Orientační nabídka


 

Zkoušky učitelů výuky a výcviku k řízení motorových vozidel

Informace ke zkouškám učitelů výuky a výcviku k řízení motorových vozidel podle platné a účinné právní úpravy
Základní okruhy otázek ke zkouškám učitelů výuky a výcviku k řízení motorových vozidel
 

Odkazy


 
 

Problematiku zkoušek učitelů výuky a výcviku k řízení motorových vozidel upravují zákon č. 247/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 167/2002 Sb., jejichž vybraná ustanovení zde uvádíme:

 

Zákon č. 247/2000 Sb.

 

§ 21

 

 (1) Vyučovat jednotlivé předměty, s výjimkou předmětu zdravotnické přípravy, mohou osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení. O vydání profesního osvědčení rozhoduje krajský úřad. V profesním osvědčení uvede krajský úřad předměty, které je učitel oprávněn vyučovat. Krajský úřad vede evidenci o vydaných profesních osvědčeních v rozsahu údajů v něm uváděných. Vzor profesního osvědčení stanoví prováděcí předpis.
 
 (2) Držitelem profesního osvědčení může být osoba, která
a) má ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, nebo jde-li o učitele výcviku v řízení vozidla nebo výuky praktické údržby vozidla, ukončené střední vzdělání strojního nebo dopravního oboru,
b) dosáhla věku 24 let,
c) se s kladným výsledkem podrobila dopravně psychologickému vyšetření; dopravně psychologické vyšetření provádějí fyzické osoby, které poskytují služby v oboru psychologického poradenství podle zvláštního právního předpisu2b) nebo právnické osoby, u kterých je dopravně psychologické poradenství předmětem činnosti, (dále jen "dopravní psycholog"),
d) absolvovala základní školení a zkouškou prokázala znalosti předpisů o provozu na pozemních komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a znalosti ovládání a údržby vozidla, řízení vozidla a zásad bezpečné jízdy vozidla, včetně vozidla konstrukčně přizpůsobeného tělesně postižené osobě; jde-li o výuku předpisů o provozu na pozemních komunikacích a teorii řízení a zásad bezpečné jízdy, musí mít osoba řidičské oprávnění k řízení vozidel té skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, k jejímuž získání provádí výuku,
e) která nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a které v posledních třech letech nebyl takový trest uložen.
 
 (3) Provádět výcvik může osoba, která
a) splňuje podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a) až e), a
b) je držitelem řidičského oprávnění skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění, k jehož získání provádí výcvik nejméně tři roky.
 
§ 23
 
 (1) Zkoušky učitelů výuky a výcviku provádí krajský úřad. Základní školení může provádět autoškola v rozsahu registrace k provozování výuky a výcviku žadatelů o řidičské oprávnění. Základní školení se provádí na náklady žadatele.
 
 (2) Před započetím samostatné učitelské činnosti musí budoucí učitel výuky a výcviku absolvovat zácvik pod vedením osoby, která je nejméně pět let učitelem se stejným nebo širším rozsahem profesního osvědčení. Rozsah zácviku musí být nejméně v rozsahu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem.2c)
 
 (3) Učební osnovu základního školení, způsob provádění a organizování zkoušky pro učitele výuky a výcviku stanoví prováděcí předpis.
 
§ 24
 
 (1) Krajský úřad rozhodne o odnětí profesního osvědčení, jestliže jeho držitel
a) porušil opakovaně nebo hrubým způsobem učební osnovy, nebo
b) pozbyl podmínky, za kterých bylo profesní osvědčení vydáno.
 
 (2) Žádost o vrácení profesního osvědčení může žadatel podat nejdříve po uplynutí jednoho roku od právní moci rozhodnutí o jeho odnětí. Před vydáním rozhodnutí o vrácení profesního osvědčení žadatel musí zkouškou prokázat znalosti podle § 21 odst. 2 písm. d). Pokud žadatel požádá o vrácení profesního osvědčení po uplynutí dvou let od jeho odnětí, musí absolvovat základní školení podle § 21 odst. 2 písm. d).
 
 (3) Jestliže držiteli profesního osvědčení odejme obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávnění k řízení vozidel v důsledku ztráty zdravotní způsobilosti, může držitel profesního osvědčení požádat krajský úřad o ponechání profesního osvědčení mimo výcviku v řízení vozidla.

 

Vyhláška č. 167/2002 Sb.

 

§ 7

Zkouška učitele výuky a výcviku

 (1) Zkoušce učitele výuky a výcviku se žadatel o získání profesního osvědčení podrobí nejdéle do šesti měsíců ode dne ukončení základního školení. Ke zkoušce, popřípadě opakované zkoušce přihlašuje žadatele o získání profesního osvědčení provozovatel autoškoly, který prováděl základní školení žadatele, u krajského úřadu příslušného podle sídla provozovny provozovatele autoškoly.
 
 (2) Krajský úřad sdělí neprodleně písemně žadateli o získání profesního osvědčení prostřednictvím provozovatele autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky, popřípadě opakované zkoušky. Krajský úřad zařadí žadatele o získání profesního osvědčení ke zkoušce, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti o přihlášení ke zkoušce. Pro provedení zkoušky, popřípadě opakované zkoušky jmenuje krajský úřad pětičlennou komisi, jejímž předsedou je vždy zaměstnanec příslušného odborného útvaru krajského úřadu. Členem komise je vždy zástupce autoškoly nebo organizační složky státu, která prováděla základní školení žadatele o získání profesního osvědčení.
 
 (3) Při zkoušce podle odstavce 1 žadatel o získání profesního osvědčení prokazuje znalosti a dovednosti
a) z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy,
b) výkladem tématu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích,
c) z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních komunikacích a provádění jejich výuky,
d) z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich výuky,
e) z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky,
f) z praktické údržby vozidla a provádění její výuky,
g) z provádění výcviku v řízení vozidla,
h) z praktického ovládání vozidla příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
 
 (4) Zkouška znalostí podle odstavce 3 písm. a) se provádí písemně zkušebním testem shodným se zkušebním testem pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Zkouška je hodnocena stupněm "prospěl", dosáhl-li žadatel o získání profesního osvědčení plný počet bodů.
 
 (5) Zkouška znalostí a dovedností podle odstavce 3 písm. b) až e) se provádí ústně na základě vždy jedné otázky z každého z těchto okruhů a zkouška podle odstavce 3 písm. f) se provádí ověřením praktických znalostí na vozidle.
 
 (6) Zkouška znalostí a dovedností podle odstavce 3 písm. g) a h) se provádí při praktické jízdě s vozidlem. Vozidlo si zajistí na své náklady žadatel o získání profesního osvědčení.
 
 (7) Výsledek každé části zkoušky podle odstavce 3 se hodnotí stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Jestliže žadatel o získání profesního osvědčení byl v některé části zkoušky hodnocen stupněm "neprospěl", může tuto část zkoušky opakovat pouze jednou. Opakovaná část zkoušky může být provedena nejdříve za pět pracovních dní, nejdéle však do šesti měsíců ode dne konání části zkoušky, při které byl žadatel o získání profesního osvědčení hodnocen stupněm "neprospěl".

 

 

Odkazy

  • 20210319 ZOZ učitelů výuky a výcviku - přihláška ke zkoušce [DOC, 48 kB] (19.3.2021)
    Tiskopis přihlášky ke zkoušce učitelů výuky a výcviku k řízení motorových vozidel (přihlášku lze poslat poštou, prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou, v obou posledních případech se zaručeným elektronickým podpisem)
 
Kontaktní osoba: Josef Herčík, tel. 475 657 529, e-mail hercik.j@kr-ustecky.cz
Zodpovídá: JUDr. Stanislav Körner
Vytvořeno / změněno: 3.2.2012 / 19.3.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém