Orientační nabídka


 

Sociální pohřby

logo ÚK
 
 
 

POHŘEBNICTVÍ - Sociální pohřby

Obce zajišťují agendu pohřbívací povinnosti v samostatné působnosti. 

Jak probíhá refundace těchto obecních nákladů?

 

Zajištění sociálního pohřbu

Obce zajištují pohřbení, pokud nikdo jiný ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení nesjednal a anatomický ústav o lidské pozůstatky neprojevil zájem.

Obec může od oznámení úmrtí zajistit pohřbení okamžitě, podle § 5 odst. 6 zákona o pohřebnictví musí lhůta 96 hodin vždy uběhnout již před oznámením úmrtí obci. Musí si však nejprve ověřit, zda lidské pozůstatky byly lékařem prohlédnuty skutečně na jejím území a pokud byly nalezeny osoby blízké, musí být informována o jejich jménu a příjmení s uvedením kontaktní adresy, data a času, kdy jim bylo úmrtí oznámeno.

Postup v případě opuštěného zemřelého cizince na území ČR

Lidské pozůstatky státního příslušníka cizího státu se nesmí zpopelnit, nýbrž se musí pohřbít do hrobu nebo do hrobky na veřejném pohřebišti. Pokud na zpopelnění obec trvá, po uplynutí lhůty 96 hodin od oznámení úmrtí osobě blízké a po obdržení Listu o prohlídce zemřelého kontaktuje matriku příslušnou podle místa úmrtí osoby, aby požádala zastupitelský úřad o povolení zpopelnění v ČR. K žádosti matriční úřad přiloží úmrtní list.

Povinnosti obec v souvislosti s agendou sociálních pohřbů

Obecní úřad musí nejprve ověřit právní akty související s oznámením úmrtí a zdokumentovat je (list o prohlídce zemřelého, výpis ze zdravotnické dokumentace, vyjádření policie o předání oznámení o úmrtí osobám blízkým, přání zemřelého o způsobu pohřbení, darovací smlouva s anatomickým ústavem apod.).

Obec nebo město postupuje podle vyhlášky MMR č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení.

Statutární orgán obce rozhodne o způsobu pohřbení (země, žeh) dle místních zvyklostí a dle vyhlášky MMR o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. Může rozhodnout i o slušném pohřbu (smutečním obřadu) rovněž dle místních zvyklostí. Následně vybere dle doporučujících kritérií provozovatele pohřební služby, s nímž uzavře příkazní smlouvu o vypravení sociálního pohřbu. Součástí této smlouvy by měly být vždy alespoň ty položky, které v závislosti na způsobu pohřbení stanoví § 4 vyhlášky MMR o postupu obce při zajištění slušného pohřbení.

Průběh sociálního pohřbu

Minimální náležitosti sociálního pohřbu stanoví vyhláška MMR o postupu obce při zajištění slušného pohřbení.

 

Nakládání s opuštěnými urnami ze sociálních pohřbů

V souladu s ustavením § 5 odst. 2 zákona o pohřebnictví je nutné zabránit i nakládání s urnami se zpopelněnými ostatky osob zemřelých bez dědiců nedůstojným, resp. morálně nepřijatelným způsobem. Nesmí zůstávat na úřadech obcí nebo v provozovnách pohřebních služeb, ideální je jejich uložení do obecního společného hrobového místa na veřejném pohřebišti (obecní hrobka, hrob, úložiště uren, popřípadě vsyp či rozptyl popela). Náklady na uložení urny na pohřebišti jsou obcím Ministerstvem pro místní rozvoj refundovány jako dílčí část účelně vynaložených nákladů na pohřbení.

Na základě žádosti obce, může účelně vynaložené náklady spojené se sociálním pohřbem proplatit Ministerstvo pro místní rozvoj, k žádosti se připojí kopie:

 1.   úmrtního listu nebo Listu o prohlídce zemřelého,
 2. smlouvy o zajištění slušného způsobu pohřbení podle místních zvyklostí (nejlépe příkazního typu a dále smlouvy nájemní k hrobovému místu, nebo podle konkrétního řádu pohřebiště doklady o rozptylu či vsypu)
 3.   faktury vystavené na základě bodu 2,
 4. dokladu o pohřbení (žehem nebo do země) a
 5. rozhodnutí soudu o zastavení řízení o pozůstalosti, nebo výrok notáře o zastavení řízení o pozůstalosti.

Pokud obec některé úkony sociálního pohřbu zajišťuje svépomocí (typicky zaměstnanec obce přenese urnu na hřbitov a uloží ji tam do kolumbária) má právo na úhradu i těchto nákladů u MMR na základě jejich popisu v žádosti.

Povinné položky nezávisle na způsobu pohřbení jsou tyto:

 1. Odměna pro provozovatele pohřební služby (nejedná se o odměnu "rozpuštěnou" do jednotlivých položek v rámci konkrétního pohřbení, ale o samostatnou hodnotu stanovenou příkazcem pro příkazníka)

 2. Konečná rakev (celodřevěná nebo dle ČSN Rakve 49 3160)

 3. Rubáš (není-li oblečení do rubáše možné, je tělo rubášem důstojně zahaleno)

 4. Uložení těla zemřelého do rakve

 5. Manipulace s rakví (včetně přenesení nebo převezení rakve na veřejné pohřebiště či do krematoria)

 6. Opatření hrobového místa (nájemní smlouva, nebo jednorázový poplatek za uložení urny či za rozptyl, úprava hrobu po slehnutí rovu, zaspárování hrobky, úprava hrobky pro ukládání uren apod.)

Povinné položky v případě pohřbení do země jsou tyto:

 1. Hrobnické práce

 2. Nájem hrobového místa na dobu tlecí

Povinné položky v případě pohřbení žehem jsou tyto:

 1. Kremace

 2. Urna

 3. Uložení popela do pevně uzavíratelné urny s označením

 4. Manipulace s urnou (včetně přenesení nebo převezení urny s lidskými ostatky na veřejné pohřebiště)

Uzavření příkazní smlouvy s provozovatelem pohřební služby dle vyhlášky je podmínkou proplacení nákladů pohřbu, nikoli podrobná faktura provozovatele pohřební služby po položkách dle příkazní smlouvy. Faktury provozovatelů pohřebních služeb jsou předmětem dozoru finančních úřadů, které v souladu s cenovým výměrem Ministerstva financí kontrolují věcnou regulaci cen pohřebního zboží a služeb v rámci sociálních pohřbů.

 

Pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj pro agendu sociálních pohřbů

Mgr. Tamara Dobrovolná                             

Ing. Miroslav Schwarz

odbor regionální politiky (52)                     

odbor regionální politiky (52)                     

oddělení pohřebnictví (525)                       

oddělení pohřebnictví (525)                       

Staroměstské nám. 6   

Staroměstské nám. 6                                 

110 15 Praha 1                                              

110 15 Praha 1                                              

 

 

tel.: 224 864 602 

tel.: 224 864 033 

e-mail:  Tamara.Dobrovolna@mmr.cz

e-mail: Miroslav.Schwarz@mmr.cz

 

   
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém