Orientační nabídka


Sociální sítě

Cesta: Titulní stránka > Krajský úřad > Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 
 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, podmínkách Ústeckého kraje

 

  

 

1.       Oficiální název 

2.       Důvod a způsob založení 

3.       Organizační struktura

4.       Kontaktní spojení

4.1.    Kontaktní poštovní adresa

4.2.    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3.    Úřední hodiny

4.4.    Telefonní čísla

4.5.    Čísla faxu

4.6.    Adresa internetové stránky

4.7.    Adresa podatelny (s elektronickým podpisem)

4.8.    Další elektronické adresy 

5.       Případné platby můžete poukázat

6.          

7.       DIČ     

8.       Dokumenty

8.1.    Seznamy hlavních dokumentů

8.2.    Rozpočet 

9.       Žádosti o informace

10.     Příjem žádostí a dalších podání

11.   Opravné prostředky

12.   Formuláře

13.   Popisy postupů -  návody pro řešení životních situací

14.   Předpisy

14.1.Nejdůležitější používané předpisy

14.2.Vydané právní předpisy 

15.   Úhrady za poskytování informací

15.1.Sazebník úhrad za poskytování informací 

15.2.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16.   Licenční smlouvy

16.1.Vzory licenčních smluv

16.2.Výhradní licence

17.   Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, podmínkách Ústeckého kraje

 

 

 

1.       Oficiální název

Ústecký kraj

 

 

2.       Důvod a způsob založení

Ústecký kraj jako vyšší územní samosprávný celek byl vytvořen v souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1 /1993 Sb., Ústava ČR. Je vymezen územím okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Postavení kraje a jeho orgánů vymezuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění (zákon o krajích, novela zákona o krajích).Kraj je územní společenství občanů; náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami kraje. Kraj je veřejnoprávní korporací; vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 

Kraj v samostatné působnosti pečuje ve svém územním obvodu v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o komplexní rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Při výkonu samostatné působnosti kraj spolupracuje s obcemi; nesmí přitom zasahovat do jejich samostatné působnosti. Orgány kraje jsou povinny záměry rozvoje kraje vždy konzultovat s příslušnými orgány obcí, jichž se dotýkají.

 

Kraj je oprávněn vyjadřovat se k záležitostem, které se dotýkají jeho samostatné působnosti. Orgány státu jsou povinny předem projednat s orgány kraje opatření dotýkající se samostatné působnosti kraje.

 

Státní orgány a orgány obcí poskytují orgánům kraje na požádání bezplatné údaje a informace pro výkon jejich působnosti. Tuto povinnost má i kraj vůči státním orgánům a orgánům obcí. Ochrana osobních údajů podle zvláštních předpisů zůstává nedotčena.

 

Při výkonu samostatné působnosti se kraj řídí:

 

1. při vydávání závazných vyhlášek zákonem,

2. v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

 

Kraj vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Působnost v těchto věcech je přenesenou působností kraje.

V souladu s § 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jsou orgány kraje zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje, krajský úřad, zvláštní orgán zřízený podle zákona.

 

 

3.       Organizační struktura

 

Z potřeby přiblížit se občanům, posílit jejich vliv na veřejném dění a v důsledku přibližování se k Evropské unii bylo v České republice provedeno nové územní členění a k 1. lednu 2001 vzniklo 14 krajů.

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje, zvolené ve volbách v říjnu roku 2020, má 55 členů, jeho zasedání jsou veřejná. Výkonným orgánem je Rada Ústeckého kraje s 11 členy, kteří byli zvoleni ze zastupitelů. Kraj reprezentuje a navenek zastupuje hejtman. Výkon veřejné správy v rámci kraje zajišťuje krajský úřad. Úřad tvoří ředitel úřadu a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. Krajský úřad se člení na odbory, oddělení.

 

Ústecký kraj je zřizovatelem mnoha organizací. Zde je uveden seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

 

4.       Kontaktní spojení

 

4.1.    Kontaktní poštovní adresa

Ústecký kraj

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

 

4.2.    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Ústecký kraj

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

 

 

4.3.    Úřední hodinyÚřední hodiny Krajského úřadu Ústeckého kraje
po
08:00 - 17:00

st 08:00 - 17:00

Úřední hodiny podatelny KÚÚK a pracoviště CzechPOINTu
po    07:30 - 12:00     12:30 - 17:00
út 07:30 - 12:00   12:30 - 15:30
st 07:30 - 12:00   12:30 - 17:00
čt 07:30 - 12:00   12:30 - 15:30
07:30 - 12:00   12:30 - 14:00


Úřední hodiny pokladny KÚÚK
po    08:00 - 11:00     13:00 - 17:00
út 08:00 - 11:00     13:00 - 14:00
st 08:00 - 11:00     13:00 - 17:00
čt 08:00 - 11:00     13:00 - 14:00
08:00 - 11:00     12:00 - 13:00


 

4.4.    Telefonní čísla

Telefon ústředna:           475 657 111

Telefonní seznam Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

 

4.5.    Čísla faxu

Číslo faxu:                    475 200 245

 

 

4.6.    Adresa internetové stránky

https://www.kr-ustecky.cz/  

 

 

4.7.    Adresa elektronické podatelny

epodatelna@kr-ustecky.cz

 

 

4.8.    Další elektronické adresy

epodatelna@kr-ustecky.cz

 

 

5.       Případné platby můžete poukázat

Česká Spořitelna, Praha, číslo účtu: 882733379/0800 

V pokladně krajského úřadu lze využít možnosti platby platební kartou.

Informace o zřízení účtu u ČNB

 

6.          

70892156

 

7.       DIČ   

CZ70892156, je plátce DPH

 

8.       Dokumenty

8.1.    Seznamy hlavních dokumentů

 

Oblast zdravotnictví a sociální péče

- Principy zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče (LSPP) v Ústeckém kraji

- Koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje

- Projekty ve zdravotnictví

- Protidrogová  politika Ústeckého kraje

- Informace o možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem

eGoverment strategie Ústeckého kraje

Oblast regionálního rozvoje

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy
- Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2006/2007
- Dlouhodobý záměr vzdělávaní a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2008/2010

Oblast majetku a investic

Dokumenty odboru ZPZ jsou u místěny na webu Ústeckého kraje zde.

Oblast územního plánování

Dokumenty k Průmyslové zóně Triangl

- http://www.triangle-city.cz
- http://www.reregions.com
- http://www.industrialzonetriangle.com
- Projekt ReRegions - O projektu
- Případové studie ze socioekonomické oblasti
Případové studie ze životního prostředí
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Fond Ústeckého kraje
Vyhodnocení dopadů a přínosů pro Ústecký kraj z dotací EU za období 2007-2012
Podpora VaV v Ústeckém kraji v období 2014+
Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období
Komunikace s městy a obcemi o budoucích projektových záměrech
Investiční příležitosti Ústeckého kraje – databáze průmyslových hal, průmyslových zón a brownfieldů
Dotace Ústeckého kraje – dotační možnosti pro obce, školy a neziskové organizace a pro podnikatele
Spolufinancování projektů veřejných žadatelů podpořených z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad v období 2007-2013

 

8.2.    Rozpočet

rozpočet na rok 2002

rozpočet na rok 2003

rozpočet na rok 2004

rozpočet na rok 2005

rozpočet na rok 2006

rozpočet na rok 2007

rozpočet na rok 2008

rozpočet na rok 2009

rozpočet na rok 2010

rozpočet na rok 2011

rozpočet na rok 2012

rozpočet na rok 2013

rozpočet na rok 2014

rozpočet na rok 2015

rozpočet na rok 2016

rozpočet na rok 2017

 

 

9.       Žádosti o informace

 

Dnem 1. ledna 2000 nabyl účinnost zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který upravuje podmínky práva svobodného přístupu  k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Informace se poskytnou žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

 

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Ústeckému kraji, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu  - epodatelna@kr-ustecky.cz  Bude-li elektronická žádost podána na jinou elektronickou adresu, nebude s ní nakládáno jako s žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost o poskytnutí informací vyřizuje příslušný odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za vyřízení zodpovídá vedoucí odboru. V případě, že nelze žádost podřadit pod působnost žádného odboru, vyřizuje žádost odbor legislativně-právní. . Pokud se žádost týká informace již zveřejněné, lze na ni žadatele odkázat společně s informací, kde lze zveřejněnou informaci získat.

 

Postup pro vyřízení žádosti a lhůty se dále řídí § 14 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Informace nemůže být poskytnuta:

 

·       je-li v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup,

·       pokud je označena za obchodní tajemství (viz § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění),

·       týká-li se majetkových poměrů osob,

·       vztahuje-li se na ni ochrana osobnosti a soukromí (poskytne se jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu),

·       byla-li předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

·       je-li zveřejňována na základě zvláštního zákona (například zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě) a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období,

·      byla-li by tím porušena ochrana duševního vlastnictví, stanovená zvláštním předpisem (například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů /autorský zákon/, v platném znění), dále viz § 11, odst. 5,

·       týká-li se probíhajícího trestního řízení,

·       týká-li se rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,

·       týká-li se plnění úkolů zpravodajských služeb,

·       týká-li se přípravy, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

·       týká-li se činnosti příslušné organizační složky Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu.

·       týká-li se činnosti České národní banky v souvislosti s vedením centrální evidence účtů.

 

Ústecký kraj může omezit poskytnutí informace, pokud jde o:

 

 • informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním záležitostem kraje,
 • informace, které jsou novou informací, jež vzniká při přípravě rozhodnutí povinného subjektu (pokud zákon nestanoví jinak) do okamžiku, kdy je příprava ukončena rozhodnutím či usnesením; poté je možno takovou informaci poskytnout,
 • informace o průběhu a projednávání kontrol prováděných cizími kontrolním orgány uvnitř kraje nebo kontrolními orgány kraje podle zvláštních předpisů, a to až do jejich ukončení.

 

Povinný subjekt posoudí žádost a:

a)    brání-li nedostatek údajů o žadateli podle § 14, odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14b nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b)    v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c)    v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

d)    nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14b, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

 

Pokud žádosti nelze, třeba jen zčásti, vyhovět, vydá o tom příslušný odbor krajského úřadu ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy je žádost příslušným odborem odložena pro nesplnění náležitostí stanovených zákonem.

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti musí obsahovat označení odboru, který je vydal, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, řádné odůvodnění, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku a podpis. Rozhodnutí se vždy doručuje do vlastních rukou žadatele.

 

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává Ústeckému kraji nebo Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a ten jej předloží k projednání příslušnému odvolacímu orgánu. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

 

10.   Příjem žádostí a dalších podání

 

Ústně lze podat žádost:

-     telefonicky (kontakt na poskytovatele - vedoucího věcně příslušného odboru nebo jeho sekretariát – viz telefonní seznam)

-     osobně (na odbor legislativně-právní, případně na sekretariát věcně příslušného odboru)

 

Žádosti sdělené ústně budou vyřizovány neformálně, tedy i ústně bez zbytečného nárůstu administrativy. Pokud se žadatel nespokojí s ústním vyřízením, je třeba, aby podal písemnou žádost.

 

Písemně lze podat žádost:

·       poštou na adresu:       Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02  Ústí nad Labem 

·       předáním písemné žádosti

-      na podatelnu (přízemí č. 116, úřední hodiny  Po, St 7:30-12:00 a 12:30-17:00; Út, Čt 7:30 – 12:00 a 12:30 – 15:30; Pá 7:30 – 12:00 a 12:30 – 14:00)

·       na formuláři žádosti o poskytnutí informace, který je k dispozici v informačním centru (přízemí budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje)

 

Žádost lze podat elektronickou poštou pouze na následující adresu elektronické podatelny:

·       adresa elektronické podatelny: epodatelna@kr-ustecky.cz.

 

Náležitosti písemné a elektronické žádosti:      

a)    uvedení, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona

b)    kdo ji činí (Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.V případě elektronické cesty musí být uvedena i elektronická adresa)

c)    předmět žádosti  

-     musí být srozumitelný

-     musí z něj být zřejmé, jaká informace je požadována

-     nesmí být formulován příliš obecně

 

11.   Opravné prostředky

-     obecné

·   o odvolání rozhoduje věcně příslušný ústřední orgán státní správy

·   odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace se podává písemně poštou na podatelně krajského úřadu do 15 dnů ode dne doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí)

·   pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí

·   krajský úřad (příslušný odbor) vyřizuje odvolání proti rozhodnutí orgánů obcí

·   krajský úřad (příslušný odbor) rozhoduje o opravných prostředcích proti prvoinstančnímu rozhodnutí orgánu státní správy vydaným podle zákona č. 202/1990 Sb., zákona č. 337/1992 Sb., a na úseku místních daní a poplatků

-    Odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu rozhoduje o odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí orgánu státní správy (ředitel školy nebo školského zařízení, zřizovaného státem, krajem , obcí nebo svazkem obcí) vydaným podle ust. § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 24 odst. 4 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

-    Opravným prostředkem proti správnímu rozhodnutí vydanému v působnosti odboru ZPZ je odvolání, které může účastník řízení podat podle povahy věci buď k Ministerstvu životního prostředí nebo k Ministerstvu zemědělství vždy do 15ti dnů od jeho doručení, a to podáním ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Podrobné poučení o způsobu podání odvolání, jeho náležitostech a počítání odvolací lhůty je vždy součástí vydaného rozhodnutí.

-    oddělení stavebního řádu

 • Odvolání proti správním rozhodnutím vydaným orgány obcí v prvním stupni na úseku územního řízení a stavebního řádu, popř. dle zvláštních předpisů (např. vyvlastňovací zákon).
 • Podnět k provedení přezkumného řízení správního rozhodnutí vydaného na úseku územního řízení a stavebního řádu, popř. dle zvláštních zákonů.
 • Žádost účastníka o obnovu správního řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím, pokud krajský úřad rozhodoval v řízení, jež má být předmětem obnovy, v posledním stupni.

 

 

12.   Formuláře

 

Formuláře lze získat:

a)    ze seznamu formulářů – seznam formulářů

 

 

13.   Popisy postupů -  návody pro řešení životních situací

 

1   Popis postupu při podávání stížností
2   Petice
3   Žádost občana o projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti Radou nebo Zastupitelstvem Ústeckého kraje
4   Podání návrhů, připomínek a podnětů orgánům Ústeckého kraje
6   Popis postupu ke zprostředkování náhradní rodinné péče
7   Popis postupu k uznání zahraničního vzdělání
8   Popis postupu při podání žádosti o poskytnutí Stipendia Ústeckého kraje
9   Odvolání proti správním rozhodnutím vydaným orgány obcí v prvním stupni na úseku územního řízení a stavebního řádu, popř. dle zvláštních předpisů
10   Podnět k provedení přezkumného řízení správního rozhodnutí vydaného na úseku územního řízení a stavebního řádu, popř. dle zvláštních zákonů
11   Žádost účastníka o obnovu správního řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím, pokud krajský úřad rozhodoval v řízení, jež má být předmětem obnovy, v posledním stupni
12   Zásady územního rozvoje (ZÚR)
13   Popis postupu pro podání žádosti o dotaci z Fondu obnovy Ústeckého kraje
14   Vyjádření krajského úřadu k žádostem o finanční podporu ze strukturálních fondů EU či státních podpůrných programů (programy Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí)
15   Podpora z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
16   Vodoprávní povolení, souhlas, vyjádření (např. povolení k vypouštění odpadních vod, stavební povolení pro vodní dílo, povolení sanačního čerpání podzemních vod, povolení vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečných látek do kanalizace, věci týkající se hraničních vod aj.)
17   Informace o záplavovém území
18   Poskytování podpor z Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008 až 2013
19   Informace o regionálním územním systému ekologické stability
20   Stanovisko k záměrům z hlediska vlivu na lokality Natura 2000
21   Souhlas k vybraným činnostem v ptačích oblastech, maloplošných zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech
22   Náhrada škod způsobená zvláště chráněnými druhy živočichů
23   Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
24   Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na období 2010 až 2013
25   Poskytování podpor z Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období let 2009 - 2012
26   Povinná registrace dle zákona č. 100/2004 Sb., zákona o obchodování s ohroženými druhy
27   Povolení, změna nebo odnětí výkonu rybářského práva
28   Rozhodnutí v pochybnostech – odpady
29   Informace o životním prostředí
30   Prohlášení dalších pozemků za nehonební
31   Kategorizace lesů
32   Odnětí a omezení využívání PUPFL
33   Stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
34   Vydání potvrzení o výjimce ze zákazu komerčních činností dle přílohy A a dle odst.1 nařízení (ES) č. 338/97
35   Souhlas s chovem zvěře v zajetí
36   Povolení použití dravců jako loveckých
37   Vyhlášení, změna nebo zrušení rybářského revíru
38   Vyhlášení, změna nebo zrušení rybářského revíru
39   Ustanovení a odvolání rybářského hospodáře a jeho zástupce
40   Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
41   Popis postupu při vydání zápisového lístku
42   Postup při vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách


  

14.   Předpisy
 

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 

 • Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státním finančními aktivy nebo Národním fondem
 • vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů související se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech, zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstvech krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.321/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
 • Zákon č. 306/1999 Sb., o dotacích soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pozor! podle tohoto zákona budou stavební úřady po 1. 1. 2007 postupovat v řízeních, která byla zahájena před účinnosti nového stavebního zákona, tj. před 1. 1. 2007. Dále budou podle něj postupovat při kolaudaci staveb, které byly povoleny před uvedeným datem.
 • vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (po 1. 1. 2007 ve znění vyhl. č. 502/2006 Sb.)
 • vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (účinný do 31. 12. 2005)
 • Sdělení MMR č. 8/2006 Sb., kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005
 • zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě 


   

14.2. Vydané právní předpisy

 

 

15.   Úhrady za poskytování informací
 

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

 

1.   Náklady na pořízení kopií:

kopie a tisk jednostranného formátu A4..................... 1,60 Kč

kopie a tisk oboustranného formátu A4...................... 2,80 Kč

kopie a tisk jedné strany formátu A3.......................... 3,00 Kč

kopie a tisk oboustranného formátu A3...................... 5,40 Kč

skenování jedné strany formátu A3, A4.................... 0,90 Kč

V případě použití jiného formátu se úhrada stanoví ve výši skutečných nákladů na pořízení kopií.

 

2.   Náklady na pořízení technických nosičů dat:

CD/DVD…………………………………………………...8,00 Kč

Blue-Ray 50 GB ……………………………………….167,00 Kč

Flash disk 8 GB ………………………………………. 211,00 Kč

V případě použití jiného technického nosiče dat se úhrada stanoví ve výši skutečných nákladů na pořízení technických nosičů dat.

 

3.   Náklady na odeslání informací žadateli:

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s. p., platného v den odeslání informace žadateli.

Náklady na balné účtovány nebudou uplatňovány.

V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.


 

4.   Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací není považováno vyhledání nepřesahující 30 minut práce. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací je požadována úhrada nákladů ve výši 113,00 Kč za každou další započatou půlhodinu práce související s takovým mimořádně  rozsáhlým vyhledáním informace.

 

5.   Náklady neuvedené:

V případě poskytnutí informace v jiných formátech a jazycích, a tedy nutného vynaložení jiných nákladů (například i druhu a formátu papíru, způsobu balného apod.), se úhrada stanoví ve výši skutečných nákladů.

 

6.   Ostatní

Částka v korunách za poskytnutí informace bude zaokrouhlována vždy na celé číslo směrem dolů. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informace 20,- Kč v rámci jedné žádosti, úhrada nákladů nebude požadována.

 

16.   Licenční smlouvy
 

16.1. Vzory licenčních smluv

 

16.2. Výhradní licence

Nebyly poskytovány.

 

 

17.   Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

 

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 19.6.2007 / 28.2.2018
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies