Orientační nabídka


 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 
 
Informace dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

1.  Název
Ústecký kraj

2.  Důvod a způsob založení
Ústecký kraj jako vyšší územní samosprávný celek byl vytvořen v souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1 /1993 Sb., Ústava ČR. Je vymezen územím okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem.
Postavení a působnost kraje upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona kraj vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s § 1 odst. 3 tohoto zákona jsou orgány kraje:
 • zastupitelstvo kraje
 • rada kraje
 • hejtman kraje
 • krajský úřad
 • zvláštní orgán zřízený podle zákona
Ústecký kraj je vyšším uzemním samosprávním celkem, kterému náleží ústavou zaručené a zákonem vymezené právo na samosprávu, přičemž působnost v těchto věcech je samostatnou působností kraje. Kraj vykonává na svém území rovněž státní správu ve věcech, které stanoví zákon, působnost v těchto věcech je přenesenou působností kraje.
Dozor a kontrolu výkonu samostatné působnosti kraje vykonává Ministerstvo vnitra a dozor a kontrolu výkonu přenesené působnosti kraje vykonává věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad.

Popisy služeb veřejné správy, dle jednotlivých oblastí, jsou zveřejněny na Portálu veřejné správy https://portal.gov.cz/.

3.  Organizační struktura

4.  Kontaktní spojení
4.1  Kontaktní poštovní adresa
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
 
4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
 
4.3  Úřední hodiny
Úřední hodiny Krajského úřadu Ústeckého kraje
po 08:00 - 17:00
st 08:00 - 17:00
 
Úřední hodiny podatelny KÚÚK a pracoviště CzechPOINTu
po    07:30 - 12:00    12:30 - 17:00
út 07:30 - 12:00   12:30 - 15:30
st 07:30 - 12:00   12:30 - 17:00
čt 07:30 - 12:00   12:30 - 15:30
07:30 - 12:00   12:30 - 14:00
 
Vidimace a legalizace
po    08:00 - 17:00
st 08:00 - 17:00
 
Úřední hodiny pokladny KÚÚK
po    08:00 - 11:00     13:00 - 17:00
út 08:00 - 11:00     13:00 - 14:00
st 08:00 - 11:00     13:00 - 17:00
čt 08:00 - 11:00     13:00 - 14:00
08:00 - 11:00     12:00 - 13:00
 
4.4  Telefonní čísla
Telefon ústředna: 475 657 111

4.5  Adresa internetových stránek

4.6  Adresa podatelny
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

4.7  Elektronická adresa podatelny

4.8  Datová schránka 
t9zbsva

5.  Případné platby lze poukázat
Česká Spořitelna, Praha, číslo účtu: 882733379/0800 
Česká národní banka, číslo účtu: 94-8423411/0710 (účet byl zřízený pro příjem finančních prostředků ze státního rozpočtu)
V pokladně krajského úřadu lze využít možnosti platby platební kartou.

6.  IČO
IČO: 70892156

7.  Plátce daně z přidané hodnoty    
DIČ: CZ70892156

8.  Dokumenty
8.1  Seznamy hlavních dokumentů
Oblast zdravotnictví
Informace pro občany (lékařská pohotovostní služba, zdravotnická dokumentace, stížnosti, aj.)
Oblast dopravy
Oblast kultury
       Územní studie
Oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Oblast životního prostředí a zemědělství
Regionální surovinová politika – k nahlédnutí (jedná se o mapové materiály)
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace
Fond Ústeckého kraje – individuální dotace
Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje (schváleny    usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/12Z/2022 ze dne 24. 1. 2022)
 
Administrujícím odborem je ten odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, do jehož gesce spadá oblast podpory. Pověření pracovníci těchto odborů zajišťují celý proces od příjmu žádosti až po ukončení projektu, tj. kontrolu závěrečné zprávy a vyúčtování.
Odbor informatiky a organizačních věcí - Bc. Jan Jelínek
jelinek.j@kr-ustecky.cz +420 475 657 301
Odbor kultury a památkové péče - Ing. Martin Kohl
kohl.m@kr-ustecky.cz +420 475 657 286
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace - Ing. Iva Tomešová
  tomesova.i@kr-ustecky.cz +420 475 657 614
Odbor regionálního rozvoje - Ing. Pavel Hajšman
  hajsman.p@kr-ustecky.cz +420 475 657 560
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Mgr. Roman Kovář
  kovar.r@kr-ustecky.cz +420 475 657 212
Odbor zdravotnictví - Ing. Petr Severa
  severa.p@kr-ustecky.cz +420 475 657 435
 
       Zásady Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
  č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017)
            Směrnice meziresortní komise
4. aktualizace Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních
                        společností v Ústeckém a Karlovarském kraji
Plán transformace Ústeckého kraje s využitím Mechanismu pro spravedlivou transformaci 
  v programovém období 2021–2027
Statut Regionální stálé konference pro území Ústeckého kraje
  Regionální inovační strategie Ústeckého kraje


8.2  Rozpočet 

9.  Žádosti o informace
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje Ústeckému kraji – Krajskému úřadu Ústeckého kraje povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.
Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.
Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.
Možné způsoby zaslání žádosti:
 • na adresu: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
 • do datové schránky: t9zbsva
 • emailem přes elektronickou podatelnu na adresu: epodatelna@kr-ustecky.cz
Ze žádosti musí být zřejmé:
 • komu je určena
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.
Upozorňujeme, že v případě týká-li se žádost práv třetích osob, budou této osobě poskytnuty základní identifikační údaje žadatele.
Poplatky
Správní poplatky nejsou stanoveny. Podle zákona jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů, viz Sazebník úhrad za poskytování informací níže bod 12.1.
V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
Lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:
 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.
O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.
Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.
Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, povinný subjekt vyzve žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.
Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí.
V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Ústeckého kraje – Krajského úřadu Ústeckého kraje, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
Pokud Ústecký kraj – Krajský úřad Ústeckého kraje odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.
Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal.
Odvolání je spolu se spisovým materiálem předloženo nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu. Lhůtu nelze prodloužit.
Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízením žádosti nebo stanovenou výší úhrady. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Další informace
Informace na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace (pokud zákon nestanoví jinak) včetně existujících metadat. Tato povinnost odpadá, pokud by to bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě je informace poskytnuta ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo nepřiměřenou zátěží, je v souladu s tímto zákonem poskytnut celý tento celek.

10.  Příjem podání a podnětů

Podání lze učinit všemi způsoby, které předpokládá správní řád či jiné předpisy vztahující se k příslušnému typu podání. Zejména je lze učinit v listinné formě, elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. 

Poštou – odesláním na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01  Ústí nad Labem

Osobně – předáním písemné žádosti na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje (přízemí č. 158, úřední hodiny  Po, St 7:30-12:00 a 12:30-17:00; Út, Čt 7:30 – 12:00 a 12:30 – 15:30; Pá 7:30 – 12:00 a 12:30 – 14:00)

E‑mailem – na elektronickou adresu podatelny epodatelna@kr-ustecky.cz

Datovou schránkou – ID datové schránky: t9zbsva


11.  Předpisy
11.1  Nejdůležitější používané předpisy - k vyhledání zde
  (případně ve znění pozdějších předpisů)

Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republikyÚstavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

 

Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.

 

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 306/1999 Sb., o dotacích soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstvech krajů a o změně některých zákonů

Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů související se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech, zákonem o hlavním městě Praze

Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní,

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních

Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

 

Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.321/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 15/2005 Sb., vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie

Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Vyhláška č. 63/2013 Sb. kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí

Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

 

Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte

Sdělení MMR č. 8/2006 Sb., kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005


11.2  Vydané právní předpisy

12.  Úhrady za poskytování informací
12.1  Sazebník úhrad za poskytování informací
1.  Náklady na pořízení kopií:
     kopie a tisk jednostranného formátu A4..................... 1,60 Kč
     kopie a tisk oboustranného formátu A4...................... 2,80 Kč
     kopie a tisk jedné strany formátu A3.......................... 3,00 Kč
     kopie a tisk oboustranného formátu A3...................... 5,40 Kč
     skenování jedné strany formátu A3, A4...................... 0,90 Kč
     V případě použití jiného formátu se úhrada stanoví ve výši skutečných nákladů na pořízení                             kopií.
2.  Náklady na pořízení technických nosičů dat:
     CD/DVD………………………………………….………...8,00 Kč
     Blue-Ray 50 GB ……………………………………….167,00 Kč
     Flash disk 8 GB ………………………………………. 211,00 Kč
     V případě použití jiného technického nosiče dat se úhrada stanoví ve výši skutečných nákladů 
     na pořízení technických nosičů dat.
3.  Náklady na odeslání informací žadateli:
     Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s. p., platného v den odeslání
             informace žadateli.
     Náklady na balné účtovány nebudou uplatňovány.
     V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací
             žadateli uplatňována.
4.  Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
     Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací není považováno vyhledání nepřesahující 30 minut
             práce. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací je požadována úhrada nákladů ve výši
             113,00 Kč za každou další započatou půlhodinu práce související s takovým mimořádně  rozsáhlým
             vyhledáním informace.
5.  Náklady neuvedené:
     V případě poskytnutí informace v jiných formátech a jazycích, a tedy nutného vynaložení jiných
          nákladů (například i druhu a formátu papíru, způsobu balného apod.), se úhrada stanoví ve výši
        skutečných nákladů.
6.  Ostatní
     Částka v korunách za poskytnutí informace bude zaokrouhlována vždy na celé číslo směrem dolů.
       Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informace 20,- Kč v rámci jedné žádosti, úhrada nákladů 
     nebude požadována.

12.2  Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
                 Takové rozhodnutí nebylo dosud vydáno.

13.  Licenční smlouvy
         
13.2  Výhradní licence
         Výhradní licence nebyly poskytovány.

14.  Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Centrální registr výročních zpráv v oblasti poskytování informací - zde


 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 19.6.2007 / 29.2.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém