Orientační nabídka


 

Členství měst a obcí

Skupiny, spolky a svazky

 

Dobrovolné svazky obcí Ústeckého kraje (mikroregiony)  

Dobrovolné svazky obcí jsou upraveny v § 49 až § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Obce mají právo být členy dobrovolného svazku obcí za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů. Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazku obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce.

Poskytování odborné podpory a poradenství obcím při výkonu veřejné správy a samosprávy.
Rejstřík svazků obcí v Ústeckém kraji vede odbor správních činností a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu.

Rejstřík a metodická podpora zde.

Svaz měst a obcí  

Nepolitická a dobrovolná organizace sdružující města a obce s cílem prosazovat společné zájmy obcí a měst ČR všech velikostních kategorií a vytvářet příznivé podmínky k jejich rozvoji.

Mapa členů SMO v Ústeckém kraji na: www.smocr.cz


Sdružení místních samospráv ČR

Sdruzeni mistnich samosprav CR

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. Více na: www.smscr.cz.

Krajské předsednictvo SMS ČR:        

 • Ing. Petr Liška, starosta obce Malé Žernoseky – předseda
 • Eva Kardová, starostka obce Moldava – 1. místopředsedkyně
 • Karel Drašner, starosta obce Košťany
 • Ing. Magda Pejšová, starostka obce Dolní Zálezly
 • Ing. Tomáš Kratochvíl, starosta obce Tisá
 • Milan Duháň, starosta obce Kovářská
 • Marek Komárek – krajský manažer

Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje

Spolek pro obnovu venkova Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.

Kontaktní adresa:
SPOV Ústeckého kraje
Palackého nám. 75
411 81 Brozany nad Ohří
IČO 751 08 003
 

Předsednictvo:

 • Václav Bešta – předseda
 • Ing. Jitka Nová – místopředsedkyně
 • Lenka Procházková – místopředsedkyně
 • Marie Cimrová
 • Mgr. Vladan Hruška
 • Karel Kopecký
 • Ing. Dana Štechová
 • Václav Tyl
 • Alena Vacková
 • Zdeněk Valenta
 • Jaroslav Vlasák

Severočeské sdružení obcí

SESO logo

Členové SESO se podílejí na tvorbě důležitých rozvojových dokumentů Ústeckého kraje, především v oblasti životního prostředí.

Kontaktní adresa:
Severočeské sdružení obcí
Velká hradební 48
400 01 Ústí nad Labem
IČO 473 24 376


Rada SESO ve volebním období 2019-2021:

 • Ing. Petr Medáček, CSc., MBA – předseda
 • Aleš Navara – místopředseda
 • Mgr. Petra Kubániková – místopředsedkyně
 • Ing. Petr Nedvědický – místopředseda
 • Ing. Vladislav Raška – výkonný ředitel


Euroregion Labe  

Vyšším cílem činnosti Euroregionu Elbe/Labe je, aby hranice mezi Německem a Českou republikou již nepůsobila jako dělící hranice. Jedná se stále o bariéru v mnoha ohledech, i když členství obou zemí v Evropské unii mnoho překážek odstranilo. V podstatě zůstala jazyková bariéra, překážky v mentalitě a strukturální rozdíly. Na jejich odbourávání Euroregion pracuje.

Euroregion Elbe/Labe je tvořen dvěma samostatnými právními subjekty, a to Komunálním společenstvím Euroregion Horní Polabí/Východní Krušnohoří, registrovaný spolek na německé straně a Svazkem obcí Euroregion Labe na české straně. Součástí EUROREGIONU ELBE/LABE je řada orgánů a odborných skupin. Některé z nich patří pouze interně k oběma komunálním sdružením, jiné jsou utvářeny společně. Euroregion Elbe/Labe provozuje dvě pobočky v Drážďanech a v Ústí nad Labem, které řídí jednatelé obou komunálních sdružení. Více na: www.elbelabe.eu/cz  


Euroregion Krušnohoří

Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge je dobro­vol­ným regionál­ním záj­movým sdružením měst a obcí okresů Chomu­tov, Most, Louny, Teplice a Lit­o­měřice a jiných právnick­ých osob, zaměřených na vzá­jem­nou pomoc a spoluprá­ci obcí a měst a dalších part­nerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmen­o­vaných okresů, obcí a měst v okresech Mit­tel­sach­sen a Erzge­birgskreis ve Spolkové repub­lice Německo, pří­pad­ně dalších, které o spoluprá­ci v rám­ci sdružení požá­da­jí.

Sdružení vyvíjí koor­di­nační, poraden­sk­ou a infor­mační čin­nost k vytváření pod­mínek přá­tel­ské spolupráce sub­jek­tů, uve­dených v čl. II., pře­sahu­jící stát­ní hran­ice mezi ČR a SRN ve vymezených územích. Více na: http://euroreg.cz/         

  

Euroregion Nisa  

Euroregion Neisse - Nisa - Nysa je organizace působící v prostoru Trojzemí, tj. hraniční oblasti mezi Spolkovou republikou Německo, Českou republikou a Polskou republikou, které vzniklo na základě iniciační konference "Dreiländereck" v Zittau v květnu 1991. Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je dobrovolné zájmové sdružení (dále jen Sdružení) německých, českých a polských obcí, měst, okresů a dalších samosprávných subjektů a jiných institucí působících na daném území. Sdružení nemá vlastní právní subjektivitu.

Sdružení usiluje na svém území o vytvoření společného, rozmanitého prostoru pro přeshraniční spolupráci. Sdružení usiluje o zlepšení výměny informací, přeshraniční komunikace, zpracování a stanovení priorit rozvoje euroregionálního prostoru.

Významným rozvojovým cílem je ze všech tří národních členských částí vytvoření „Společného, integrovaného prázdninového a turistického regionu (TRN) a "Společného plánovacího prostoru ERN". Více na: www.ern.cz/    

 
 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém