné  za  zjištěné nedostatky, pokud jsou v protokolu o kontrole uvedeny,

g) předat stejnopis protokolu o  kontrole starostovi obce nebo jím pověřenému zástupci k podpisu,

h) předat  stejnopis  části  protokolu  o  kontrole,  ve  které je vymezena osobní odpovědnost  za zjištěné nedostatky, odpovědným osobám a jejich nadřízenému,

i) poučit  starostu   obce  nebo  jím   pověřeného  zástupce  nebo odpovědnou  osobu  o  možnosti  podat  proti obsahu kontrolního zjištění obsaženého v protokolu námitky.

 

     (2) Pokud starosta nebo  jím pověřený zástupce nebo odpovědná osoba  odmítne  podepsat  protokol  o  kontrole, kontrolující tuto skutečnost vyznačí v tomto protokolu.

 

§ 93g 

Náležitosti protokolu o kontrole

 

     V protokolu o kontrole se uvede

a) označení příslušného kontrolujícího kraje,

b) označení kontrolovaného orgánu obce,

c) jméno a příjmení kontrolujícího, popřípadě kontrolujících,

d) místo a čas provedení kontroly,

e) předmět kontroly,

f) všechna   kontrolní   zjištění,   včetně   uvedení   zjištěných nedostatků a osob za ně odpovědných,

g) označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá,

h) návrh  opatření  k  nápravě  zjištěných  nedostatků  s termínem k jejich odstranění,

i) podpis  kontrolujícího, který  kontrolu provedl;  v případě, že kontrolu   provedlo   více    kontrolujících,   podpisy   všech kontrolujících, kteří se kontroly zúčastnili,

j) datum  převzetí protokolu  o kontrole  starostou obce  nebo jím pověřeným zástupcem a odpovědnou osobou,

k) datum vyhotovení protokolu.

 

§ 93h 

Námitky

 

     (1) Proti  obsahu kontrolního zjištění  uvedeného v protokolu o kontrole  mohou   starosta  obce  nebo   jím  pověřený  zástupce a odpovědné osoby podat písemné a zdůvodněné námitky do 15 dnů ode dne převzetí protokolu o kontrole řediteli krajského úřadu.

 

     (2) Ředitel krajského úřadu o námitkách rozhodne do 30 dnů od jejich doručení kraji.

 

     (3)  Při rozhodování  podle odstavce  2 se  nepostupuje podle správního řádu.

 

§ 93i 

Pokuty

 

     (1) Jestliže při kontrole krajem obec

a) nesplní povinnost podle § 93c, uloží jí kraj rozhodnutím pokutu do 20 000 Kč,

b) neodstraní  ve  stanovené  a  poté  ani  v nově stanovené lhůtě zjištěné  nedostatky,  uloží  jí  kraj  rozhodnutím  pokutu  do 100 000 Kč.

 

     (2) Řízení o správním deliktu lze  zahájit do 1 roku ode dne, kdy se kraj  dozvěděl o jednání uvedeném v  odstavci 1, nejpozději však do 2 let ode dne,  kdy k tomuto jednání došlo. Správní delikt nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání 3 roky.

 

     (3) Pokuty  uložené podle odstavce 1  jsou příjmem kraje; při jejich vybírání a vymáhání se postupuje podle zvláštního zákona.".

 

Dosavadní hlava VIII se označuje jako hlava IX.

 

     168.   Nad  označení   §  94   se  vkládá   nadpis  "Společná ustanovení".

 

     169.  Nad   označení  §  96   se  vkládá  nadpis   "Přechodná ustanovení".

 

     170.  Nad   označení  §  98   se  vkládá  nadpis   "Závěrečná ustanovení".

 

     171.  Pod   označení  §  98  se   vkládá  nadpis  "Zmocňovací ustanovení".

 

     172. V § 98 se odstavec  2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

 

Čl.II

 

     Předseda  vlády se  zmocňuje, aby  ve Sbírce  zákonů vyhlásil úplné znění  zákona č. 129/2000 Sb.,  o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 

Čl.III

 

     Tento zákon  nabývá účinnosti dnem 1.  ledna 2003, s výjimkou ustanovení bodů 26 a 79, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

 

                           Klaus v. r.

                           Havel v. r.

                           Zeman v. r. 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 2.9.2003 / 15.1.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies