Orientační nabídka


 

Změny v podmínkách pro provozování silniční nákladní dopravy od 21. (22.) 5. 2022 - DŮLEŽITÉ

 

 
 

Upozornění dopravního úřadu na změny týkající se provozování silniční nákladní dopravy malými i velkými vozidly s účinností od 22. 5. 2022, respektive 21. 5. 2022

 

Vzhledem k množícím se dotazům ze strany dopravců a blížícímu se termínu, kdy se zásadním způsobem mění podmínky pro provozování silniční nákladní dopravy především malými vozidly, tj. vozidly nad 2,5 t a do 3,5 t, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, zveřejňuje informační dopisy Ministerstva dopravy, jež se týkají právě těchto změn.

Z uvedených dopisů se považuje za důležité zdůraznit následující skutečnosti:

 

a) podnikatelé v silniční dopravě, kteří již provozují silniční dopravu velkými i malými vozidly

           Podnikatelé, kteří již provozují silniční dopravu malými i velkými vozidly od 21. 2. 2022 nadále splňují zvláštní podmínky pro provozování silniční dopravy velkými vozidly, ale nově, a to i bez novely zákona o silniční dopravě, i malými vozidly v mezinárodní dopravě.

           Těmto podnikatelům je možno na žádost vydat opisy eurolicence na malá vozidla v mezinárodní dopravě, pokud je ohlásí dopravnímu úřadu a pokud na ně prokáží finanční způsobilost.

           Na opisy eurolicence vydané pro malá vozidla v mezinárodní dopravě se zapíše zvláštní poznámka „≤ 3,5 t“, přičemž platnost těchto opisů se stanoví shodně s eurolicencí; vydat je lze již od 21. 2. 2022.

           Zvláštní poznámka „≤ 3,5 t“ se na opis eurolicence zapíše v RPSD v poli „Poznámka pro tisk opisu eurolicence“.

 

b) podnikatelé v silniční dopravě, kteří provozují silniční dopravu pouze malými vozidly, a kteří budou provozovat silniční dopravu malými vozidly v mezinárodní dopravě

           Na podnikatele, kteří doposud provozují silniční mezinárodní nákladní dopravu výhradně vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, se nařízení (ES) č. 1071/2009 bude vztahovat až od 22. 5. 2022, nařízení (ES) č. 1072/2009 od 21. 5. 2022.

           Na provozování silniční dopravy malými vozidly v mezinárodní dopravě se budou vztahovat všechny zvláštní požadavky pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě upravené nařízením (ES) č. 1071/2009, a to usazení, dobrá pověst, finanční a odborná způsobilost. Nařízení nečiní mezi požadavky kladenými na podnikatele (provozující silniční dopravu výhradně velkými vozidly, nebo výhradně malými vozidly v mezinárodní dopravě), žádné rozdíly stran konkrétního obsahu těchto požadavků s výjimkou výše finanční způsobilosti.

           S ohledem na výsledky vyplývající z jednání s MPO bude následně poskytnuto metodické stanovisko k jednotnému postupu vůči těmto podnikatelům. Prozatím je nutno zdůraznit, že na tyto podnikatele se nařízení (ES) č. 1071/2009 vztahuje až od 22. 5. 2022.

 

 

Evropská komise poskytla Ministerstvu dopravy výkladové stanovisko spočívající v tom, že všechna malá vozidla v mezinárodní dopravě musí být při provozování silniční dopravy spadající do působnosti nařízení (ES) č. 1072/2009 vybavena opisem eurolicence obsahujícím zvláštní poznámku „≤ 3,5 t“.

V případě podnikatelů v silniční dopravě provozované velkými vozidly, tedy vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí (dále jen „velká vozidla“), a zároveň rovněž i malými vozidly v mezinárodní dopravě, se zvláštní poznámka „≤ 3,5 t“ zapíše pouze na opisy eurolicence, vydané pro malá vozidla v mezinárodní dopravě, která byla dopravnímu úřadu ohlášena, a pro která byla prokázána finanční způsobilost ve výši 900 EUR.

Samotnou eurolicencí bude tento uvedený podnikatel v silniční dopravě disponovat nadále jednou (původní), přičemž zvláštní poznámka na ní uvedena nebude. V případě podnikatelů v silniční dopravě provozované toliko malými vozidly v mezinárodní dopravě se pak zvláštní poznámka „≤ 3,5 t“ uvede jak na opis eurolicence, tak na eurolicenci samotnou.

 

Odlišná situace však nastává v případě vozidla, jehož nejvyšší povolená hmotnost přesahuje 2,5 tuny, avšak nepřesahuje 3,5 tuny, tedy v případě samotného malého vozidlo v mezinárodní dopravě, které je však používáno v jízdní soupravě, jejíž celková nejvyšší povolená hmotnost již přesahuje 3,5 tuny.

V tomto případě se nejedná o malé vozidlo v mezinárodní dopravě, ale o velké vozidlo, které musí být vybaveno opisem eurolicence bez zvláštní poznámky „≤ 3,5 t“, a tento opis musí být předložen při kontrole. Podnikatel v silniční dopravě pak může na jedno vozidlo disponovat pouze jedním opisem eurolicence.

 

Pokud bude podnikatel v silniční dopravě provozovat dopravu shora uvedeným vozidlem, a to s i bez zapojení přípojného vozidla, musí splňovat všechny požadavky, jako by vozidlo provozoval v jízdní soupravě vždy. V takovém případě musí být již podle platného znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů držitelem

           koncese pro silniční dopravu v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a

           eurolicence a opisu eurolicence bez omezení a zvláštní poznámky „≤ 3,5 t“, tedy je povinen pro uvedené vozidlo prokázat finanční způsobilost ve výši 5000 EUR, resp. 9000 EUR, pokud by se jednalo o jediné vozidlo.

 

Obrátí-li se na dopravní úřad žadatel o vydání eurolicence, který žádá pro vozidlo, jehož nejvyšší povolená hmotnost sice přesahuje 2,5 tuny, avšak nepřesahuje 3,5 tuny, které je však používáno v jízdní soupravě, jejíž celková nejvyšší povolená hmotnost již přesahuje 3,5 tuny, musí splňovat všechny uvedené požadavky, jako by toto vozidlo provozoval v jízdní soupravě vždy.

 

 

Shrnutí postupu vůči podnikatelům, kteří provozují malá vozidla, a kteří hodlají provozovat pouze silniční dopravu malými vozidly v mezinárodní dopravě, který bude aplikován do nabytí účinnosti novely zákona o silniční dopravě:

           Pro vydání eurolicence a možnosti provozovat silniční dopravu v souladu s nařízením (ES) č. 1072/2009 tak musí podnikatel v silniční dopravě, který hodlá provozovat toliko silniční dopravu malými vozidly v mezinárodní dopravě, nejprve disponovat živnostenským oprávněním pro provozování silniční dopravy velkými vozidly (vozidly o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny) podle platného znění živnostenského zákona.

           Podmínka usazení spočívající v užívání alespoň jednoho velkého vozidla ve smyslu platného znění zákona o silniční dopravě musí být vykládána ve smyslu změny přímo použitelného nařízení (ES) č. 1071/2009. Tito podnikatelé nebudou fakticky používat k podnikání velké vozidlo, ale malé vozidlo v mezinárodní dopravě.

           Skutečnost, že bude provozována toliko silniční doprava malými vozidly v mezinárodní dopravě, dopravní úřad sezná z toho, že je přiložen doklad o právním důvodu k užívání toliko malých vozidel v mezinárodní dopravě a nikoliv velkých vozidel ve smyslu platného znění zákona o silniční dopravě a tomu odpovídající doklad, jímž bude prokazována výše finanční způsobilosti.

           Finanční způsobilost bude prokazována ve výši 1800 EUR na první vozidlo vzhledem k čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec nařízení (ES) č. 1071/2009.

           Pokud žadatel o vydání koncese pro provozování silniční dopravy velkými vozidly splní požadavky vyplývající z nařízení (ES) č. 1071/2009 (usazení, dobrá pověst, finanční a odborná způsobilost), vydá dopravní úřad kladné stanovisko k žádosti o udělení koncese i v případě, že žadatel disponuje nebo bude disponovat toliko malými vozidly v mezinárodní dopravě.

           Jelikož se podle zákona o silniční dopravě bude po udělení koncese jednat o podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly, lze vzhledem k § 33a vydat na žádost eurolicenci a její opisy pro malá vozidla v mezinárodní dopravě, která budou dopravnímu úřadu ohlášena a pro která bude prokázána odpovídající výše finanční způsobilosti.

           Na eurolicenci a její opisy se zapíše zvláštní poznámka „≤ 3,5 t“, tato speciální eurolicence a opisy s příznakem by měly být vydávány s platností od 21. 5. 2022. Vydat je lze již od 21. 2. 2022.

           Zvláštní poznámka „≤ 3,5 t“ na eurolicenci a její opis/y se zapíše v RPSD v poli „Poznámka pro tisk opisu eurolicence“.

 

Podrobnosti viz přiložené informační dopisy.

 
Zodpovídá: JUDr. Stanislav Körner
Vytvořeno / změněno: 27.4.2022 / 27.4.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém