Orientační nabídka


 

Zákon o sociálních službách

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23.10.2007
 

 
 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Dotaz (v původním znění) ze dne 22.10.2007:

Dobrý den,

velmi se omlouvám, že směřuji své dotazy k Vám jako k vedoucímu odboru, ale na webových stránkách jsem nenašla nikoho kompetentního, kdo by mi zodpověděl následující dotazy. Jistě budete vědět komu email přeposlat. Velice děkuji.

 

Zajímalo by mě následující:

 

1.Bylo pro platnost zákona o sociálních službách stanoveno nějaké přechodné období? To znamená nemusejí v současné sobě splňovat všichni poskytovatelé sociálních služeb tento zákon?

2.Pokud byla někomu udělena registrace sociální služby. Musí splňovat kvalifikační požadavky. Splňuje je tento člověk, když v organizaci nezaměstnává žádného sociálního pracovníka, který splňuje požadavky zákona o sociálních službách.Znám totiž jednu paní ředitelku jedné neziskové organizace, která řekla, že ona žádného sociálního pracovníka nepotřebuje. Přijala jednu mladou sociální pracovnici, kterou propustila těsně před ukončením zkušební doby. Na tuto slečnu si nechala zaregistrovat sociální službu, kterou poskytuje, neboť paní ředitelka kvalifikační požadavky jako zdravotní sestra nesplňuje. To, že tuto slečnu už v organizaci nemá neoznámila do 15 dnů jak uvádí zákon. Ze zákona jsem pochopila, že veškeré změny týkající se registrace musí nahlásit. Dále jí uvádí jako odborného garanta služby. Může se tato slečna proti tomuto jejímu jednání nějak bránit? Jak lze tuto paní ředitelku postihnout? Je možné nahlásit tuto skutečnost na krajský úřad?

3.Jaké kvalifikační předpoklady musí splňovat inspektor kvality sociálních služeb, který pracuje pod krajským úřadem? Musí mít vystudované magisterské studium sociální práce? Musí mít nutně nějakou praxi? Pokud ano, jak dlouhou?

4.Co je nutné udělat pro registraci sociální služby? Kde se registruje? Kde mohu jako občan najít jak je služba personálně zajištěna a to jmenovitě. Jelikož v registru poskytovatelů MPSV to jmenovitě uvedeno není?

 

Velmi děkuji.

 

Odpověď ze dne 23.10.2007:

 

Vážená paní,

 

k níže uvedeným dotazům uvádím:

 

k bodu č. 1 - zákon č. 108/2006, o sociálních službách, v platném znění,(dále jen zákon) je účinný od 1.1.2007. V tomto zákoně jsou v § 120 uvedena přechodná ustanovení. Přechodná ustanovení pro poskytovatele sociálních služeb se týká ustanovení uvedená v § 120 zákona odst. 5 až 12, a to včetně daného období pro které je přechodné ustanovení účinná. Po ukončení účinnosti daného přechodného ustanovení musí poskytovatel splňovat daná ustanovení zákona v plném rozsahu.

 

k bodu č. 2 - Podmínkou registrace dle ustanovení zákona § 79 zákona je:

a) podání písemné žádosti o registraci, která obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 5,

b) bezúhonnost a odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby,

c) zajištění hygienických podmínek, jsou-li sociální služby poskytovány v zařízení sociálních služeb,

d) vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby,

e) zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb,

f) skutečnost, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení anebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

 

Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a připojené doklady:

a) je-li žadatelem právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo nebo umístění její organizační složky, identifikační číslo a statutární orgán,

b) je-li žadatelem fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého nebo hlášeného pobytu a datum a místo narození,

c) je-li žadatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, jehož jménem bude poskytovat sociální služby organizační složka územního samosprávného celku, její název, sídlo, identifikační číslo jejího zřizovatele, jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační složky,

d) údaje o poskytovaných sociálních službách, kterými jsou 1. název a místo zařízení nebo místo poskytování sociálních služeb, 2. druhy poskytovaných sociálních služeb, 3. okruh osob, pro které je sociální služba určena, 4. popis realizace poskytování sociálních služeb, 5. popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb, 6. časový rozsah poskytování sociálních služeb, 7. kapacita poskytovaných sociálních služeb, 8. finanční rozvaha k zajištění provozu, 9. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. c) až f),

e) doklad o bezúhonnosti fyzických osob uvedených v odstavci 1 písm. b),

f) doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost fyzických osob uvedených v odstavci 1 písm. b),

g) rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané orgánem ochrany veřejného zdraví,

h) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat,

i) je-li žadatelem právnická osoba, úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů,

j) doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

k) čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v odstavci 1 písm. f).

 

Odborná způsobilost se posuzuje podle § 110 odst. 4 a 5, § 116 odst. 5 a § 117 (upozorňuji, že na toto ustanovení se vztahuje přechodná ustanovení uvedená v § 120 odst. 11 zákona).

 

Na Váš dotaz, zda je pracovnice, se kterou poskytovatel rozvázal pracovní poměr "může bránit", když tzv. je uvedena v podkladech pro vydání registrace uvedena jako osoba personálního zajištění sociální služby a poskytovatel a poskytovatel tuto skutečnost dle ustanovení § 82 neoznámil tuto skutečnost registrujícímu organu. Ta osoba ať podá písemný podnět registrujícímu orgánu.K otázce zda poskytovatel splňuje personální zajištění poskytované služby se nelze validně vyjádřit, protože nemáme konkrétního poskytovatele.

 

k bodu č. 3 - zákon nestanoví kvalifikační předpoklady členů inspekčního týmu (zaměstnanců krajského úřadu), kteří provádějí v souladu s ustanovením § 97 zákona inspekce u poskytovatelů sociálních služeb.

 

k bodu č. 4 - podmínky registrace naleznete v ustanovení § 79 zákona (viz bod.2) a další potřebné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje včetně kontaktních osob. Tyto informace již byly zveřejněny od počátku ledna 2007 a jsou pravidelně aktualizovány.

http://zdravotnictvi.kr-ustecky.cz/soubory/450018/r%20%2D%20souhrnn%E9%20informace%20%2D%2006%5F07.pdf

 

 

Připravila: Ing. Jitka Pémová, vedoucí oddělení sociálně-zdravotní péče

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 487

pemova.j@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 24.10.2007 / 24.10.2007
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies