Orientační nabídka


 

Zkoušky odborné způsobilosti dopravců

Doprava je věčná :-)
Zkoušky odborné způsobilosti dopravců, vyhlášení termínů zkoušek, tiskopis přihlášky, doplňující informace
Termíny zkoušek odborné způsobilosti dopravců pro rok 2023 budou zveřejněny v prosinci 2022.
 

Odkazy

  • 20221005 Termíny ZOZ dopravců rok 2023.docx [DOCX, 12 kB] (5.10.2022)
    Termíny ZOZ dopravců v roce 2023 jsou následující: 26. 1., 23. 2., 23. 3., 27. 4., 25. 5., 22. 6., 17. 8., 21. 9., 26. 10., 23. 11., 14. 12. Vyhlášené termíny jsou pevné, mimořádné termíny nebudou vyhlašovány.
  • 20231123 Termíny ZOZ 2024.pdf [PDF, 66 kB] (23.11.2023)
    Termín ZOZ dopravců v roce 2022 jsou následující: 25. 1., 22. 2., 21. 3., 25. 4., 23. 5., 27. 6., 15. 8., 26. 9., 24. 10., 21. 11. a 12. 12. Vyhlášené termíny jsou pevné, mimořádné termíny nebudou vyhlašovány.
  • Přihláška ZOZ dopravci 2021 [DOC, 36 kB] (8.12.2020)
    Přihlášku ke zkouškám odborné zůsobilosti je možné poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, faxem a následně poštou.

 
 

Informace ke zkouškám odborné způsobilosti dopravců

 

Otázku odborné způsobilosti dopravců upravuje ustanovení § 8a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozděšjích předpisů:

 

§ 8a

Odborná způsobilost

 (1) Podmínka odborné způsobilosti je splněna, pokud je odborně způsobilý odpovědný zástupce podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly.
 (2) Odborná způsobilost se prokazuje živnostenskému úřadu osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy, které vydá
        a) dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů a za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie16), nebo
        b) orgán jiného členského státu než České republiky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie17).
 (3) Odborná způsobilost se prokazuje zvlášť pro nákladní dopravu provozovanou vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a zvlášť pro osobní dopravu provozovanou vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.
 (4) Zkoušku podle odstavce 2 písm. a) provádí dopravní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele, nebo nemá-li žadatel trvalý pobyt na území České republiky, podle místa obvyklého bydliště žadatele podle přímo použitelného předpisu Evropské unie16). Zkouška je neveřejná.
 (5) Zkouška je písemná, v českém jazyce a skládá se z testu a případové studie. Na průběh zkoušky dohlíží a její výsledek vyhodnocuje nejméně tříčlenná zkušební komise jmenovaná dopravním úřadem. Pokud žadatel u zkoušky neuspěl, může zkoušku opakovat.
 (6) O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zkušební komise do 7 dnů ode dne konání zkoušky protokol. Pokud žadatel u zkoušky uspěl, vydá mu dopravní úřad osvědčení podle odstavce 2. Pokud žadatel u zkoušky neuspěl, dopravní úřad mu tuto skutečnost neprodleně po vyhotovení protokolu písemně sdělí a poučí ho o podmínkách opakování zkoušky.
 (7) Otázky a vzorová zadání případových studií pro zkoušku podle odstavce 2 písm. a) stanoví Ministerstvo dopravy a zveřejní je ve Věstníku dopravy. Postup při skládání zkoušky odborné způsobilosti, způsob jejího hodnocení a podmínky opakování zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.

 

Vlastní zkoušky odborné způsobilosti dopravců upravuje prováděcí právní předpis k zákonu č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozděšjích předpisů, jímž je vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v ustanoveních §§ 8 - 10:

 

Odborná způsobilost

(K § 6 odst. 8 zákona)

 

§ 8

Postup skládání zkoušky

 (1) Termíny konání zkoušek stanoví dopravní úřad.
 (2) Zkušební komise rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj většina členů zkušební komise.
 (3) Před zahájením zkoušky člen zkušební komise ověří totožnost zkoušeného podle jeho dokladu totožnosti. Neprokáže-li zkoušený svoji totožnost, nemůže zkoušku vykonat.
 (4) V průběhu zkoušky nelze používat takové věci, jejichž používání během zkoušky by bylo v rozporu s jejím účelem. Zkoušeného, který takové věci použil nebo narušoval průběh zkoušky, zkušební komise ze zkoušky vyloučí a učiní o tom záznam do protokolu o průběhu zkoušky.
 (5) Součástí protokolu o průběhu zkoušky jsou
 a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, případně obvyklého bydliště každého zkoušeného,
 b) čas zahájení a ukončení zkoušky u každého zkoušeného,
 c) odevzdané písemné testy a případové studie včetně jejich bodového ohodnocení,
 d) výsledek zkoušky u každého zkoušeného a
 e) jména, příjmení a podpisy všech členů zkušební komise.
 

§ 9
Hodnocení zkoušky

 (1) Zkouška se skládá ze 2 částí, kterými jsou test a případová studie.
 (2) Test je tvořen celkem 60 otázkami tak, aby obsahoval otázky z každého oboru uvedeného v příloze I bodě I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES. Z každého z oborů uvedených pod body A, C, F a G přílohy I bodu I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 musí test obsahovat 10 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek bude hodnocena 2 body. Ze zbývajících oborů musí test obsahovat celkem 20 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek bude hodnocena 1 bodem. Celkem lze u testu dosáhnout nejvýše 100 bodů, k úspěšnému složení testu je nutné dosáhnout nejméně 50 % z celkového možného počtu bodů.
 (3) U případové studie hodnotí zkušební komise správnost a úplnost jejího zpracování přidělením bodů v rozmezí 0 až 100 bodů. K úspěšnému složení této části zkoušky je nutné dosáhnout nejméně 50 % z celkového možného počtu bodů.
 (4) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. U zkoušky prospěl zkoušený, který úspěšně složil test a případovou studii a dosáhl nejméně 60 % z celkového možného počtu bodů za test a případovou studii. Zkoušený vyloučený ze zkoušky podle § 8 odst. 4 se hodnotí stupněm „neprospěl“.
 

§ 10
Opakování zkoušky

 (1) V případě, že zkoušený u zkoušky neprospěl, může celou zkoušku opakovat v kterémkoliv termínu.
 (2) V případě, že zkoušený u zkoušky neprospěl, avšak u části zkoušky dosáhl alespoň 50 % z celkového možného počtu bodů, opakuje pouze zbývající část zkoušky, avšak nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy takto neúspěšně skládal zkoušku. Po uplynutí této doby lze opakovat pouze celou zkoušku.
 (3) Zkoušený, který dosáhl u obou částí zkoušky alespoň 50 % z celkového možného počtu bodů, avšak nedosáhl 60 % z celkového možného počtu bodů za obě části zkoušky, opakuje zkoušku tak, že sám zvolí, kterou část zkoušky bude opakovat. Takto lze opakovat zkoušku nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy zkoušený takto neúspěšně skládal zkoušku. Po uplynutí této doby lze opakovat pouze celou zkoušku.

 

 

 

Odkazy

 
Kontaktní osoby – Petra Hykyšová, e-mail hykysova.p@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 531, Bc. Lucie Šotková, e-mail sotkova.l@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 530, Naděžda Zemanová, e-mail zemanova.n@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 522
Zodpovídá: JUDr. Stanislav Körner
Vytvořeno / změněno: 13.2.2009 / 23.11.2023 | Zveřejnit od-do: 13.2.2009-31.12.2025 | Schváleno: 25.1.2011 | Účinnost od-do: 6.1.2012-31.12.2025
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém