Orientační nabídka


 

Vysvětlení zkráceného postupu pořízení aktualizace zásad územního rozvoje

logo
 

 
 
Proces aktualizace zásad územního rozvoje upravuje stavební zákon (§ 42 ve spojení s § 37-41 stavebního zákona). Novelou stavebního zákona, s účinností od 1. ledna 2018, byl tento proces upraven – „zkrácen“ a zaveden tzv. zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje - § 42a. Další novelou stavebního zákona, účinnou od 1. ledna 2021, byly upraveny podmínky pro aplikaci zkráceného postupu.

Níže je uveden rozdíl mezi dvěma způsoby pořizování aktualizace zásad územního rozvoje (dále jen aZÚR).  Je však nutno konstatovat, že novelami upravený postup při pořizování aZÚR plně zajišťuje všechna práva, která jsou obsažena ve standardním postupu pořizování aktualizace.
 
Fáze pořizování aZÚR:
  • Proces samotného pořizování začíná v momentě, kdy zastupitelstvo rozhodne o pořízení aZÚR (o pořízení je rozhodováno buď na základě podaného návrhu, nebo z iniciativy kraje).
  • Vybraný zpracovatel – projektant (na základě výběrového řízení) vypracuje návrh aZÚR (náležitosti stanovuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu) včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení vlivů). Krajksý úřad provede kontrolu zpracovaného návrhu a vyhodnocení vlivů.
  • Následuje společné jednání o návrhu aZÚR a vyhodnocení vlivů, tzn. projednání věci s dotčenými orgány, příslušnými ministerstvy a sousedními kraji. Předmět aZÚR je sice zveřejněn, tzn., jsou s ním dotčené obce a veřejnost seznámeny, nicméně společného jednání se zúčastnit nemohou.
  • Pokud návrh na aZÚR obsahuje varianty řešení, navrhne krajský úřad na základě vyhodnocení výsledků projednání a vyhodnocení vlivů zastupitelstvu kraje ke schválení výběr nejvhodnější varianty, který může obsahovat i podmínky k její úpravě (§ 38 stavebního zákona). Nutno zde uvést, že zastupitelstvo kraje je při schvalování výběru nejvhodnější varianty vázáno stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů (§ 42b odst. 9 stavebního zákona).
  • Posouzený návrh, popř. upravený, a vyhodnocení vlivů je předmětem veřejného projednání, tzn. projednání vybrané varianty s dotčenými obcemi a veřejností. Dotčené obce mohou vznášet námitky a veřejnost připomínky.

Zkrácený postup pořizování spočívá ve spojení společného projednání s veřejným projednáním, tzn. koná se jedno jednání za účasti jak dotčených orgánů, ministerstev, sousedních krajů, tak i dotčených obcí i veřejnosti.

Tento postup zakotvený do stavebního zákona novelou od 1. ledna 2018 měl podmínku, že je možný aplikovat v případě invariantního návrhu.

Od 1. ledna 2021 je možné využít zkrácený postup aZÚR i v případě, že návrh obsahuje varianty řešení.
Zrušená podmínka invariantního návrhu ve svém důsledku přinesla to, že dotčené obce a veřejnost se zúčastňují projednání návrhu ve fázi, kdy ještě není rozhodnuto o variantě.

Uvedená skutečnost znamená, že na jednom jednání se sejdou „všichni zainteresovaní“, kteří mohou diskutovat nad variantami řešení. Dotčené orgány jsou tak při preferenci varianty, pokud jsou např. z hlediska ochrany jejich veřejných zájmů možné 2 trasy, konfrontovány se stanovisky dotčených obcí a veřejností. 

Účelem zkráceného postupu při pořizování aZÚR je pouze zkrátit lhůtu samotného procesu, nikoli zkrátit dotčené strany na jejich právech uplatnit námitky a připomínky.

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 29.4.2022 / 29.4.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém