Orientační nabídka


 

Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2009- zveřejnění dokumentu

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
K dnešnímu dni, 24.6.2009, byl ukončenen proces pořízení Územně analytických podkladů Ústeckého kraje. V souladu s ust. § 29 odst. 4 stavebního zákona byly předloženy k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
 

 
 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚSTECKÉHO KRAJE:

 

 

POŘIZOVATEL: Krajský úřad Ústeckého kraje,
                                  odbor územního plánování a stavebního řádu

ZPRACOVATEL:      firma T-plan s r.o. (urbanistická část)

                                  firma T-mapy s r.o. (datová část)

 

 

PORTÁL ÚAP SE PŘIPRAVUJE

 

 

OBSAH:

 

ÚVOD

 

 

A) PODKLADOVÉ INFORMACE PRO ZPRACOVÁNÍ ROZBORU
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

 

 

A1. PODKLADY A KOMENTÁŘE SWOT ANALÝZY TÉMATICKÝCH OKRUHŮ

A 2. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ, JEVY 1. - 37.

A 3. PŘEHLED ZPRACOVANÝCH POSKYTNUTÝCH DATOVÝCH PODKLADŮ

 

A 4. TÉMATICKÉ VÝKRESY - 1 : 100 000

- Zemědělský a lesní půdní fond

- Ochrana přírody a krajiny

- Územní systém ekologické stability

- Vodní hospodářství - ochrana vod

- Vodní hospodářství - technická infrastruktura

- Energetika a spoje

- Dopravní infrastruktura

- Horninové prostředí

 

 

B) ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

 

B 1. SWOT ANALÝZA TÉMATICKÝCH OKRUHŮ

1. Horninové prostředí a geologie

2. Vodní režim

3. Hygiena životního prostředí

4. Ochrana přírody a krajiny

5. Zemědělský půdní fond

6. Pozemky určené k plnění funkcí lesa

7. Veřejná dopravní infrastruktura

8. Veřejná technická infrastruktura - energetika a spoje

9. Veřejná technická infrastruktura - zásobování vodou a kanalizace

10. Sociodemografické podmínky

11. Bydlení

12. Rekreace a cestovní ruch

13. Hospodářské podmínky

 

B 2. VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ, PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ A PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

B 2.1. Komentář vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro hospo-dářský rozvoj, pro soudržnost společenství obyvatel území a pro příznivé ži-votní prostředí

B 2. 2. Vyhodnocení územních podmínek pro příznivý hospodářský rozvoj - Karto-gramy a tabulky

Svodné kartogramy

- Vyhodnocení územních podmínek pro příznivý hospodářský rozvoj dle obcí

- Vyhodnocení územních podmínek pro příznivý hospodářský rozvoj dle POÚ

Analytické kartogramy

- Počet dokončených bytů v letech 2000 - 2007 na 10 0000 obyvatel dle obcí

- Počet dokončených bytů v letech 2000 - 2007 na 10 0000 obyvatel dle POÚ

- Počet obyvatel v obci k 31. 12. 2008

- Hustota obyvatel na km² v r. 2008 dle POÚ

- Podniky s 20 a více zaměstnanci na 10 000 obyvatel v r. 2008 dle obcí

- Podniky s 20 a více zaměstnanci na 10 000 obyvatel v r. 2008 dle POÚ

Tabulkové přílohy

- Hodnocení územních podmínek pro hodpodářský rozvoj - POÚ

- Hodnocení územních podmínek pro hodpodářský rozvoj - obce

B 2. 3. Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel úze-mí - kartogramy a tabulky

Svodné kartogramy

- Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel dle obcí

- Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel dle POÚ

Analytické kartogramy

- Míra registrované nezaměstnanosti k 1.1. 2008 dle obcí

- Míra registrované nezaměstnanosti k 1.1. 2008 dle POÚ

- Podíl obyvatel narozených v obci r. 2001

- Podíl obyvatel narozených v obcích dle POÚ r. 2001

- Vliv migračního salda v letech 2001 - 2007 na sociální integraci dle obcí

- Vliv migračního salda v letech 2001 - 2007 na sociální integraci dle POÚ

Tabulkové přílohy

B 2. 4. Vyhodnocení územních podmínek pro příznivé životní prostředí - kartogramy a tabulky

Svodné kartogramy

- Vyhodnocení územních podmínek pro příznivé životní prostředí dle obcí

- Vyhodnocení územních podmínek pro příznivé životní prostředí dle POÚ

Analytické kartogramy

- Koeficient ekologické stability 2009 dle obcí

- Koeficient ekologické stability 2009 dle POÚ

- Překročení imisních limitů 2007 (schéma)

- Překročení imisních limitů 2007 dle POÚ

- Podíl těžených dobývacích prostorů na rozloze 2009 obcí

- Podíl těžených dobývacích prostorů na rozloze 2009 POÚ

- Podíl ZCHÚ a přírodních parků na rozloze 2009 obcí

- Podíl ZCHÚ a přírodních parků na rozloze 2009 POÚ

- Technická vybav., napojení na kanalizaci s ČOV a plynofikace 2006 dle obcí

- Technická vybav., napojení na kanalizaci s ČOV a plynofikace 2006 dle POÚ

Tabulkové přílohy

- Hodnocení soudržnosti společenství obyvatel - POÚ

- Hodnocení soudržnosti společenství obyvatel - obce

B 2.5. Hodnocení celkové vyváženosti územních podmínek - kartogram a tabulka

Kartogram

- Celkové hodnocení vyváženosti územních podmínek dle POÚ

Tabulková příloha

 

 

B 3. URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI, ZAHRNUJÍCÍ ZEJMÉNA URBANISTICKÉ, DOPRAVNÍ A HYGIENICKÉ ZÁVADY, VZÁJEMNÉ STŘETY ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ A STŘETY TĚCHTO ZÁMĚRŮ S LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, OHROŽENÍ ÚZEMÍ POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY

B 3.1. Textová část

- Urbanismus

- Doprava a technická Infrastruktura

- Hygiena prostředí

- Ohrožení povodněmi

B 3.2. Komentář výkresu problémů k řešení v ÚPD

- Komentář k vybraným územním problémům nadmístního významu

- Rámcově vymezená území se společnou územní problematikou

- Poznatky týkající se územně plánovací problematiky převzaté z ÚAP ORP

- Tabulka střety vybraných záměrů a LAPV s územními limity

 

C) GRAFICKÁ ČÁST ÚAP

 

C 1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1 : 100 000

- Výkres krajinářských, urbanistických a architektonických hodnot území

- Výkres limitů využití území

- Výkres záměrů na provedení změn v území

 

C 2. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

- Výkres problémů k řešení v ÚPD 1 : 100 000

 

 

VÝBĚR POUŽITÝCH ZKRATEK A VÝBĚR POUŽITÝCH PODKLADŮ

 

 

DOKLAD O PROJEDNÁNÍ Územně analytických podkladů Ústeckého kraje (06/2009)

 

 

 

 

Na pořízení ÚAP ÚK bylo požádáno o dotaci z Integrovaného operačního programu (IOP) - 6.5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik. www.strukturální-fondy.cz/iop

aaa

Tento projekt byl spolufinancován z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 
Zodpovídá: Mgr. Adéla Falcmanová
Vytvořeno / změněno: 24.6.2009 / 24.6.2009 | Zveřejnit do: 27.11.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém